Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Opatření Komise k zajištění udržitelných dodávek surovin

Evropská komise, 11.09.2020
Udržitelnost

Nový akční plán Komise pro kritické suroviny se zaměřuje na výzvy, kterým bude v budoucnosti čelit EU a zároveň si klade za cíl snížit závislost EU na surovinách ze třetích zemí, a to pomocí diverzifikace dodávek primárních a sekundárních zdrojů. Opatření by tak měly podpořit přechod k zelené a digitální ekonomice. 

Celý seznam kritických surovin byl aktualizován, aby vystihl měnící se hospodářský význam a výzvy v oblasti dodávek na základě průmyslové využitelnosti. Seznam kritických surovin obsahuje nyní 30 surovin a byl poprvé doplněn o lithium. Seznam kritických surovin aktualizuje Komise jednou za tři roky. 

Na seznamu kritických surovin tak můžeme najít: Antimon, Hafnium, Fosfor, Baryt, Vzácné zeminy s obsahem těžkých prvků, Skandium, Beryllium, Vzácné zeminy s obsahem lehkých prvků, Křemíkový kov, Bismut, Indium, Tantal, Boritan, Hořčík, Wolfram, Kobalt, Přírodní grafit, Vanad, Koksovatelné uhlí, Přírodní kaučuk, Bauxit, Kazivec, Niob, Lithium, Gallium, Platinové kovy, Titan, Germanium, Fosforit a Stroncium.

 S ohledem na ambice Evropy realizovat Zelenou dohodu představuje přístup ke zdrojům otázku strategické bezpečnosti. Nová průmyslová strategie pro Evropu navrhuje posílit otevřenou strategickou autonomii Evropy a varuje, že přechod Evropy ke klimatické neutralitě by mohl vést k nahrazení stávající závislosti na fosilních palivech závislostí na surovinách, z nichž mnohé získáváme ze zahraničí. Tyto dodávky kritických surovin jsou dosti koncentrované. Čínská lidová republika například dodává 98 % vzácných zemin, Turecko zase 98 % boritanu a JAR 71 % platiny a platinových kovů. 

Součástí této agendy je i prognostická zpráva, která poskytuje výhledy do let 2030 a 2050. Prognostická zpráva obsahuje odhady poptávky po surovinách pro zajištění klimatické neutrality. To se týká například baterií do elektro-automobilů. V tomto případě bude nutné aby EU zvýšila až 18x dodávky lithia a 5x dodávky kobaltu do roku 2030. Do roku 2050 bude potřeba 60x více lithia a 15x více kobaltu. 

 

Zdroj: Pixabay.com

Cílem akčního plánu pro kritické suroviny je:

  • vytvoření odolných hodnotových řetězců pro průmyslové ekosystémy EU,
  • snížení závislosti na primárních kritických surovinách pomocí oběhového využívání zdrojů, udržitelných výrobků a inovací,
  • posílení získávání domácích surovin z prostředí v EU,
  • diverzifikace získávání surovin ze třetích zemí a eliminace narušení mezinárodního obchodu za plného dodržení mezinárodních závazků EU.

Za účelem dosažení těchto cílů nastiňuje dnešní sdělení deset konkrétních opatření. Zaprvé, Komise v nadcházejících týdnech zřídí evropské sdružení pro suroviny. Toto sdružení se tím, že propojí všechny příslušné zúčastněné strany, primárně zaměří na neodkladné potřeby, jako je zvýšení odolnosti EU v hodnotovém řetězci vzácných zemin a magnetů, protože ty mají zásadní význam pro většinu průmyslových ekosystémů EU. Více zde.

 

Autor: David Březina, Euroskop

Další články v rubrice

Podpora recyklování v EU pomocí nástroje Next Generation EU

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, foto Pixabay, 16.09.2020

EU vytváří společný evropský cloud

Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz, foto Pixabay, 01.09.2020

Program Interreg V-A

Interreg, Euroskop , 18.08.2020

EU má ambice stát se kvantovou velmocí

Lucie Nalejvačová, Euroskop, 12.08.2020

Přehled migrace do EU v roce 2019

Euroskop, Evropský parlament, 10.08.2020