Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Psychoaktivní drogy na mušce EU

Euroskop, Evropská komise, 17. 3. 2017
drogy

Evropská komise ve středu 15. března představila návrh nového akčního plánu proti užívání drog a jejich pašování pro období 2017-2020. Důraz klade především na lepší spolupráci a koordinaci mezi orgány EU, členskými státy a mezinárodními organizacemi, ale také na využití informačních technologií. Reaguje také na nebezpečí nových psychoaktivních látek.

EU spolu s členskými státy vyvíjí protidrogovou strategii už dvě desetiletí, posledním výstupem byla Protidrogová strategie EU 2013-2020, která počítala s vypracováním dvou na sebe navazujících čtyřletých akčních plánů. Po vyhodnocení akčního plánu pro roky 2013-2016 Evropská komise navrhla plán pro druhou část období 2017-2020. V ní reaguje na nové zdravotní a bezpečnostní hrozby v oblasti nelegálního užívání drog a jejich pašování.

Mezi aktuální priority řadí například monitorování nových psychoaktivních látek nebo využití komunikačních technologií pro prevenci užívání drog. EU by se podle plánu měla také zaměřit na sbírání důkazů o možném propojení prodeje drog s financováním teroristických skupin, organizovaným zločinem, pašováním migrantů či obchodováním s lidmi.

Nový akční plán nyní poputuje k diskuzi a ke schválení do Evropského parlamentu a Rady EU.

Návrhy protidrogového akčního plánu 2017-2020

Snížení poptávky po drogách Zvýšení zapojení informačních a komunikačních technologií za účelem prevence zaměřené na mladé lidi; lepší analýza potřeb starších uživatelů drog a zranitelných komunit; snížení zdravotních a sociálních dopadů užívání drog.
Snížení nabídky drog Rychlé přijetí legislativního balíčku ze srpna 2016 zaměřeného na potírání nových psychoaktivních látek; alternativní sankce pro uživatele drog.
Koordinace Lepší spolupráce mezi pracovními skupinami Rady za účelem koordinace aktivit zaměřených na boj s poptávkou a dodávkou drog; zapojení občanské společnosti do procesu formulování protidrogové politiky.
Mezinárodní spolupráce Zlepšení kapacity delegací EU tak, aby se mohly věnovat problematice drog na regionální úrovni; větší zaměření na boj s ilegálním pěstováním rostlin využívaných k výrobě drog; spolupráce se zeměmi mimo EU v závažných případech.
Výzkum a informace Zvýšení úsilí v oblasti výzkumu možného propojení pašování drog s dalšími aktivitami organizovaného zločinu; analýza různých politik regulace marihuany a jejich dopady.

 

Nebezpečí představují nové psychoaktivní látky


V posledních letech došlo zejména k rozvoji nových psychoaktivních látek, které představují vážné zdravotní riziko a zároveň jsou na drogovém trhu čím dál dostupnější. JIž předchozí akční plán pro období 2013-2016 zařadil mezi své cíle zvýšení povědomí o rizicích spojených s užíváním psychoaktivních drog a zavedení nových legislativních opatření EU pro boj proti jejich výskytu, užívání a rychlému šíření.

Balíček legislativních opatření, který následně Komise navrhla v srpnu 2016, by měl posílit systém včasného varování a urychlit vyhodnocení rizik nově se objevujících psychoaktivních látek. Nový akční plán apeluje na co nejrychlejší přijetí a implementaci této legislativy.

S drogami má zkušenost téměř čtvrtina dospělých Evropanů

„Lidská, společenská, ale také ekonomická cena za drogovou závislost je velmi vysoká,“ uvedl k tomu Dimitris Avramopoulos, komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství. „Snížení užívání drog a poptávky po nich vyžaduje na neustále se vyvíjejícím drogovém trhu adekvátní a efektivní opatření prostřednictvím koordinované akce na úrovni EU i členských států.“

Téměř čtvrtina dospělé populace EU (88 milionů) má podle odhadů zkušenost s nelegálními drogami. Přes 17 milionů dospělých Evropanů vyzkoušelo kokain, 12 milionů amfetaminy. Odhaduje se, že evropští občané každý rok utratí za nelegální drogy 24 miliard eur.

EU podporuje protidrogové projekty ve světě


Evropská unie spolupracuje v boji proti drogám se třetími zeměmi, vede pravidelné expertní dialogy například se zeměmi Balkánu, střední Asie, Ruskem či USA.

Poskytuje také podporu pro nejrůznější projekty týkající se boje s drogami v Latinské Americe a Karibiku. Zaměřuje se také na země západní Afriky, které leží podél hlavní trasy, kudy se pašuje kokain nebo země střední Asie a Afghánistán ležící na trase, kterou proudí heroin.

EU za tímto účelem úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi jako je Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (INCB) či Světová zdravotnická organizace (WHO).

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Budoucnost Společné zemědělské politiky po roce 2020

Veronika Schiebertová, Úřad vlády, 19. června 2018

Dlouhodobý rozpočet pro oblast migrace a ochrany vnějších hranic

Vlastimil Bernas, Úřad vlády, 14. 6. 2018

Komise chce výrazně zvýšit výdaje na obranyschopnost EU

Evropská komise, čtk, Euroskop, 13. 6. 2018