Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise v reakci na koronavirus rozvolňuje pravidla státní podpory

Veronika Smolková, Úřad vlády, 20.03.2020
vestager

V rámci reakce na ekonomické dopady způsobené koronavirovou nákazou COVID-19 umožní Evropská komise specifický režim pravidel poskytování státní podpory v EU. Komise tak reaguje na krizovou hospodářskou situaci především u těch ekonomických sektorů, které jsou současnou krizí postiženy nejvíce.

Výkonná místopředsedkyně Komise Margrethe Vestager v této souvislosti uvedla, že Unie musí reagovat rychle a koordinovaně. Komise tudíž umožní členským státům využít veškerou flexibilitu podle pravidel státní podpory EU k řešení této bezprecedentní situace, a také přijme další opatření nad rámec již dostupných možností.


Členské státy mohou přijmout opatření k nápravě hospodářství

Komise například může na základě článku 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie prohlásit za slučitelnou s pravidly vnitřního trhu takovou podporu, jež vede „k nápravě vážného narušení hospodářství členského státu“.

Vzhledem k tomu, že nákaza COVID-19 postihuje všechny členské státy, se Komise domnívá, že státní podpora je odůvodněná a může být prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem na omezenou dobu. Členské státy musí prokázat, že opatření státní podpory oznámená Komisi na základě tohoto sdělení jsou nezbytná a přiměřená k nápravě vážného narušení hospodářství.

Komise také přijala zcela nová opatření, především pak tzv. dočasný rámec  pro udělování podpor podnikům postiženým situací pandemie COVID-19. Tento rámec rozšiřuje stávající možnosti poskytnutí státní podpory o další oblasti, kde není za běžných okolností podpora povolena, a umožňuje tak členským zemím po definovanou dobu trvání poskytnout maximální podporu nejvíce postiženým sektorů.  


komisařka Vestager

Místopředsedkyně Komise Margrethe Vestagerová odpovědná za politiku hospodářské soutěže k opatřením uvedla: „Nákaza COVID-19 má závažné hospodářské dopady. Abychom je zvládli, musíme jednat rychle a koordinovaně.“ Zdroj: Evropská komise

 

Nový dočasný rámec má umožnit členským státům např. zřídit systémy přímých grantů nebo daňových výhod. V tomto ohledu nesmí podpora přesáhnout 800 000 EUR na podnik a může být poskytnuta těm podnikům, které nebyly k 31. prosinci 2019 v obtížích, ale dostaly se do obtíží až v důsledku propuknutí koronavirové nákazy COVID-19.

Podpora bude poté poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2020. Specifické podmínky platí pro sektor zemědělství, rybolov a akvakulturu (podpora nepřesáhne 120 000 EUR na podniky působící v odvětví rybolovu a akvakultury nebo 100 000 EUR na podniky působící v prvovýrobě zemědělských produktů).

Dočasný rámec taképoskytne dotované státní záruky za bankovní úvěry či povolí veřejné a soukromé půjčky s dotovanými úrokovými sazbami, jež mohou pokrýt okamžité investiční potřeby či náklady na pracovní kapitál.

EU umožní i podporu bankovního sektoru

Další důležitou oblastí je pak podpora bankovního sektoru při řešení hospodářských dopadů, konkrétně při poskytování pomoci konečným zákazníkům, a to hlavně malým a středním podnikům. Rámec objasňuje, že taková podpora je považována za přímou pomoc zákazníkům bank, nikoli samotným bankám, a poskytuje pokyny, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže v bankovním sektoru. V neposlední řadě rámec obsahuje možnost krátkodobých pojištění vývozních úvěrů. V tomto ohledu zavádí dodatečnou flexibilitu, pokud jde o to způsob, jak prokázat, že některé země nepředstavují z obchodního hlediska riziko.  

Vzhledem k omezené velikosti rozpočtu EU je nutné zajistit dostatečnou reakci na stávající ekonomickou situaci především také z národních rozpočtů členských států. Dočasný rámec tak pomůže cílit podporu na hospodářství a zároveň omezí negativní důsledky, které by mohly vzniknout při potenciálním narušení jednotného trhu. Rámec bude platný do konce prosince 2020. S cílem zajistit právní jistotu Komise do tohoto data posoudí, zda je třeba jej prodloužit.

Více informací je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Europoslanci požadují posílení kapacit civilní ochrany EU

Evropský parlament, Euroskop, 25.09.2020

Komise představila návrh nového migračního paktu

Euroskop,Evropská komise, 24.09.2020

Boj EU proti rakovině v době koronavirové

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, 23.09.2020

Podpora recyklování v EU pomocí nástroje Next Generation EU

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, foto Pixabay, 16.09.2020