Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

MMR vypracovalo studie k zefektivnění čerpání fondů EU

12.09.2005
Studie jsou zaměřeny zejména na odstranění bariér růstu konkurenceschopnosti ČR, zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a na zlepšení čerpání fondů EU.

MMR v průběhu letošního a minulého roku vypracovalo odborné studie a analýzy současného nastavení programů podpor v souvislosti s konkrétními potřebami regionů ČR a reálným fungováním národní regionální politiky. Celá iniciativa je financována v rámci technické pomoci RPS od Evropské unie.

Studie jsou zaměřeny zejména na odstranění bariér růstu konkurenceschopnosti ČR, zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a na zlepšení čerpání fondů EU. Měly by také přispět k zjednodušení přístupu žadatelů k jednotlivým evropským programům, a to jak v současné době, ale i v příštím rozpočtovém období v letech 2007-2013. V současné době je ministerstvo postupně zveřejňuje na internetové stránce www.strukturalni-fondy.cz.

Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR

Studie hodnotí současné možnosti podpor projektů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace, které by měly v konečném důsledku zvyšovat konkurenceschopnost ČR. "Projekt přitom identifikoval hlavní činitele a problematická místa (bariéry) bránící dosažení tohoto cíle. Dále pak doporučil kroky k odstranění těchto problémů a k nejlepšímu využití fondů EU v této oblasti," přiblížila Martina Sýkorová z odboru Rámce podpory Společenství ministerstva. Výsledky studie jsou důležitým podkladem nastavení takto zaměřených programů podpory v budoucím období 2007+ a to jak z hlediska věcných tak administrativních podmínek pro žadatele.

"Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém"

Pod takto složitým názvem se skrývá další zajímavá analýza, která v podstatě mapuje dotační možnosti v rámci českých rozvojových programů a programů podpory z fondů EU. Duplicity zjištěné v některých oblastech podpory mohou jednak komplikovat administraci jednotlivých programů a současně by v budoucnosti znamenaly problém ze zajištěním dostatečného spolufinancování z rozpočtu ČR. Toto je v při realizaci programů z evropských fondů nezbytné (obvykle se jedná o podíl 25 % z celkových nákladů projektu). Součástí projektu jsou proto také doporučení jak pro změny a celkovou koordinaci zaměření a financování systému národních a evropských programů, tak pro konkrétní úpravy ve zvolených oblastech podpory.

Doporučení ke zlepšení čerpání fondů EU

Jednotlivé studie a analýzy se vzájemně tematicky doplňují a nebo na sebe navazují, tak aby zmapovaly celou širokou oblast realizace programů fondů v ČR. V říjnu 2005 bude zveřejněn souhrn několika studií z letošního a loňského roku (jednalo se např. o projekty "Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch", "Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS", "Hodnocení indikátorů/ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení").