Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doporučení Národního konventu o EU ke klimatické agendě EU

Národní konvent o EU, Euroskop, ilustrační foto Pixabay, 10.11.2020
Znečištění

Národní konvent o EU vydal doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 30. října 2020, jehož tématem byly priority České republiky v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambic pro rok 2030.

Diskuze proběhla online a zúčastnili se jí zástupci státní správy, akademické, sociální a hospodářské sféry, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a dalšími účastníky. Odborným garantem kulatého stolu byl Institut pro politiku a společnost.

Celkem 26 členských států EU se v závěrech Evropské rady v prosinci 2019 přihlásilo k dosažení cíle klimatické neutrality Evropské unie do roku 2050. Dohodu podpořilo i Česko, které se k ní dříve stavělo skepticky. Komise trvale navyšuje ambice, které by členské státy měly dovézt k bezemisní budoucnosti. Aktuální cíl pro rok 2030 je snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 40 % oproti roku 1990, zvýšení energetické efektivity o 32,5 % a navýšení podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 32 %.

Vzhledem ke sdělení Komise ze září 2020 a postoji Evropského parlamentu bude aktuální cíl s největší pravděpodobností revidován, aby dosáhl na 55% snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990. Otázkou nicméně zůstává, jakým způsobem půjde takto navržených cílů dosáhnout vzhledem ke specifikům jednotlivých členských států.

Témata diskuze

Debata u kulatého stolu se zaměřila na tři okruhy: (1) Jaké by měly být priority ČR v klimatické agendě v návaznosti na zvýšené ambice EU do roku 2030 a v jakých oblastech by ČR měla být více proaktivní pro splnění svých mezinárodních závazků? (2) Jakou strategii z hlediska udržitelného ekonomického růstu a ochrany prostředí by měla ČR zaujmout, aby byly zachovány všechny stavební kameny kvality života jejich obyvatel? (3) V jakých činnostech (věda a výzkum, nové technologie, obnovitelné zdroje, odpadové hospodářství apod.) má ČR silné stránky, které mohou přispět k ochraně životního prostředí?

Dle doporučení by měla být problematika klimatu v ČR řešena strategicky a koordinovaně ve spolupráci mezi resorty a sektory, včetně zlepšení znalostní výměny a zintenzivnění spolupráci v rámci platforem zaměřených na integrované řešení klimatické problematiky. Rozhodo-vání související s klimatickou změnou je nutné zakládat na aktuálních vědeckých poznatcích a datech včetně ana-lýzy dopadů jednotlivých opatření.

Doporučení dále uvádějí, že je nezbytné důsledněji naplňovat existující politiky a strategické dokumenty včetně stanovení měřitelných cílů. Klíčová by měla být přírodě blízká mitigační a adaptační opatření, která mají řadu pozitivních environmentálních a společenských efektů. V neposlední řadě je z ekonomického hlediska nezbytné zajistit fungování mechanismů EU-ETS, soustředit se na systematickou transformaci ekonomických odvětví, podporu společenských inovací a využívání obnovitelných zdrojů s exportním potenciálem.

Úplné znění závěrů a doporučení je k dispozici na stránce www.narodnikonvent.eu. Další informace můžete také najít na účtech na sociálních sítích Twitter: @KonventEU, Facebook: Národní konvent o EU a Instagram: #Narodnikonvent.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Jan Pánek povede v Evropské komisi agendu jaderné energetiky, bezpečnosti a ITER

Euroskop, foto: archív Jan Pánek, archív Evropská komise, 19.01.2021

Ústav pro evropskou integraci bude bojovat s euroskepticismem s podporou programu Evropa pro občany

Pavel Hradecký, Úřad vlády, ilustrační foto Evropská komise, 12.01.2021