Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

O nás

Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech (OEZ) Úřadu vlády České republiky je součástí Sekce pro evropské záležitosti, kterou vede státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. Informace o struktuře a začlenění odboru v rámci Úřadu vlády ČR naleznete na vládním webu v sekci Evropská unie. Řízením odboru je pověřen JUDr. Mgr. Igor BLAHUŠIAK, Ph. D.


Integrovaný informační systém

Hlavní cíl odboru spočívá v zajištění kvalitních a dostupných informací o EU a našem členství v unii. Informace jsou veřejnosti poskytovány pomocí tzv. Integrovaného informačního systému, jehož součástí je:

  • internetový portál Euroskop.cz,
  • síť třinácti regionálních Eurocenter,
  • bezplatná informační linka Eurofon 800 200 200


Webový portál Euroskop, který je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině, má průměrnou měsíční návštěvnost 40 tisíc reálných uživatelů (RU). Poskytuje informace o fungování institucí EU, členských státech apod. Euroskop pokrývá i běžné denní zpravodajství o Evropské unii. Součástí portálu je Monitoring legislativy EU, který od roku 2008 mapuje evropskou legislativu od jejích počátků až po implementaci v českých zákonech, a to ve více než dvaceti tematických oblastech podle Lisabonské smlouvy.

Síť regionálních Eurocenter připravuje konference, veřejné debaty a semináře se zaměřením na fungování EU a témata spojená s evropskou integrací. Hlavní přidanou hodnotou Eurocenter je pokrytí krajů ČR při reflexi regionálních informačních potřeb u jednotlivých cílových skupin. Eurocentra spolupracují v regionech s osvědčenými partnery – zejména s krajskými samosprávami, univerzitami, zájmovými a profesními organizacemi a nevládními organizacemi. Regionální koordinátoři rovněž bezplatně přednášejí o Evropské unii pro studenty středních a žáky základních škol.

Pracovníci Eurofonu na bezplatném telefonním čísle 800 200 200 poskytují široké veřejnosti informace o Evropské unii, členství České republiky v EU a strukturálních fondech a dotacích EU.

Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech je v ČR gestorem komunitárního programu Evropa pro občany (Europe for Citizens), z něhož lze čerpat v období 2014-20 finanční podporu na projekty aktivního evropského občanství. Z programu mohou čerpat města, obce a neziskové organizace.

Od roku 2009 spolupracuje Úřad vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR v rámci tzv. Strategického partnerství. Spolupráce je realizována na základě společně odsouhlasených aktivit financovaných oběma partnery.

Úzká spolupráce probíhá rovněž s Ministerstvem pro místní rozvoj, která je zakotvena v usnesení vlády č. 1088 ze dne 21. prosince 2015. Ministerstvo se podílí na fungování Eurocenter a Eurofonu. Díky spolupráci je zajištěn informační servis v oblastech fondů a dotací.

Komunikační priority pro rok 2017


V rámci cíle „Mír a bezpečnost“

-Migrace do EU, vnitřní bezpečnost a strategická komunikace

-Obranná politika EU a prohlubování spolupráce v této oblasti


V rámci cíle „Hospodářský rozvoj“

-Prosperita v EU (prohlubování vnitřního trhu, příležitosti v rámci digitálního vnitřního trhu, HMU, iniciativy pro mladé)

-Efektivní čerpání ESI fondů


V rámci cíle „Spravedlnost a solidarita“

-Ochrana spotřebitele

-V rámci cíle „Pevné evropské ukotvení ČR“

-60. výročí Římských smluv (základní informace o EU, společných základních hodnotách, historii, právním řádu, společné měně a budoucnosti EU a možných dopadech souvisejících s procesem vystoupení Velké Británie z EU, atd.)

Autor: Euroskop