Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise navrhne, aby se ukončilo používání klecových chovů

Evropská komise, Euroskop, 30.06.2021

Komise se dnes rozhodla kladně reagovat na evropskou občanskou iniciativu „Konec doby klecové“. Jedná se již o šestou úspěšnou iniciativu, kterou podpořil více než 1 milion občanů v celé EU. Ve své odpovědi Komise uvádí, že do roku 2023 hodlá předložit legislativní návrh na zákaz klecí pro chov řady hospodářských zvířat. Návrh bude součástí probíhající revize právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“.

„Jak ukazuje úspěšný výsledek této iniciativy, příspěvky občanů mohou mít skutečný vliv a vést ke konkrétním legislativním návrhům Komise. Miliony občanů vyjádřilo znepokojení ohledně životních podmínek hospodářských zvířat a my na to budeme reagovat. Můj vzkaz občanům EU je prostý: evropská občanská iniciativa je tu pro vás, neváhejte ji využít," vyjádřila se při zveřejnění rozhodnutí česká komisařka Věra Jourová.

Zatímco stávající právní předpisy o ochraně zvířat se vztahují na všechna hospodářská zvířata, pravidla pro umísťování do klecí se vztahují pouze na nosnice, brojlery, prasnice a telata. Komise se ve své reakci na evropskou občanskou iniciativu zavazuje, že do konce roku 2023 předloží legislativní návrh na postupné ukončení a konečný zákaz používání klecových systémů pro všechna zvířata uvedená v této iniciativě.

Návrh Komise se bude týkat zejména:

  • zvířat, na něž se již vztahují právní předpisy: nosnic, prasnic a telat;
  • dalších zvířat uvedených v evropské občanské iniciativě: králíků, kuřic, plemenné drůbeže, brojlerů, , křepelek, kachen a hus. U těchto zvířat již Komise požádala úřad EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), aby doplnil stávající vědecké důkazy, aby mohly být stanoveny podmínky potřebné pro zákaz klecí.

Komise se již v rámci své strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ zavázala, že navrhne revizi právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně právních předpisů týkajících se dopravy a chovu, které v současné době procházejí kontrolou účelnosti. Tato kontrola má být dokončena do léta 2022.


Unie poskytne podporu zemědělcům 

Nová společná zemědělská politika zejména poskytne finanční podporu a pobídky, jako je nový nástroj ekorežimů, s cílem pomoci zemědělcům modernizovat jejich zařízení v zájmu šetrnějšího zacházení se zvířaty v souladu s novými normami. Kromě toho mohou členské státy využít Fond pro spravedlivou transformaci a Nástroj pro oživení a odolnost k podpoře zemědělců při adaptaci na systémy bezklecového chovu.

Vzhledem k tomu, že ukončení používání klecí bude vyžadovat změny stávajících zemědělských systémů, Komise v posouzení dopadů, které má být dokončeno do konce roku 2022, zváží dopady opatření, která mají být přijata. V této souvislosti bude nejpozději začátkem roku 2022 provedena veřejná konzultace. Komise posoudí, zda je realistické usilovat o to, aby navrhovaný právní předpis platil od roku 2027.


K čemu slouží Evropská občanská iniciativa

Evropská občanská iniciativa je od svého zavedení v dubnu 2012 prostředkem, který občanům umožňuje určovat agendu v celé řadě politických oblastí. Evropská občanská iniciativa umožňuje alespoň 1 milionu osob z nejméně sedmi členských států EU vyzvat Evropskou komisi, aby přijala opatření v oblastech spadajících do její pravomoci.

První právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat byly přijaty v roce 1974. Od té doby prošly vývojem a rozšířily se. Stávající právní rámec pro chov hospodářských zvířat tvoří obecná směrnice o ochraně zvířat chovaných a držených pro hospodářské účely a čtyři zvláštní směrnice.

Obecná směrnice stanoví obecné zásady a ponechává členským státům prostor k přijetí přísnějších ustanovení za předpokladu, že budou slučitelná s pravidly EU. Uvedené čtyři zvláštní směrnice upravují dobré životní podmínky nosnic, brojlerů, telat a prasat. Pro ostatní zvířata uvedená v evropské občanské iniciativě neexistují žádné zvláštní právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat.

Autor: Euroskop