Přejít na obsah

Vyhledávání

23/04/2014 17:54:08


Hlavní menu

O komunitárních programech

Komunitární programy jsou souborem aktivit, které přispívají ke spolupráci členských států při řešení společných problémů v oblastech souvisejících s politikami Evropské unie.

Programy se financují přímo z rozpočtu Evropské unie, která na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40 - 75 % (výjimečně až 100 %). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury, které Komise zřídila. U některých programů jsou gestorem národní agentury.

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Žadatelé musí peníze použít na konkrétní a v projektu předem uvedené účely. Nejvýznamnějšími programy v období 2014-2020 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont 2020 nebo program LIFE s navýšeným rozpočtem. K novým programům patří Kreativní Evropa nebo Nástroj pro propojení Evropy. Na rozdíl od strukturálních fondů nejsou peníze u komunitárních programů většinou určeny pro členský stát, ale pro konkrétní program. Žadatelé z České republiky tedy nemají automatický nárok na část prostředků v rozpočtu daného programu.


Rozdíly mezi komunitárními programy a strukturálními fondy

 

Komunitární programy

Strukturání fondy

Podpis smlouvy

Brusel/Lucemburk

ČR

Partnerství

evropské

národní

Dopad výsledků

celoevropský

regionální

Místo hodnocení

Brusel/Lucemburk

ČR

Právní rámec
smlouvy

Brusel/Lucemburk

ČR

Poslání

Podpora specifických oblastí
přímo souvisejících s politikami EU

Podpora hospodářské a sociální soudržnosti

Podpora projektů

Generální ředitelství Evropské komise

Ministerstva a Regionální rady soudržnosti

Na co se žádá

Věda a výzkum, vzdělávání,
kultura, životní prostředí, aj.

Infrastruktura a jejich vybavení, lidské zdroje, aj.

Hodnotitelé

Nadnárodní hodnotitelé

Národní hodnotitelé

Případné otázky

Dosáhneme na podporu z 
komunitárních programů?

Budeme moci vyčerpat fondy, které jsou k dispozici?

 

Komunitární programy nemají jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci výběrových řízení. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které se zveřejňují i na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů.

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise.

Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé subjekty z celé Evropské unie. Část prostředků na programy je určena také pro subjekty ze třetích zemí mimo EU.

Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické úřady, média atd.

Od září 2007 probíhají v České republice Veletrhy komunitárních programů. Čeští gestoři komunitárních programů na nich potencionálním žadatelům představují možnosti programů a principy podávání žádostí. Součástí veletrhu je i možnost osobního setkání, výměny kontaktů a upřesnění projektových záměrů.

Tématické rozdělení komunitárních programů


Skladba i obsah programů se průběžně upravují podle aktuálních priorit. Evropská unie podporuje v období 2014-2020 projekty v následujících oblastech:

 • Výzkum, vývoj a inovace
  • Horizont 2020
 • Vzdělávání
  • Erasmus+
 • Vnitřní trh
  • Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
  • FISCALIS 2020
  • CUSTOMS 2020
 • Životní prostředí
  • LIFE
 • Podnikání
  • COSME
 • Kultura
  • Kreativní Evropa
 • Justice a vnitro
  • Práva a občanství
  • Soudnictví (Justice)
  • Evropa pro občany
  • HERCULE III
  • PERICLES 2020
 • Sociální politika
  • Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)
 • Zdraví
  • Zdraví pro růst


Další zdroje informací
 

Autor: Euroskop

Příručka pro malé a střední podniky

Z jakých programů mohou těžit malé a střední podniky?

Publikace ke stažení


Připravila:

 • Hospodářská komora
 • CEBRE
 • OEZ
 • Zastoupení EK