Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Modernizační fond v Česku podpoří investice do snižování emisí skleníkových plynů

Světlana Máčalová, Úřad vlády, 03.02.2021
emise, Porýní

Vláda ČR schválila plán na využití financí z Modernizačního fondu EU, který je určen pro podporu investic v období 2021-30 vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů. První výzvy k podávání žádostí o podporu by měly být vyhlášené ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku.

 

Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě návrh na využití prostředků Modernizačního fondu v podobě obecného programového dokumentu. K tomuto návrhu přijala vláda dne 25. ledna 2021 usnesení č. 64 a lze tedy přistoupit k plnění stanovených cílů.

Po schválení obecného programového dokumentu budou nyní dopracovány jednotlivé dílčí programy, které budou obsahovat detailní informace pro žadatele, jako jsou kritéria způsobilosti, způsob hodnocení apod. Tyto programy již nebudou předkládány vládě, ale budou schvalovány na úrovni Ministerstva životního prostředí.

Podpora EU pro klimaticky neutrální budoucnost


Modernizační fond je pro období 2021–2030 novým nástrojem podpory. Určen je pro podporu investic vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů.

Financován je z příjmů z dražeb emisních povolenek. Celková alokace je závislá na ceně emisních povolenek a může se proto v průběhu období měnit. V tuto chvíli je výše alokace odhadována na přibližně 154 mld. Kč na celé období let 2021 - 2030.

Cílem poskytované podpory je usnadnit transformaci české ekonomiky směrem k uhlíkové neutralitě v roce 2050 a pomoci s plněním klimaticko-energetických závazků pro rok 2030.

Komplementarita Modernizačního fondu a fondů EU


Pro poskytování podpory bude postupně spuštěno devět samostatných programů (například nové obnovitelné zdroje v energetice, modernizace veřejné dopravy, energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře atd.). Programy financované z Modernizačního fondu jsou navrženy v úzké koordinaci se zaměřením jednotlivých operačních programů. Podpora se bude vzájemně vhodně doplňovat., jak věcně, časově, tak i z pohledu celkové alokace.

Podporované oblasti vycházejí ze současného stavu přípravy jednotlivých operačních programů a Národního plánu obnovy. V případě, že by došlo k výrazným změnám těchto nástrojů, může být vládě v krátkodobém horizontu předložena aktualizovaná verze programového dokumentu Modernizačního fondu, která bude odrážet probíhající změny.

Emise, Porýní
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

 

Modernizační fond je tedy nastaven komplementárně k operačním programům financovaným z fondů EU. Dalším z finančních zdrojů podporujících přechod k uhlíkově neutrální ekonomice budou prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Vzhledem k probíhajícím jednáním s Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a dalšími zainteresovanými institucemi budou teprve upřesněny záležitosti týkající se rozpočtových, účetních, statistických a kontrolních postupů souvisejících s nakládáním s peněžními prostředky poskytnutými České republice z Modernizačního fondu včetně jejich vykazování vyplývající z příslušné evropské legislativy a souvisejících právních aktů. Závěry z jednání a vyjasnění těchto záležitostí budou ze strany Ministerstva životního prostředí a Státního fondu pro životní prostředí projednány s Ministerstvem financí, a to ještě před realizací příjmů prostředků z Modernizačního fondu.

První výzvy k podávání žádostí o podporu by měly být vyhlášené ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Autor: Světlana Máčalová, Úřad vlády