Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Modré karty: Cesta pro legální migraci kvalifikovaných pracovníků do EU

Rada EU, Euroskop, Pixabay, 26.05.2021
Legální migrace

Dohoda Rady a Evropského parlamentu stanovuje nové podmínky pro vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných státních příslušníků třetích zemí na území EU. Cílem celoevropského systému legálního přijímání osob ze třetích zemí je přilákat a udržet si vysoce kvalifikované pracovníky, zejména v odvětvích, která se potýkají s nedostatkem pracovních sil.

Transformace ekonomiky Unie, především ekologická a digitální přeměna, bude úspěšná v případě, že bude mít Unie dostatek kvalifikované pracovní síly s potřebnými dovednostmi. Klíčovou úlohu v tomto ohledu bude hrát vzdělávání a celoživotní odborná příprava.

Nově změněná pravidla pro vydávání modrých karet EU nicméně poskytují systém, který umožňuje větší flexibilitu, lepší podmínky a zjednodušenou mobilitu pro získávání kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí. 

Nová pravidla mají za cíl harmonizaci podmínek pro vstup a pro pobyt kvalifikovaných pracovníků a zároveň chtějí zvýšit motivaci pro obdržení modré karty a zabezpečit legální cesty migrace. Jednotlivé členské země budou moci zachovat vnitrostátní systémy zaměřené na vysoce kvalifikované pracovníky souběžně se systémem modrých karet EU. 

Ekonomiky vyspělých zemí potřebují ke svému rozvoji kvalitní pracovníky. Modré karty umožňují legální cestu, jak získat potřebné pracovníky ze třetích zemí. Zdroj: Pixabay.com

 

Nová pravidla, která nahradí stávající pravidla, dále harmonizují podmínky vstupu a pobytu vysoce kvalifikovaných pracovníků a zvyšují přitažlivost modré karty EU, přeevším:

  • stanovením inkluzivnějších kritérií pro přijetí, jež zahrnují mimo jiné snížení minimální výše mzdy pro přijetí, možnost pro členské státy použít pravidlo snížené minimální mzdy i u čerstvých absolventů nebo profesí, které potřebují pracovní sílu, zkrácení minimální délky pracovní smlouvy na šest měsíců a rozšíření oblasti působnosti na vysoce kvalifikované pracovníky z odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT);
  • usnadněním mobility v rámci EU, mimo jiné zkrácením minimální doby pobytu v prvním členském státě, zjednodušením a urychlením postupu pro využívání mobility a umožněním sčítání doby pobytu v rámci různých systémů pro účely získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta;
  • usnadňováním sloučení rodiny a umožněním neomezeného přístupu manžela/manželky nebo partnera/partnerky držitele modré karty na trh práce;
  • zjednodušením postupu v případě uznaných zaměstnavatelů;
  • poskytnutím velmi vysoké úrovně přístupu na trh práce, zejména stanovením toho, že členské státy mohou držitelům modré karty EU povolit souběžně vykonávat samostatně výdělečnou činnost nebo jiné vedlejší profesní činnosti, jakož i poskytováním ochrany, zejména v případě nezaměstnanosti;
  • rozšířením oblasti působnosti směrnice, aby se vztahovala i na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany EU, a na osoby, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana.
Autor: David Březina, Euroskop