Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Národní konvent o EU vydal doporučení k nízkouhlíkové mobilitě

Národní konvent o EU, 15.10.2019

Národní konvent o EU vydal doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 27. září 2019, jehož tématem byla nízkouhlíková (čistá) mobilita. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, akademické, sociální a hospodářské sféry, společně se zástupci evropských institucí, neziskového sektoru, ekologických organizací a dalšími účastníky. Odborným garantem kulatého stolu byla Asociace pro energetickou soběstačnost.

 

Český Národní akční plán čisté mobility si klade za cíl prostřednictvím rozvoje alternativních paliv v dopravě, podpůrné infrastruktury a obměny vozového parku snížit emise zdraví škodlivých látek a skleníkových plynů v dopravě. Jeho chystaná aktualizace zohlední ambicióznější pravidla EU, stejně tak jako technologický vývoj posledních let. Inovace a nové technologie spojené s pokročilými generacemi biopaliv, vodíku a elektromobility jsou příležitostí, jak zvýšit kvalitu života ve městech, tak kondici a exportní potenciál českých podniků.

Debata Národního konventu o EU byla rámována čtyřmi základními otázkami. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých alternativních pohonů? Existuje vhodná kombinace státních a tržních opatření? Pro které sektory průmyslu a cílové skupiny je čistá mobilita nejpřínosnější? Jaký dopad bude mít rozvoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů na stabilitu distribuční sítě? Národní konvent o EU vydal na základě diskuze šest doporučení.

6 doporučení pro "čistou mobilitu"


Stát by dle těchto doporučení měl důsledně dodržovat technologickou neutralitu a rozvíjet čistou mobilitu také v jiných oblastech, než je osobní doprava, jmenovitě například v kamionové, lodní, či nevozové elektromobilní dopravě.

Veřejná doprava by měla být klíčová v otázce čisté mobility, z toho důvodu by také měla být podporována. Dalším z bodů zmíněných v doporučení je potřeba navýšení úsilí ze strany Ministerstva vnitra, Policie ČR a dalších municipalit k důslednému dodržování platné legislativy, týkající se technického stavu vozidel a jejich emisních norem.

Pro úspěch vládních politik v oblasti nízkouhlíkové mobility je klíčová dlouhodobá komunikace s veřejností, která by se měla opírat o aktuální data a vyzdvihovat výhody jednotlivých alternativních řešení v oblastech dopravy. Poslední doporučení pak vyzdvihuje potřebu reflexe otázky rozvoje nízkouhlíkových zdrojů v českém národním klimaticko-energetickém plánu, který by měl být v souladu s principem technologické neutrality.

Úplné znění závěrů a doporučení je k dispozici na stránce www.narodnikonvent.eu. Pro další informace o příštích kulatých stolech, podkladové dokumenty a další materiály včetně videí můžete také navštívit účty na sociálních sítích - Twitter: @KonventEU, Facebook: Národní konvent o EU a Instagram: #Narodnikonvent.

Autor: Jan Sochor, Národní konvent o EU