Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Louis Michel: My Evropané jsme největší dárci rozvojového světa

14.09.2005
Přes veškeré úsilí dárců i rozvojových zemí zůstává i dnes extrémní chudoba každodenní realitou pro více než jednu miliardu lidí.

Dnes se čelní představitelé z celého světa scházejí v New Yorku na Valném shromáždění OSN. Mají zhodnotit pokrok v plnění "rozvojových cílů tisíciletí", dohodnutých v roce 2000: vymýtit extrémní chudobu a hlad, zajistit všeobecný přístup k základnímu vzdělání, podporovat rovnost žen a mužů, snížit dětskou úmrtnost, zlepšit zdraví nastávajících matek, bojovat s AIDS a malárií, zajistit udržitelnost životního prostředí.
Dobrou zprávou je, že jsme na správné cestě k dosažení některých cílů (základní vzdělání a vzdělávání dívek). To však nestačí. Musíme toho vykonat více a lépe. Nejen z dobročinnosti, ale i z vlastního uvědomělého zájmu.

Choroby ohrožují i nás

Přes veškeré úsilí dárců i rozvojových zemí zůstává i dnes extrémní chudoba každodenní realitou pro více než jednu miliardu lidí. Každý čtvrtý člověk nemá přístup k nezávadné pitné vodě a k hygienickým zařízením, 114 miliónů dětí nemá přístup k základnímu vzdělání. Hlavně v subsaharské Africe mnoho zemí značně zaostává ve vývoji podle mnoha ukazatelů (hlad, dětská úmrtnost, úmrtnost matek při porodech, nakažlivé choroby, udržitelné životní prostředí).
Všichni jsme zranitelní vůči nebezpečím, o kterých si myslíme, že ohrožují jen jiné lidi. Na jedné straně by další milióny obyvatel Afriky klesly pod hranici chudoby, pokud by některé z finančních center světa zasáhl závažný teroristický útok a způsobil celosvětovou krizi. Na druhé straně by se milióny Evropanů (či Američanů) mohly nakazit chorobou, která by se objevila v zemi se špatnou zdravotní péčí a která by se přenesla prostřednictvím infikovaných cestujících.
V globalizovaném světě nemůže žádný národ prosperovat izolovaně: naše bezpečnost, naše prosperita a naše svoboda jsou nedělitelné. Evropská unie si je vědoma, že jakožto největší dárce a nejdůležitější obchodní partner rozvojového světa nese hlavní odpovědnost.

Jako tři lístky do kina

Společný finanční závazek EU představuje asi 55 % z celkové veřejné rozvojové pomoci, která je ve světě poskytována. Umožňuje, aby měly na trhy EU přístup i nejméně rozvinuté země. Loni měly rozvojové země více než 60procentní podíl na veškerých dovozech zemědělských produktů do EU a téměř 70procentní podíl na veškerých dovozech textilních výrobků.
Jsme však připraveni dělat více a svou pomoc nadále zlepšovat. Letos na jaře se Evropská unie rozhodla, že roční rozpočet Unie pro veřejnou rozvojovou pomoc bude do desíti let téměř zdvojnásoben. Celkem se rozpočet Unie na rozvoj zvýší za pouhé čtyři roky o více než jednu třetinu - z přibližně 46 miliard eur v roce 2006 na přibližně 66 miliard eur v roce 2010. Prostřednictvím těchto dodatečných fondů bude Evropská unie například schopna zajistit dodávky zdravotně nezávadné pitné vody do 730 000 vesnic, podporovat 130 000 sirotků v důsledku AIDS v Malawi nebo vyškolit 35 000 učitelů v Keni. A kolik to bude evropské daňové poplatníky stát? Ekvivalent tří lístků do kina nebo dvou DVD ročně.
Chceme poskytovat více pomoci a chceme ji poskytovat kvalitnější. Budeme se též snažit, abychom rozvojovým zemím dali k dispozici též více obchodních příležitostí. Jsme rozhodnuti zajistit, aby výsledek světových obchodních jednání dostál slibům "rozvojového kola".

Ostatní je na vás

Těmito rozhodnutími se Evropská unie stala hlavním aktérem snah, jejichž cílem je snížit v příštích desíti letech současnou míru chudoby na polovinu.
Ale i samy rozvojové země musí dostát svým závazkům: za 40 let rozvojové spolupráce a hospodářské historie jsme se naučili, že rozvoj velkou měrou určují samy chudé země. Efektivita podpory, jakož i schopnost využívat přístup na trhy jsou do značné míry závislé na institucích a politikách jednotlivých rozvojových zemí. Mezinárodní společenství může rozvojové země v jejich úsilí podporovat, ale politická rozhodnutí musejí učinit tyto země samy.
Díky rozsáhlé síti společných a vzájemně koordinovaných politik, řadě dohod o partnerství a spolupráci a síti přibližně 130 zastoupení po celém světě má Evropská unie jedinečné postavení, které jí umožňuje pomáhat v mnoha oblastech, od zaměstnanosti a sociálního rozvoje přes životní prostředí až po výzkum a vývoj.
Chceme tyto výhody poskytnout na účely rozvoje, chceme, aby se vize, jež inspirovala deklaraci tisíciletí, stala skutečností: "Globalizace může být spravedlivá vůči všem a všem prospěšná pouze tehdy, budeme-li se trvale snažit vytvořit společnou budoucnost, která by byla založena na faktu, že jsme všichni, ač různí, příslušníky jednoho lidského rodu."
Autor, bývalý belgický ministr zahraničí, je evropským komisařem pro rozvojovou pomoc