Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Urychlí koronovirová krize zelenou a digitální proměnu EU?

Euroskop, 03.07.2020
home office

První den v červenci představila Evropská komise plán, který má zlepšit profesní odbornost občanů EU. Jeho cílem je zmírnit ekonomický propad způsobený propuknutím pandemie koronaviru a přispět k digitální a zelené transformaci EU. Evropská agenda dovedností má zajistit nízkou nezaměstnanost v EU a zároveň následovat priority Komise pro rok 2019-2024.

„Bezprecedentní krize si žádá bezprecedentní reakci – takovou, která nám poslouží nyní i během mnoha dalších let… Víme již, že dovednosti jsou základem toho, aby lidé i celé ekonomiky mohli prosperovat. Teď musíme spojit síly a zahájit revoluci v oblasti dovedností, při níž nikdo nebude opomenut,“ prohlásil při představení agendy místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas.

Zároveň má agenda podpořit naplnění priorit současné Evropské komise, především v rámci programu Zelená dohoda pro Evropu a Evropa připravená na digitální věk. „Abychom se připravili na zelenou a digitální transformaci, je zásadní poskytnout našim pracujícím možnost vytvořit si soubor nezbytných dovedností. Díky agendě budou moci všichni využívat nových příležitostí na rychle se měnícím trhu,“ řekl komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit.

V rámci Evropské agendy dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, stanovila Komise kvantitativní cíle na příštích 5 let. Ve výsledku má plán prostřednictvím 12 opatření pomoci lidem zlepšit jejich stávající dovednosti nebo změnit jejich kvalifikaci. K dosažení cílů bude potřeba přibližně 48 miliard eur ročně, a to z veřejných i soukromých zdrojů.

Ilustrační foto
Evropská komise si klade za cíl směřovat k "zelené" a digitální ekonomice. Ilustrační foto zdroj: Pixabay

Plán Komise na zvýšení zaměstnatelnosti občanů EU


Pandemie koronaviru urychlila změny ve světě v rámci digitalizace. Vystavila tak řadu lidí v EU novým výzvám, pokud jde o jejich povolání. Po krizi si budou někteří občané muset změnit kvalifikaci nebo stávající dovednosti zdokonalit, aby se přizpůsobili změněnému trhu práce. V současnosti nejméně 85 % pracovních míst v EU vyžaduje určitou úroveň digitálních kompetencí, zatímco pouze 56 % dospělých disponovalo v minulém roce alespoň základními digitálními dovednostmi.  Komise tedy navrhuje 12 opatření:

1. Pakt pro dovednosti

Pomocí partnerské spolupráce s členskými státy, podniky a sociálními partnery, zajišťování podmínek k tomu, aby se lidé mohli zapojovat do celoživotního učení s využitím rozpočtu EU jako katalyzátoru pro uvolnění veřejných a soukromých investic do dovedností.

2. Zlepšení poznatků o dovednostech

S využitím rozsáhlých dat o volných pracovních místech a jejich zpřístupnění, získávání online aktuálních informací o poptávce po dovednostech, a to i na regionální a odvětvové úrovni.

3. Podpora EU pro strategická vnitrostátní opatření k prohlubování dovedností 

Spolupráce členských států s Komisí na vytvoření moderních a komplexních národních dovedností, za pomoci vnitrostátních úřadů práce. S tím se nabízí strategičtější přístup k legální migraci, zaměřeným na efektivnější přilákání a udržení talentů. 

4. Návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost 

Přijetí nového přístupu k modernějšímu a atraktivnějšímu odbornému vzdělávání pro všechny se zájmem o učení. Zároveň aby byl dostatečně flexibilní pro potřeby zelené a digitální transformace. 

5. Zavedení iniciativy „Evropské univerzity“ a prohloubení dovedností vědců

Tvorba dlouhodobých nadnárodních spojenectví mezi vysokoškolskými institucemi napříč Evropou a rozvoj základní sady dovedností pro výzkumné pracovníky.

6. Dovednosti na podporu zelené a digitální transformace

Vývoj souboru základních „zelených“ dovedností, statistické sledování ekologizace pracovišť, zvyšování digitálních dovedností prostřednictvím Akčního plánu pro digitální vzdělávání a pro zahájení školících kurzů ICT.

7. Zvýšení počtu absolventů v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky a podpora podnikatelských a průřezových dovedností

Podpora mladých lidí, zejména žen, ve vědě, technologii, inženýrství a matematice. Pomoc podnikatelům nabývat průřezových dovedností, jako je spolupráce a kritické myšlení.

8. Dovednosti pro život

Vzdělávání pro všechny – mladé lidi i dospělé, v oblastech mediální gramotnosti, občanské kompetence a finanční, environmentální a zdravotní gramotnost.

9. Iniciativa týkající se individuálních vzdělávacích profilů

Průzkum přenosnosti a kvality školících nároků, které by stimulovaly celoživotní vzdělávání pro všechny.

10. Evropský přístup k mikrokreditům

Vzdělávací kurzy jsou stále kratší, cílenější a jsou často online. Nové unijní normy by měly zajistit jejich efektivitu.

11. Nová platforma Europass

Nový web Europass nabízí online nástroje a pokyny ke psaní životopisů, navrhuje přizpůsobené pracovní šance a příležitosti k učení. Dále pak poskytuje informace pro uchazeče o zaměstnání a je k dispozici ve 29 jazycích. Více se o novém Europass dočtete zde.

12. Zlepšení podpůrného rámce pro uvolnění investic členských států a soukromých investic do oblasti dovedností

Klíčovým prvkem agendy dovedností je výrazně posílený rozpočet EU, který katalyzuje členské státy a soukromé subjekty, aby investovaly do dovedností. V rámci financování oblasti investic do dovedností je nutné zvýšit transparentnost a využít nových finančních mechanismů jako například stimulace investic spojená se sociálními dopady.

 

Jak? 540 milionů školících aktivit pro dospělé

V rámci kontroly chce Komise monitorovat pokrok pomocí vytvořených kvantitativních ukazatelů, které by zaznamenávaly nárůst „zelených“ a digitálních dovedností.

 

Ukazatele

Cíle pro rok 2025

Současná úroveň (poslední dostupný rok)

Nárůst (v %)

Účast dospělých ve věku 25-64 let na vzdělávání za období 12 měsíců

50 %

38 % (2016)

+ 32 %

Účast dospělých s nízkou kvalifikací ve věku 25-64 let na vzdělávání za období 12 měsíců

30 %

18 % (2016)

+ 67 %

Podíl dospělých nezaměstnaných ve věku 25-64 let s nedávnou zkušeností získanou během vzdělávání

20 %

11 % (2019)

+ 82 %

Podíl dospělých ve věku 16-74 let, kteří mají alespoň základní digitální dovednosti

70 %

56 % (2019)

+ 25 %


K naplnění ambiciózních plánů Komise by měly veřejné i soukromé sektory v EU uskutečnit v horizontu 5 let 540 milionů školících aktivit pro dospělé, z toho 60 milionů pro dospělé s nízkou kvalifikací a 40 milionů pro nezaměstnané. Počet dospělých se základními digitálními dovednostmi by se měl zvýšit na 230 milionů.
 

Investice do dovedností jako jádro plánu na podporu oživení Evropy


V rámci plánu EU na podporu oživení jsou navrženy bezprecedentní finanční zdroje a investice do dovedností by měly být jádrem tohoto úsilí. K získávání lepších nebo nových dovedností může v období let 2021-2027 pomoci mobilizování nástrojů EU. Tím je například Evropský sociální fond s navrhovaným rozpočtem 86 miliard eur, Erasmus s navrhovaným rozpočtem 26 miliard eur nebo složka programu InvestEU zaměřená na sociální investice a dovednosti s navrhovaným rozpočtem 3,6 miliardy eur.

Nový program Digitální Evropa s navrhovaným rozpočtem 9,2 miliardy eur bude investovat do rozvoje pokročilých digitálních dovedností pro ovládání technologií. Bohaté příležitosti k finanční podpoře iniciativ v oblasti prohlubování dovedností a změn kvalifikace poskytne členským státům také evropská facilita na podporu oživení a odolnosti, jež umožní provést vhodné reformy, dotovaná 560 miliardami eur ve formě grantů a úvěrů.

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop