Přejít na obsah

Vyhledávání

Facebook Twitter Google Plus Youtube RSS
Středa 2. prosince 2015


Hlavní menu

Zakládající smlouvy

Základní prvky Unie definovaly zakládající smlouvy. Jsou vytvářeny na základě přímých jednání mezi vládami členských států a musí být ratifikovány na vnitrostátní úrovni (národními parlamenty nebo referendem).

Za prvopočátek současných snah o evropskou integraci se pokládá Evropské společenství uhlí a oceli, založené 18. dubna 1951 v Paříži. Smlouva o ESUO byla podepsána na 50 let, vstoupila v platnost 23. července 1952 a pozbyla platnosti dne 23. července 2002.

Na základě jedné ze dvou tzv. Římských smluv, a to Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, která byla podepsána v Římě  v roce 1957 vzniklo Evropské hospodářské společenství. Současně byla podepsána Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).

V roce 1992 byla v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evropské unii, která také změnila název Evropského hospodářského společenství na „Evropské společenství".

Smlouvy byly později změněny Amsterodamskou smlouvou a Smlouvou z Nice. Lisabonská smlouva navíc změnila název „Smlouvy o založení Evropského společenství" na Smlouvu o fungování Evropské unie.


Historický vývoj zakládajících smluv

 • Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) - tzv. Pařížská smlouva (18. duben 1951)
  Ke stažení (pdf, 354 kB)

 • Smlouva o založení Evropského společenství (ES) - tzv. Římská smlouva (25. března 1957)
  Ke stažení (pdf, 972 kB)

Konsolidovaná verze - ve znění Amsterodamské smlouvy
Ke stažení (641 kB)

Konsolidovaná verze - ve znění smlouvy z Nice
Ke stažení (641 kB)

Konsolidovaná verze - ve znění Lisabonské smlouvy - přejmenována na Smlouva o fungování EU (3. prosince 2007)
Ke stažení (513 kB)

 • Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) - podepsána společně se Smlouvou o EHS, nazývané tzv."Římské smlouvy" (25. března 1957, platí od 1. ledna 1958)
  Ke stažení (386 kB)

 • Smlouva o Evropské unii (EU) - tzv. Maastrichtská smlouva (7. února 1992, platí od 1. listopadu 1993)
  Ke stažení 602 kB

Konsolidovaná verze - ve znění Amsterodamské smlouvy (2. říjen 1997)
Ke stažení (485 kB)

Konsolidovaná verze - ve znění smlouvy z Nice (26. února 2001) 
Ke stažení (238 kB)

Konsolidovaná verze - ve znění Lisabonské smlouvy (3. prosince 2007) 
Ke stažení (923 kB)

 

Kromě zakládajících smluv tvoří primární právo i smluvy o přístoupení nových členských států a s nimi spojené právní akty a další smlouvy a protokoly. Významné změny v primárním právu přinesly zejména níže uvedené smlouvy.

 • Smlouva o jednotných orgánech - tzv. Slučovací smlouva; Smlouva o zřízení společné Rady a společné komise Evropských společenství (přijata 8. dubna 1965, platná od 1.července 1967)
  Ke stažení (pdf, 162 kB)


 • Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství (přijata 8. dubna 1965, platná od 1.července 1967)
  Ke stažení (pdf, 92 kB)


 • Smlouva pozměňující některá rozpočtová ustanovení - 1. rozpočtová smlouva, tzv. Lucemburská smlouva (přijata 22. dubna 1970, platná od 1. ledna 1971)
  Ke stažení (pdf, 79 kB)


 • Smlouva pozměňující některá finanční ustanovení - 2. rozpočtová smlouva, tzv. Bruselská smlouva (přijata 22. července 1975, platná od 1.června 1977)
  Ke stažení (pdf, 133 kB)


 • Jednotný evropský akt (přijat 17. a 28. února 1986, platný od 1.července 1987)
  Ke stažení (pdf, 222 kB)


 • Amsterodamská smlouva (přijata 2. října 1997, platná od 1. května 1999)
  Ke stažení (pdf, 601 kB)


 • Niceská smlouva (přijata 26.února 2001, platná od 1.února 2003)
  Ke stažení (pdf, 400 kB)
Autor: Euroskop