Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Národní konvent o EU debatoval o digitálním trhu

Národní konvent o EU, Euroskop, 10.12.2019

V pátek 6. prosince 2019 se ve Strakově akademii uskutečnil kulatý stůl na téma Digitální vnitřní trh. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, hospodářské, sociální a akademické sféry, spolu s odborovými svazy a zástupci evropských institucí. Odborným garantem byl Institut pro politiku a společnost (IPPS).

Mottem nové Komise je posílení technologické neutrality, resp. suverenity EU. Dle této vize nemá být evropský trh do budoucna závislý na dodávkách moderních technologií ze třetích zemí, typicky z Číny a USA. Unie se má snažit posilovat evropské high-tech inovace a technologie a zajistit si tak silné postavení na globálním trhu.

Komise rovněž plánuje navrhnout novou regulaci v oblasti digitálních služeb (tzv. Digital Services Act). Tato má nahradit stávající směrnici o elektronickém obchodu a harmonizovat pravidla pro celou EU. Předpis má také stanovit pravidla zabraňující šíření nevhodného a nezákonného obsahu.

Debata u kulatého stolu Národního konventu o EU se zaměřila zejména tyto čtyři otázky:

(1) Jaká jsou rizika závislosti EU na importu technologií? Jakým způsobem by měla být vize posilování technologické neutrality/suverenity EU naplňována a jaké jsou reálné překážky?

(2) Je rozšíření stávající směrnice eCommerce na nové subjekty (sociální sítě, cloudové služby, online reklamní služby apod.) žádoucí?

(3) Jaký dopad na konkurenceschopnost evropských firem by mělo mít uzavírání se importu technologicky vyspělých služeb a produktů z třetích zemí světa?

(4) Jaký mechanismus by mohl účinně bránit šíření nevhodného a nelegálního obsahu na online platformách?

Na digitalizaci by se měly více využívat fondy EU


Úvodní slovo pronesla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková, ta vyzdvihla digitální agendu jako jednu z priorit EU. Naším celoevropským cílem by dle ní mělo být posílení oblastí v nichž Evropa vyniká a potlačení těch míst, kde máme rezervy.

Následně Roman Máca a Ondřej Malý prezentovali podkladový dokument IPPS. První stanovisko za Ministerstvo průmyslu a obchodu představil Petr Očko, který zdůraznil, že lze očekávat v oblasti pravidel poskytování online služeb v EU zásadní změny v blízké budoucnosti. Druhé stanovisko za Svaz průmyslu a dopravy přednesla Kateřina Kalužová. Dle ní Svaz průmyslu a dopravy jednoznačně podporuje úsilí EU stát se vedoucí silou v digitalizaci, rovněž však varovala před protekcionismem. Posledním stanoviskem uzavřela Jana Břeská za Sdružení pro internetový rozvoj první část debaty. Podle J. Břeské se EU nesmí izolovat, a naopak musí být schopna využít pokroku třetích zemí ve svůj vlastní prospěch.

Účastníci se shodli na nutnosti využití většího množství prostředků z kohezních fondů a přímo řízených programů na podporu technologické suverenity EU. V debatě také rezonovala pochvala České republice, která se v otázce digitálních témat jedná dle účastníků kulatého stolu pragmaticky a rozumně.

Více informací o činnosti Národního konventu o EU na-leznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (#Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypracována doporučení, která budou představena vládě České re-publiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Autor: Euroskop