Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Chcete evropské peníze? Smiřte se s papírováním

20.10.2005
Pokud podnikatel se svým projektem uspěje a získá příslib dotace, nemá ještě vyhráno. Většinou se totiž peníze proplácejí až po dokončení celého záměru, a proto je v průběhu jeho realizace nutné plnit různé podmínky, tak, aby nakonec z podpory nesešlo.

Pokud podnikatel se svým projektem uspěje a získá příslib dotace, nemá ještě vyhráno. Většinou se totiž peníze proplácejí až po dokončení celého záměru, a proto je v průběhu jeho realizace nutné plnit různé podmínky, tak, aby nakonec z podpory nesešlo. Například výdaje související s projektem se musí hradit ze speciálně zřízeného účtu, ve většině případů je nutné vypsat výběrové řízení a podobně. Podnikatel se také musí postarat o řádnou evidenci všech výdajů a veškeré doklady, které s jeho záměrem souvisí, musí schovávat.

Žádost a její přílohy


Že vše proběhlo tak, jak mělo, je totiž třeba prokázat při vyplňování žádosti o dotace. S ní je spojeno množství povinných příloh a podnikatel se musí smířit s poměrně rozsáhlým papírováním. Aby žadatelé o dotace věděli, jak postupovat, vydávají ministerstva, která spravují operační programy, různé publikace, které mají žadatelům přípravu dokumentů usnadnit.
Například podnikatelé, kteří žádají o podporu z operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), naleznou na internetových stránkách www.czechinvest.org či www.mpo.cz vzory vyplněných žádostí o platbu. Podrobné informace je možné najít i v publikaci Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPPP.


Aby podnikatel mohl z tohoto dotačního programu dostat peníze, musí podat žádost o její proplacení do třiceti dnů po dokončení projektu.
Přitom platí, že čím přehlednější dokumentaci má, tím lépe. Budou se tak lépe vyplňovat povinné přílohy. Evidenci ve velmi dobrém stavu je nutné mít například u dodavatelských faktur, na kterých je vyznačena DPH. Platí totiž, že pro plátce není tato daň uznatelným výdajem. Proto je nutné na přikládané soupisce, která má obsahovat všechny doklady na uznatelné náklady, uvést odděleně cenu bez DPH. Kromě toho je třeba spolu s žádostí předložit rozpis účetních dokladů dle úhrad. Ten obsahuje detailní přehled dokladů, z nichž je vidět, že veškeré faktury byly také zaplaceny.


Další přílohou žádosti je takzvaný rozpis účetních dokladů dle rozpočtových položek, který zahrnuje uznatelné náklady rozepsané dle rozpočtu investičního záměru podnikatele.
Sama žádost o platbu pak obsahuje údaje o příjemci dotace a jeho projektu. Musí obsahovat například skutečné datum ukončení stavby, které musí být shodné s datem úhrady posledního dokladu. Součástí je i rozpis financování, kde se vyplňují celkové náklady na projekt. Uvedený údaj by se přitom měl rovnat skutečným celkovým nákladům projektu - tedy uznatelným i neuznatelným, včetně DPH.

Dvojí vyhotovení


Pokud se podnikatel úspěšně všemi formuláři prokousal, nesmí zapomenout na několikeré vyhotovení žádosti. Podává se totiž v elektronické (na CD či disketě) i papírové formě. V případě, že je vše správně vyplněno a žádost obsahuje všechny potřebné přílohy, mohou úředníci prověřit, zda podnikatel opravdu svůj záměr uskutečnil. Pokud nenajdou žádné nedostatky, nemělo by už výplatě peněz nic bránit.


Ani po obdržení financí však pro podnikatele nekončí povinnosti. Musí po určitou dobu plnit to, k čemu se zavázal v žádosti o dotaci, a podávat průběžné zprávy.