Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

O komunitárních programech

Komunitární programy se financují přímo z rozpočtu EU. Ta na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40-75 % (výjimečně až 100 procent). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury. U některých programů jsou gestorem národní agentury.


Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Žadatelé musí peníze použít na konkrétní a v projektu předem uvedené účely. Nejvýznamnějšími programy v období 2014-2020 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont 2020 nebo program LIFE s navýšeným rozpočtem.

K novým programům patří Kreativní Evropa nebo Nástroj pro propojení Evropy. Na rozdíl od strukturálních fondů nejsou peníze u komunitárních programů většinou určeny pro členský stát, ale pro konkrétní program. Žadatelé z České republiky tedy nemají automatický nárok na část prostředků v rozpočtu daného programu.

Rozdíly mezi komunitárními programy a strukturálními fondy

 

Komunitární programy

Strukturální fondy

Podpis smlouvy EU ČR
Partnerství evropské národní
Dopad celoevropský regionální
Místo hodnocení EU ČR
Právní rámec smlouvy EU ČR
Poslání Podpora oblastí
souvisejících
s politikami EU
Podpora hospodářské
a sociální soudržnosti
Podpora projektů Generální ředitelství
Evropské komise
Ministerstva,
Regionální rady soudržnosti
Na co se žádá Věda a výzkum, vzdělávání,
kultura, životní prostředí, aj.
Infrastruktura a jejich vybavení,
lidské zdroje, aj.
Hodnotilelé Mimo ČR národní hodnotitelé


Komunitární programy nemají jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci výběrových řízení. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které se zveřejňují i na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů.

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise.

Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé subjekty z celé Evropské unie. Část prostředků na programy je určena také pro subjekty ze třetích zemí mimo EU.

Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické úřady, média atd.

Od září 2007 probíhají v České republice Veletrhy komunitárních programů. Čeští gestoři komunitárních programů na nich potencionálním žadatelům představují možnosti programů a principy podávání žádostí. Součástí veletrhu je i možnost osobního setkání, výměny kontaktů a upřesnění projektových záměrů.

Tématické rozdělení komunitárních programů


Skladba i obsah programů se průběžně upravují podle aktuálních priorit. Evropská unie podporuje v období 2014-2020 projekty v následujících oblastech:

Výzkum, vývoj a inovace Horizont 2020
Vzdělávání Erasmus+
Vnitřní trh Nástroj pro propojení Evropy (CEF), FISCALIS 2020,
CUSTOMS 2020
Životní prostředí LIFE
Podnikání COSME
Kultura Kreativní Evropa
Justice a vnitro Práva a občanství, Soudnictví (Justice), Evropa pro občany, HERCULE III, PERICLES 2020
Sociální politika Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)
Zdraví Zdraví pro růst

 


Kam se dále podívat
 

Autor: Euroskop