Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroregion Silesia: Příklad úspěšné spolupráce

Euroskop, 08.01.2020

Více než jedna třetina obyvatel EU žije v oblastech, kterými procházejí hranice, které tak často výrazně ovlivňují jejich životy. Evropská přeshraniční spolupráce hraje proto důležitou úlohu v překonávání překážek mezi regiony. V příhraničních oblastech nicméně stále zůstává nevyužitý značný hospodářský potenciál. Jednou z těchto oblastí je i Euroregion Silesia. 

Euroregion Silesia je jedním z příkladů úspěšné přeshraniční spolupráce. Vznikl v roce 1998 a navázal tak na dlouhou historii vzájemných vztahů mezi obyvateli Slezska, které rozdělila hranice spolu s historickými momenty. Dnes má Euroregion Silesia okolo 80 členů, od malých obcí, až po třistatisícové město. Zázemí je tvořeno dvěma sekretariáty, přičemž první sídlí v polské Ratiboři a druhý v české Opavě. Euroregion působí na území 4 okresů Moravskoslezského kraje, 1 okresu Opolského vojvodství a 3 okresů Slezského vojvodství. Celkově toto území zahrnuje 768 tisíc obyvatel. 


Prioritou je spolupráce mezi školami


Hlavní činností Euroregionu Silesia je podpora a realizace přeshraniční spolupráce v regionech polského a českého Slezska a zajistit rovnoměrný rozvoj příhraničního území v oblastech infrastruktury, životního prostředí, cestovního ruchu, kultury a v neposlední řadě spolupráce mezi školami.

Školství je přitom jednou z hlavních priorit tohoto euroregionu, jehož podpora je napříč všemi stupni škol, od mateřských škol, středních, až po pět vysokých škol. Díky finanční podpoře přeshraniční spolupráce škol ze strany EU mohly být realizovány různé aktivity jako například společné exkurze za účelem poznávání česko-polského příhraničí, naučných center a expozic, workshopy a vzdělávací akce apod.

Jednou z dalších rolí Euroregionu Silesia je také implementace evropských politik a přerozdělování evropských dotací. EU je pro projekt zcela zásadní a Euroregion pomáhá naplňovat jeden ze hlavních cílů kohezní politiky v podobě evropské územní spolupráce.

Čtyři investiční priority

V programech EU na podporu přeshraniční spolupráce plní Euroregion Silesia důležitou roli. Euroregion byl zapojen již do předvstupních programů, jako byl například Phare a po vstupu České republiky a Polska do EU se obě strany zapojily do iniciativy Interreg IIIA (nyní Interreg V-A Česká republika – Polsko). V rámci kohezní politiky EU v období 2014-2020 bude nadále podpora určená pro přeshraniční, nadnárodní a mezinárodní spolupráci, čehož se týká i podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské územní spolupráce. Pro program Interreg V-A Česká republika – Polsko byly vybrány 4 investiční priority:

  • Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik
  • Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součástí územní strategie pro konkrétní oblasti
  • Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností
  • Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a spolupráce mezi občany a institucemi

Primátor statutárního města Opavy Tomáš Navrátil uvedl, že se jedná o důležitou formu spolupráce s ostatními městy z Euroregionu Silesia, které společně participují na projektech dotovaných z Euroregionu. Projekty mají obrovský přesah, neboť spojují polskou část Slezska a vytváří tak formu partnerství i do budoucna.

Euroregion Silesia se zaměřuje nejen na kulturní obohacení a know-how v podobě správy měst, ale jedná se i o příležitost pro podnikatele. Novým cílem a zároveň i doporučením Evropské komise je větší podpora místních podnikatelů. Jedná se o podporu regionálních výrobků a jejich propagaci za hranicemi regionu, kdy se jedná o nepřímou podporu například na výstavách v sousedním Polsku.

Mezi současné projekty patří například spolupráce mezi nemocnicemi, kdy se doktoři učili jak zasahovat společně při dopravních nehodách apod. Obdobné projekty jsou uskutečňovány mezi hasičskými a policejními sbory. Úspěšné projekty jsou i se zaměřením na životní prostředí v podobě naučných stezek například Pohádková Odra, kdy je hlavním cílem představit jak vypadá řeka Odra a příroda na české straně pro polské obyvatele Slezska a zase naopak.

Autor: David Březina, Euroskop