Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ministři budou jednat o Evropském orgánu pro pracovní záležitosti

Úřad vlády, 6. 12. 2018
Evropský orgán pro pracovní záležitost

Dnes a zítra (tj. 6 a 7. prosince 2018) proběhne v Bruselu jednání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. V průběhu prvního dne jednání budou ministři diskutovat o oblastech sociální politiky a zaměstnanosti. Druhý den se bude zasedání věnovat oblasti zdraví. Prvního dne jednání se za Českou republiku zúčastní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Druhý den bude Českou republiku zastupovat ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jak v části zaměstnanost a sociální politika, tak v části zdraví se budou ministři zabývat důležitými návrhy a výzvami.

Ministři tak budou například jednat o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně, Evropském semestru 2018, ochraně pracovníků před karcinogeny a mutageny nebo o posílení spolupráce proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním.

 

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

 

Na jednání, v části zaměstnanost a sociální politika, by měly členské státy dosáhnout obecného přístupu k nařízení, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Podle návrhu by měl být nově vzniklý orgán členským státům nápomocen v záležitostech týkajících se přeshraniční mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení.

Konkrétně by měl nový orgán zejména zlepšit přístup jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostech souvisejících s pohybem v rámci EU, usnadňovat konání společných a koordinovaných inspekcí a zajišťovat mediaci a usnadňovat hledání řešení v případě sporů mezi členskými státy.

Přes původní obavy může Česká republika stávající kompromisní návrh podpořit, především protože většina hlavních požadavků ČR, týkajících se mimo jiné souladu nařízení s principy subsidiarity a proporcionality, byla v průběhu vyjednávání Rady vyslyšena.

Například se ČR podařilo prosadit jasné vymezení věcné působnosti orgánu, jasnou definici společných a vzájemně koordinovaných inspekcí a vypuštění oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení z mediačního řízení.

 

Posílení spolupráce v oblasti zdravotnictví


V části zdraví by ministři měli schválit doporučení o posílení spolupráce v oblasti boje proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním a vyměnit si názory k tématu. Téma očkování je na úrovni EU velice aktuální i vzhledem k současné situaci, kdy se evropské státy v posledních letech potýkají se skokovým nárůstem spalniček, tedy onemocněním, které je očkováním preventabilní.

Očkování je jedním z nejúčinnějších a hlavních mechanismů primární prevence v oblasti infekčních onemocnění. Cílem předloženého dokumentu je posílení spolupráce a koordinace mezi jednotlivými členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami v oblasti zvýšení proočkovanosti populace a podpora harmonizace očkovacích schémat v EU.

Česká republika podpoří schválení doporučení a zároveň souhlasí s posílením spolupráce v oblasti prevence proti onemocnění, kterým lze očkováním předcházet, v rámci mantinelů jasně stanovených Smlouvou o fungování EU a principy subsidiarity a proporcionality.

Autor: Euroskop