Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EU má největší soustavu chráněných území na světě

Tereza Chlebounová, Euroskop, 10. 10. 2019
motýli

Zejména kvůli lidské činnosti mizí v současnosti rostlinné a živočišné druhy 100 až 1000krát rychleji než je přirozené. Evropská unie bojuje za zachování našeho přírodního bohatství mimo jiné prostřednictvím soustavy Natura 2000, která chrání evropsky významné lokality. V České republice pod ni spadá zhruba 14 % celkového území.

Natura 2000 je největší koordinovanou soustavou chráněných území na světě. Pokrývá přes 18 % pevniny Evropské unie a téměř 9,5 % jejího mořského území. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu živočichů, rostlin a přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější. Může se jednat o druhy, které jsou ohrožené, vzácné nebo omezené svým výskytem jen na určitou oblast.

Interaktivní mapu všech chráněných území Evropské unie naleznete zde.

Natura 2000 je největší soustavou chráněných území na světě

Chráněné oblasti soustavy Natura 2000 tvoří téměř pětinu pevniny EU a 14 % území České republiky. Zdroj: Pixabay.com

V ČR je 1112 evropsky významných lokalit

Soustavu Natura 2000 tvoří dva typy chráněných území – ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Na území České republiky se nachází 1112 evropsky významných lokalit o celkové rozloze 7034 km2, které tak pokrývají 10 % území ČR. Ptačí oblasti, které se mohou s těmito lokalitami překrývat, tvoří necelých 9 % území o rozloze 7034 km2. Na území Česka jich je celkem 41, poslední dvě byly vyhlášeny v roce 2009.

Dohromady je v soustavě Natura 2000 zahrnuto téměř 11 115 km2, tedy 14 % území České republiky. Patří sem třeba České Švýcarsko, Novohradské hory, Beskydy, Bílé Karpaty, Smědava v Libereckém kraji nebo Prokopské údolí v Praze.

Seznam všech evropsky významných lokalit v České republice naleznete zde.

Chráněné oblasti na svém území určují státy

Nejhodnotnější oblasti, kde se vyskytují vybrané rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště, určují na svém území jednotlivé členské státy. Celkem existuje zhruba 2000 druhů a 230 typů stanovišť, pro které je potřeba chráněnou oblast vytyčit. Všechny členské státy zřizují tyto oblasti Natura 2000 podle jednotných pravidel.

Povinností států je zajistit jejich ochranu a sledovat jejich stav. Každých šest let zpracovávají hodnotící zprávu pro Evropskou komisi. Určité druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mohou být označeny jako prioritní a platí pro ně přísnější kritéria ochrany než pro ostatní.

Oblasti mohou lidé dál využívat třeba k turistice


Cílem soustavy Natura 2000 není na chráněných územích zcela vyloučit vliv člověka. Spadají sem totiž i takové druhy a stanoviště, které jsou v přírodě přítomné jen díky lidské činnosti. Zakázány jsou jen takové aktivity, které mají negativní vliv. V chráněných oblastech je naopak povolena turistika, cyklistika i další rekreační činnosti, pokračovat zde může také rybolov nebo lov zvěře.

Evropská unie klade velký důraz na zachování biologické rozmanitosti nejen na svém území. V roce 2011 Evropská komise oznámila novou strategii zaměřenou na zastavení úbytku biodiverzity do deseti let, tedy do roku 2020. V ní stanovila 6 cílů, které zahrnují jednak intenzivnější ochranu přírodního bohatsvtí v Evropě, ale také usilovnější boj proti vymírání druhů ve světě.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Další články v rubrice

Vše, co vás zajímá o covidových certifikátech

Petr Pospíšil, Euroskop, 9.6.2021