Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Činnosti skupiny EIB v České republice za rok 2019

EIB, 31.05.2020
peníze, euro

V roce 2019 zaznamenala Skupina EIB rekordní výsledky, když celkový objem jejího financování dosáhl v celosvětovém měřítku 72 mld. eur, což je o 13 % více než v předchozím roce. V České republice se to projevilo podstatným nárůstem objemu operací až na 1,5 mld. eur, což představuje 0,68 % českého HDP. Tyto operace pomohly zhruba 7 000 podniků – tím byla zároveň zajištěna podpora pro cca 137 650 pracovních míst v zemi.

Po odeznění finanční krize sehrála Skupina EIB zásadní úlohu při uskutečňování Investičního plánu pro Evropu (tzv. Junckerova plánu), který je jednou z klíčových iniciativ EU pro zrychlení investic v Evropě a zaměřuje se na vytváření pracovních míst a posilování růstu, zejména podporou malých a středních podniků. Z řady investičních projektů podpořených Evropským fondem pro strategické investice (EFSI) a realizovaných v České republice v rámci zmíněného Junckerova plánu během roku 2019 vyčnívá záruka Skupiny EIB, která umožnila České spořitelně vyčlenit 306 mil. eur na nové financování dostupné pro malé a střední podniky.

EIB navíc poskytla s využitím různých finančních zprostředkovatelů částku 407 mil. eur na podporu malých a středních podniků a obcí. Odhaduje se, že prospěch z úvěrů EIB poskytnutých v České republice získalo v roce 2019 přibližně 1 228 malých a středních podniků a projektů se střední tržní kapitalizací, což přispělo k podpoře zhruba 83 650 pracovních míst. Sektoru malých a středních podniků pomáhají také investice EIF do českého a regionálního rizikového kapitálu a fondů soukromého kapitálu.

EIB přispěla k podpoře zhruba 83 650 pracovních míst

Dalším pilířem činnosti Skupiny EIB je financování projektů strategické infrastruktury, které přispívají k nastavení podmínek pro udržitelný dlouhodobý růst. V roce 2019 podpořila Skupina EIB několik českých infrastrukturních projektů, a to zejména úvěrem ve výši 444 mil. eur pro účely financování osmi projektů tvořících součást modernizace, rekonstrukce a obnovy železniční infrastruktury napříč Českou republikou. Banka EU rovněž půjčila částku ve výši 330 mil. eur české energetické společnosti ČEZ na financování rozšíření, posílení a modernizace elektrické rozvodné sítě v devíti krajích země. Tato investice přispěje k lepšímu začlenění elektřiny z obnovitelných zdrojů do sítě.

Jednou z klíčových priorit Skupiny EIB je podpora projektů v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Do roku 2025 se EIB zavázala navýšit podíl svého financování vyčleněného na ochranu klimatu a udržitelnost životního prostředí až na 50 % svých operací. Do této oblasti spadá podpora rozvoje chytrých měst (tzv. Smart Cities), zejména ve formě financování udržitelné a ekologické městské dopravy. Cílem je nejen vylepšovat městskou hromadnou dopravu, ale zároveň i minimalizovat její negativní vlivy na životní prostředí a život ve městě. V roce 2019 jsme tak s potěšením oznámili úspěšné navázání spolupráce s městem Plzeň, jejímž účelem je obnovení městského vozového parku. Finanční prostředky od EIB umožní městu nákup 34 tramvají a 34 trolejbusů, které nahradí stará vozidla.

Klíčovou prioritou EIB je podpora projektů v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí

EIB poskytuje nejen financování, ale také technickou pomoc a finanční poradenství realizatorům projektů, zejména ve veřejném sektoru. Poradenské služby EIB jsou poskytovány prostřednictvím různých iniciativ, jako jsou Evropské centrum pro investiční poradenství (European Investment Advisory Hub – EIAH), Poradenství pro finanční nástroje (Financial Instruments Advisory – FIA) (včetně služby fi-compass a poradenských služeb poskytovaných bilaterálně), Evropské odborné centrum pro PPP (European PPP Expertise Centre – EPEC), nástroj technické podpory pre energeticky efektívne projekty ELENA (European Local Energy Assistance), programe JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) a Poradenské služby InnovFin (IFA).

EIB poskytuje i technickou pomoc a finanční poradenství realizátorům projektů

V rámci svých nejnovějších poradenských projektů se EIB zaměřuje na to, jak pomoci českým uhelným regionům při přechodu na ekologičtější energetiku, nebo jak řešit investiční potřeby spojené s energetickou účinností prostřednictvím smluv o energetických službách (tzv. EPC) a rozvoje chytrých měst.
Více ve videu: https://youtu.be/CFNAUU2hp7M

Autor: Andrea Ferjenčíková, David Březina