Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zdravotnický balíček Komise

Evropská komise, 18.11.2020
Zdraví

Komise vydala 11. listopadu 4 doku-menty ke zdravotnické unii. Návrhy Komise se zaměřili na přepracování stávajícího právního rámce pro vážné přeshraniční zdravotní hrozby a na posílení připravenosti na krize a úlohy hlavních agentur EU v oblasti reakce na krize, konkrétně Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Jednou z výzev předsedkyně Komise bylo vybudování evropské zdravotní unie. Pandemie viru covid-19 poukázala na nutnost společné koordinace a spolupráce mezi členskými státy EU a Komisí. EU by tak měla být do budoucna připravena jak na celoevropské, tak glo-bální krize za pomocí koordinace Parlamentu, Rady a Komise.
Silná zdravotní Unie by měla být schopná ochránit život občanů členských států EU, ale zároveň i evropský způsob života. Zdravotní unie by tak měla pomoci připravit EU na možní další přenosné nemoci, což vyžaduje systémový přístup založený na předvídavosti chování viru a jeho možného šíření mezi občany EU

První stavební kameny evropské zdravotní unie reflektují poučení z první vlny a prosazují posílení stávajících struktur. Hlavními cíli vybudování zdravotní unie jsou:

  • (1) zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví posílením schopnosti EU reagovat na mimořádné události v oblasti veřejného zdraví,
  • (2) přispívat k zajištění hladkého fungo-vání vnitřního trhu s léčivými přípravky,
  • (3)monitorovat a zmírňovat potenciální a skutečný nedostatek léčivých přípravků,
  • (4) zajistit včasný vývoj bezpečných léčivých přípravků
  • (5) zajistit fungování odborných panelů od-borníků pro posuzování zdravotní situace a využívat jejich rady pro krizové řízení.

Zdravotní balíček se dále zabývá nařízením o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, které by mělo zlepšit připravenost Unie. Budou vypracovány plány a doporučení EU týkající se zdravotní krize a připravenosti na pandemii, spolu s komplexními a transparentními rámci pro podávání zpráv a audity. Přípravu vnitrostátních plánů by podpořilo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Komise a agentury EU by plány kontrolovaly a podrobovaly zátěžovým testům.
Na úrovni EU bude vytvořen posílený integrovaný systém dohledu, který bude využívat umělou inteligenci a další pokročilé technologické prostředky. Od členských států se bude požadovat, aby zintenzivnily podávání
zpráv o ukazatelích zdravotních systémů (např. dostupnost nemocničních lůžek, specializovaná péče a kapacita intenzivní péče, počet odborně vyškolených pracovníků atd.)

Středisko pro prevenci a kontrol nemocí

Současně se navrhuje změnit nařízení o Evropském středisku pro prevenci a kontrol nemocí tak, aby mohlo podporovat členské státy a Komisi v oblasti plánování připravenosti a reakce, podávání zpráv a auditů, poskytování nezávazných doporučení a možností řízení rizik a epidemiologického dozoru prostřednictvím integrovaných systémů umožňujících dozor v reálném čase. Středisko se tak stane skutečnou zdravotní agenturou EU, které bude mít možnost mobilizovat a rozmístit pracovní skupinu EU v oblasti zdraví s cílem pomoci při místní reakci v členských státech ale i mezinárodně (ve spolupráci s WHO) a vytvořit interoperabilního systému trasování kontaktů na bázi trasovacích aplikací.
Zároveň by měla být posílena i Evropská agentura pro léčivé přípravky, aby mohla sledovat a zmírňovat rizika nedostatku kritických léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a poskytovat vědecké poradenství o léčivých přípravcích, díky nimž bude možno předcházet nemocem.

Zdravotnictví. Zdroj:Pixabay.com

Autor: David Březina