Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Cameronův dopis Tuskovi: Co chce Británie od EU?

Euroskop, 19.11. 2015
David Cameron

Přinášíme překlad oficiálního dopisu britského premiéra Davida Camerona, který napsal předsedovi Evropské rady Donaldovi Tuskovi. Řeší nové uspořádání pro Velkou Británii v reformované Evropské unii.

Drahý Donalde,

děkuji Vám za to, že jste mě pozval k vytýčení oblastí, kde bych rád udělal reformy, které by reflektovaly zájmy britského lidu ohledně našeho členství v Evropské unii.

Jak jste uvedl, účel tohoto dopisu není popsat přesné významy nebo detailní právní návrhy, aby mohlo dojít k zavedení reforem do praxe. To je záležitost jednání, nikoliv v poslední řadě, protože v každém případě mohou existovat různé cesty k dosažení stejného výsledku.

Jsem vděčný za technické diskuze, které se konají během několika posledních měsíců, a jak se dostáváme k formální fáze vyjednávání, vítám tuto příležitost vysvětlit, proč jsou tyto změny potřebné a jak si myslím, že mohou pomoci všem členským státům. Dnes také činím projev (10. listopadu 2015 – pozn. red.), abych informoval Brity o aktuálním procesu vyjednávání, a jakým způsobem zamýšlím jejich zájmy reflektovat.

V mnoha diskuzích s mými kolegy, členy vlády, jsem byl v posledních měsících povzbuzován, že existuje široké porozumění zájmům, které jsem nadnesl, a argumentům pro reformy, ze kterých by profitovala Evropská unie jako celek. Zvlášť oceňuji Vaši osobní podporu po celou dobu.

Evropská unie má dlouho historii respektování odlišností svých mnoha členských států a práce na překonání výzev způsobem, který funguje pro celou Evropskou unii. Např. v případě protokolů a jiných nástrojů odsouhlasených pro Dánsko a Irsko byla EU schopná najít řešení, které fungovalo pro každou zemi a které neznevýhodňovalo jiné členské země.

Naše zájmy se skutečně vykrystalizovaly do jediného slova: flexibilita. A je to v duchu, v němž jsem vytýčil čtyři hlavní oblasti, kde chce Velká Británie prosadit reformu.

Návrhy reforem


1. Ekonomické vládnutí

V současnosti v podstatě existují dva druhy členů Evropské unie. Jsou to členové eurozóny a nečlenové eurozóny. Jak je uvedeno v Protokolu 15, Velká Británie má stálý opt-out z eurozóny. Jiné země se k eurozóně v řádném termínu připojí. Ale teď je jich devět mimo eurozónu, a nám všem záleží na tom, aby byla eurozóna úspěšná.

Takže nechceme stát v cestě opatřením, které se země eurozóny rozhodly přijmout, aby zajistily své měně dlouhodobou budoucnost. Ale chceme se ujistit, že tyto změny budou respektovat integritu jednotného trhu a legitimní zájmy nečlenů eurozóny.

Jsem si jistý, že můžeme dosáhnout dohody, která bude fungovat pro všechny. Británie pro sebe v této oblasti nechce nový opt-out- máme opt-out z jednotné měny, který potřebujeme. Ani nechceme získat právo veta nad tím, co se děje v eurozóně. Usilujeme o právně závazné principy, které ochrání fungování Unie pro všech 28 členských zemí, a o ochranný mechanismus, jenž zajistí, že tyto principy budou respektovány a vynucovány.

Tyto principy by měly zahrnovat uznání, že:

-EU má více než jednu měnu.

-Neměla by existovat diskriminace ani žádné znevýhodnění pro jakoukoliv firmu na základě měny její země.

-Integrita jednotného trhu musí být chráněna.

-Jakékoliv změny, které se eurozóna rozhodne udělat, jako např. vytvoření bankovní unie, musí být pro nečleny eurozóny dobrovolné, nikdy povinné.

-Daňoví poplatníci v nečlenských zemích eurozóny by nikdy neměli být finančně odpovědní za operace na podporu eurozóny jako měny.

-Stejně jako se finanční stabilita a supervize stala klíčovou oblastí kompetence institucí eurozóny jako třeba ECB, tak je finanční stabilita a supervize klíčovou oblastí kompetence pro národní instituce jako The Bank of England pro nečleny eurozóny.

-Jakékoliv téma, které ovlivní všechny členské země, musí být diskutováno a rozhodnuto všemi členskými zeměmi.


2.
Konkurenceschopnost

Lidé napříč Evropou chtějí, aby Evropské unie pomáhala generovat zisk a pracovní místa. Velká Británie byla vždy tím, kdo posiloval evropskou konkurenceschopnost.

Takže Velká Británie vítá současné zaměření Evropské komise na podporu ekonomického růstu a snížení nadbytečné legislativy. To zahrnuje některá důležitá měřítka, po kterých britské firmy volaly jako např. další kroky směrem k jednotnému digitálnímu trhu, který by mohl navýšit HDP EU o tři procenta, a unii kapitálových trhů, která pomůže dostat peníze k podnikatelům a rostoucím firmám.

Velká Británie také vítá novou obchodní strategii vydanou minulý měsíc, reflektující agendu, kterou jsme prosazovali celé roky a jež zahrnuje podporu potenciálně rozsáhlých obchodních dohod s Amerikou, Čínou, Japonskem a uskupením ASEAN.

Ale při nejlepší vůli, my všichni bychom uznali, že EU může jít o mnoho dále. Zvláště na to, čeho všeho jsme při zamezování záplavě nových regulací dosáhli, je břímě existujících regulací stále vysoké. Velká Británie by ráda viděla ustavení cíle snížit celkové zatížení podnikatelů.

EU by také měla dělat více, aby naplnila svůj závazek vůči volnému pohybu kapitálu, zboží a služeb. Velká Británie věří, že bychom měli přetavit různé návrhy, závazky a dohody o jednotném trhu, obchodu a snížení regulace do jasného dlouhodobého závazku posílit konkurenceschopnost a produktivitu Evropské unie a podpořit růst a pracovní místa pro všechny.


3.
Suverenita

Jak víte, otázky suverenity jsou pro debatu o Evropské unii v Británii klíčové řadu let. V této oblasti mám tři návrhy.

Za prvé, chci ukončit britskou povinnost směřovat k „stále užší unii“, jak je uvedeno ve Smlouvě. Je velmi důležité ujasnit si, že tento závazek se už nadále na Velkou Británii nebude vztahovat. Toto chci udělat ve formální, právně závazné a nezvratitelné podobě.

Za druhé, zatímco Evropský parlament hraje důležitou roli, chci posílit roli národních parlamentů navržením nového uspořádání, v kterém skupiny spolupracujících národních parlamentů mohou zastavit nežádoucí legislativní návrhy. Stanovení požadovaného počtu národních parlamentů bude záležitostí jednání.

Za třetí, chci vidět, jak jsou závazky EU vůči subsidiaritě plně implementovány s jasnými návrhy na jejich dosažení. Jak říkají Holanďané, ambice by měla být „Evropa, kde je to nezbytné; národní, kde je to možné“.

Navíc, Velká Británie bude požadovat potvrzení, že instituce EU budou plně respektovat účel Protokolů k justici a vnitřním záležitostem v jakýchkoliv následujících návrzích, které se budou týkat justice a vnitřních záležitostí, zvláště aby umožnila Velké Británii rozhodnout se účastnit. Národní bezpečností je a musí zůstat výhradní odpovědností členských států. Současně mají být uznávány výhody, které plynnou ze spolupráce v tématech, které zasahují bezpečnost nás všech.


4.
Imigrace

Velká Británie věří v otevřenou ekonomiku. Ale musíme být schopní vypořádat se se všemi tlaky, které může volný pohyb přinést - v našich školách, našich nemocnicích, v našich veřejných službách. Právě teď jsou tlaky příliš silné.

Jedná se o záležitost rozsahu a rychlosti. Na rozdíl od některých členských zemí, britská populace se již rozrůstá. Naše populace by měla v příštích desetiletích přesáhnout 70 milionů a podle předpovědí se do roku 2050 staneme nejlidnatější zemí EU. Zároveň je naše čistá migrace přes 300 tisíc osob ročně. To je neudržitelné. Přijali jsme mnoho kroků, abychom kontrolovali imigraci z oblastí mimo EU. Ale musíme mít možnosti rozsáhleji kontrolovat i příchody z EU.

Británie byla vždy otevřeným, obchodním národem, a to nechceme měnit. Ale chceme nalézt uspořádání, které by členským zemím jako Velká Británie umožnilo obnovit spravedlnost v imigračním systému a snížit současný velmi silný populační toky z EU do Velké Británie. Ty jsou neplánované a mnohem vyšší, než se očekávalo, výrazně vyšší než otcové zakladatelé si kdy představovali. Tyto velmi silné populační toky měly a samozřejmě mají velký dopad na mnoho členských zemí. Z mnohých zemí odchází ve velkém množství vysoce kvalifikovaní občané. Jde o výzvu, kterou sdílíme společně.

Potřebujeme zajistit, že pokud budou do EU přijaty nové země, nebude se na ně vztahovat volný pohyb, dokud se jejich ekonomiky mnohem více nepřiblíží stávajícím členským státům.

Potřebujeme také ostře zakročit vůči zneužívání volného pohybu, téma, pro které jsem našel širokou podporu v diskuzích s kolegy. To zahrnuje přísnější a déle trvající zákazy opětovného vstupu pro podvodníky a lidi, kteří tajně uzavřeli podvodná manželství. To znamená řešit skutečnost, že pro občana EU je snazší přivést si do Británie manžela nebo manželku ze země mimo EU, než to samé pro britského občana. Znamená to silnější pravomoc deportovat kriminálníky a zabránit jim, aby přišli zpět, nebo zabránit již jejich prvnímu vstupu. A znamená to zabývat se rozsudky Evropského soudního dvora, který rozšířil rozsah volného pohybu způsobem, který ztížil řešení tohoto druhu zneužití.

Ale abychom snížily počty přicházejících, potřebujeme jít dále. Jak už jsem předtím uvedl, můžeme omezit toky lidí přicházejících zevnitř EU snížením pobídek, které náš sociální systém napříč Evropou vyvolává. Proto jsme navrhli, že lidé přicházející z Británie do EU tu musí nejdříve čtyři roky žít a přispívat, než se budou kvalifikovat pro zisk dávek na podporu příjmů a sociálního bydlení. Měli bychom také ukončit praxi posílání dávek na děti do zahraničí.

Chápu, že některé z těchto témat mohou být pro jiné členské státy obtížné, a těším se na další diskuzi o těchto návrzích, tak, abychom nalezli cestu, jak tyto záležitosti vyřešit.

Další kroky


Jak jsme se shodli, detaily reforem v každé oblasti jsou záležitostí k vyjednávání. Ale doufám, že tento dopisu může poskytnout jasný základ pro dosažení dohody, která by měla být samozřejmě právně závazná a nezvratitelná, a kde je to nezbytné, tak by měla mít oporu ve Smlouvách.

Těším se na zásadní diskuzi na prosincové Evropské radě. Mým cílem zůstává, abychom dosáhli dohody při nejbližší příležitosti, ale prioritou je, aby měla správný obsah.

Věřím, že reforma v těchto oblastech by řešila zájmy Velké Británie a poskytla novou a trvající úpravu pro naše členství v Evropské unii. Věřím také, že taková reforma je jak rozumná, tak v širším zájmu Evropské unie jako celku.

Velká Británie je druhá největší ekonomika EU, pátá největší na světě. Významně přispíváme - politicky, ekonomicky, finančně - do Evropské unie. Pokud jsme schopní dosáhnout dohody, ukáže to světu, že mezi mnoha obtížnými problémy, kterým čelí, je Evropská unie dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila zájmům svých členů.

Doufám a věřím, že spolu můžeme dosáhnout dohody na každé z těchto čtyřech oblastí. Pokud můžeme, jsem připraven celým srdcem a duší vést kampaň za udržení Británie uvnitř reformované Evropské unie, která pokračuje v podpoře prosperity a bezpečnosti všech svých členských zemí.

Těším se na další diskuzi s Vámi a Vašimi kolegy v týdnech, které jsou před námi.

Kopíruji tento dopis předsedovi Evropské komise, předsedovi Evropského parlamentu a všech hlavám států a vládám v Evropské radě.

Váš David

Autor: Euroskop