Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Rada pro životní prostředí, 10. června 2021

Úřad vlády, 09.06.2021

Tradiční červnové ministerské jednání v Lucemburku nemine ani ministry pro životní prostředí, kteří se setkají po delší době fyzicky ve čtvrtek 10. června 2021. Dle původního plánu legislativní činnosti Evropské komise měl být stěžejním bodem jednání dlouho očekávaný klimaticko-energetický legislativní balíček s názvem Fit for 55, který bude praktickou odpovědí na navýšení cíle pro snížení emisí do roku 2030 na 55 % oproti roku 1990, čemuž by se měly uzpůsobit veškeré klíčové sektory. Jeho zveřejnění se však posunulo na polovinu července. Ministři tedy prodiskutují neméně významná témata hýbající klimatickou a environmentální politikou EU. Delegaci ČR povede ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nařízení o bateriích

 

 

Poslední ministerské zasedání věnující se tématu životního prostředí pod taktovkou portugalského předsednictví přinese prezentaci zprávy o pokroku u nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kde probíhají intenzivní jednání na pracovní úrovni. Legislativní návrh usiluje o snížení environmentálních a sociálních dopadů baterií ve všech fázích jejich životního cyklu – od získávání materiálů přes výrobu, používání a recyklaci, až po likvidaci. Politická diskuze ministrů proběhla na jaře tohoto roku a diskuze nad právními i politickými aspekty tohoto nařízení nadále probíhají.

 

 

Adaptační strategie pro přizpůsobení se změně klimatu

 

Ministrům budou předloženy ke schválení závěry Rady k Adaptační strategii pro přizpůsobení se změně klimatu, jejichž cílem je zrychlit proces přizpůsobení se změně klimatu, rozvíjet znalosti a modelování ohledně jejích dopadů, posílit shromažďování dat a zajistit jejich širokou dostupnost, prohloubit v této oblasti spolupráci s finančním a pojišťovacím sektorem a v neposlední řadě posílit globální rozměr přizpůsobení se změně klimatu. Předložený návrh byl již odsouhlasen na nižších úrovních a ani na ministerské by neměl být problém s hladkým průběhem schvalování. Text je dostatečně vyvážený a obsahuje hlavní politická sdělení. Připomínky ČR byly již zapracovány, a proto ministr Brabec bude moci závěry podpořit v předložené podobě.

 

 

Akční plán pro nulové znečištění

 

Následně proběhne výměna názorů k Akčnímu plánu pro nulové znečištění zveřejněného v polovině května. Akční plán je jednou z navazujících iniciativ Zelené dohody pro Evropu a zaměřuje se primárně na oblasti ochrany vody, ovzduší a půdy. Na Akční plán by měly navazovat další iniciativy, včetně legislativních, jež by měly představit opatření za účelem snížení znečištění životního prostředí. ČR spolu s většinou členských států ambice Akčního plánu podporuje, apeluje však na integrovaný přístup napříč sektory. ČR bude apelovat na zohlednění národních podmínek a důslednou analýzu dopadů nových návrhů.

 

 

Taxonomie pro udržitelné investice

 

V rámci bodů Různé portugalské předsednictví shrne současný stav vyjednávání dvou legislativních návrhů – tj. revize Aarhuského nařízení a 8. akční program pro životní prostředí. Nizozemská delegace nastolí téma Aliance pro dekarbonizaci dopravy, Estonsko informuje přítomné o přípravě 9. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice států a mezinárodních jezer, Švédové upozorní na úbytek opylovačů, Slovinci představí pracovní program svého nadcházejícího předsednictví. ČR podpořená řadou členských států předloží na jednací stůl téma taxonomie pro udržitelné investice, tj. systematický rámec pro oblast udržitelného financování, díky kterému bude jasné, co je a co není udržitelnou činností.

Autor: Euroskop, Úřad vlády