Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

O nás

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ) Úřadu vlády České republiky je součástí Sekce pro evropské záležitosti. Sekci řídí  státní tajemnice pro evropské záležitosti Mgr. Milena Hrdinková. Informace o struktuře a začlenění odboru v rámci Úřadu vlády ČR naleznete na vládním webu v sekci Evropská unie. Odbor vede JUDr. Mgr. Igor BLAHUŠIAK, Ph. D.


Integrovaný informační systém

Hlavní cíl odboru spočívá v zajištění kvalitních a dostupných informací o EU a našem členství v unii. Informace jsou veřejnosti poskytovány pomocí tzv. Integrovaného informačního systému, jehož součástí je:

  • internetový portál Euroskop.cz,
  • síť 13 regionálních Eurocenter,
  • bezplatná informační linka Eurofon 800 200 200


Webový portál Euroskop je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině. Pokrývá i běžné denní zpravodajství o Evropské unii. Součástí portálu je Monitoring legislativy EU, který od roku 2008 mapuje evropskou legislativu od jejích počátků až po implementaci v českých zákonech, a to ve více než dvaceti tematických oblastech podle Lisabonské smlouvy.

Síť regionálních Eurocenter připravuje konference, veřejné debaty a semináře se zaměřením na fungování EU a témata spojená s evropskou integrací. Hlavní přidanou hodnotou Eurocenter je pokrytí krajů ČR při reflexi regionálních informačních potřeb u jednotlivých cílových skupin. Eurocentra spolupracují v regionech s osvědčenými partnery – zejména s krajskými samosprávami, univerzitami, zájmovými a profesními organizacemi a nevládními organizacemi. Regionální koordinátoři rovněž bezplatně přednášejí o Evropské unii pro studenty středních a žáky základních škol.

Pracovníci Eurofonu na bezplatném telefonním čísle 800 200 200 poskytují široké veřejnosti informace o Evropské unii, členství České republiky v EU a strukturálních fondech a dotacích EU.

Od roku 2009 spolupracuje Úřad vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR v rámci tzv. Strategického partnerství. Spolupráce je realizována na základě společně odsouhlasených aktivit financovaných oběma partnery.

Úzká spolupráce probíhá rovněž s Ministerstvem pro místní rozvoj, která je zakotvena v usnesení vlády č. 1088 ze dne 21. prosince 2015. Ministerstvo se podílí na fungování Eurocenter a Eurofonu. Díky spolupráci je zajištěn informační servis v oblastech fondů a dotací.

 

Komunikační priority pro rok 2021


V rámci cíle „Mír a bezpečnost“

  • Vnitřní a vnější bezpečnost Unie (vč. zapojení ČR do misí EU, rozšiřování EU a kybernetické bezpečnosti)

V rámci cíle „Hospodářský rozvoj“

  • Ekonomická obnova v kontextu pandemie covid-19(iniciativy v rámci zelené obnovy a digitální transformace, Plán obnovy, prohlubování vnitřního trhu, dopady brexitu)
  • Nový víceletý finanční rámec, nastavení kohezní politiky po roce 2020 a podpora využívání přímo řízených programů EU

V rámci cíle „Spravedlnost a solidarita“

  • Posilování spolupráce na evropské úrovni v oblasti zdravotnictví (boj proti pandemii, společné nákupy, koordinace očkování, atd.)
  • Ochrana spotřebitele (včetně práv v digitální oblasti a v dopravě v kontextu Evropského roku železnice 2021)

V rámci cíle „Pevné evropské ukotvení ČR“

  • Zapojení občanů do Konference o budoucnosti Evropy (vč. základních informací o EU, společných hodnotách v kontextu akčního plánu pro demokracii, historii, kultuře, právním řádu, společné měně a budoucnosti EU)
  • České předsednictví v Radě EU 2022
Autor: Euroskop