Přejít na obsah

Vyhledávání

16/04/2014 20:56:50


Hlavní menu

Zasílání aktualit o EU


Přehled Fondů EU


Strukturální fondy


Řídícím orgánem obou strukturálních fondů je Ministerstvo pro místní rozvoj. Bližní informace o strukturálních fondech jsou na www.strukturalni-fondy.cz. Zprostředkující orgány se liší dle tematického zaměření jednotlivých operačních programů.


1. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

Financuje především investiční (tvrdé) projekty. Pomáhá snižovat nerovnosti v zaostávajících regionech a upadajících průmyslových oblastech.

Nejvíce peněz plyne do zlepšení infrastruktury a investice do výroby, které vedou vzniku pracovních míst. Mezi podporované projekty patří např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, regenerace tzv. brownfields, úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů či podpora začínajícím podnikatelům.

V regionech směřuje podpora více na projekty rozvoje obcí a měst, zlepšení infrastruktury nebo zvýšení cestovního ruchu, takže je možné podpořit např. turistické cesty, zakoupit vozidla veřejné dopravy, rekonstruovat kulturní památky, zvýšit kapacitu ubytování či materiálně vybavit školy.

Fond (European fund for regional development; ERDF) vznikl v Evropském společenství v roce 1974.

Více informací na stránkách Evropské komise.

2. Evropský sociální fond (ESF)

Financuje především neinvestiční (měkké) projekty. V rámci posilování hospodářské a sociální soudržnosti podporuje zvýšení zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí.

Peníze z fondu jsou využívány např. na vzdělávání zaměstnanců, podporu návratu lidí na trh práce, rozvoj služeb zaměstnanosti, speciální programy pro osoby postižené sociální exkluzí, inovativní vzdělávací programy, zlepšování podmínek pro využívání ICT ve školách, zavádění moderních metod vzdělávání.

Fond vznikl v Evropském společenství v 70. letech společně s fondem ERDF.

Více informací na stránkách Evropské komise a webové prezentace ESF.

Fond soudržnosti (Kohezní fond)


Je určený na podporu chudších států, nikoli regionů. Tím se liší od Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj, a nepatří proto do strukturálních fondů. Fond vznikl v roce 1993 v souvislosti budováním hospodářské a měnové unie (HMU).

Nárok na pomoc z fondu má stát, který nedosáhl 90 % průměru HNP Evropské unie a který realizuje program „hospodářské konvergence“. V současnosti jde o všechny „nové“ členské státy, Portugalsko a Řecko.

Fond spolufinancuje velké infrastrukturní projekty v oblasti ochrany životního prostředí a transevropských dopravních sítí (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy, městská doprava při dodržování zásad udržitelného rozvoje), dále má přispívat k zajištění posunu podporovaných států k rozpočtové stabilitě, vyžadované HMU, aniž by se omezovaly rozsáhlé investice, jež jsou v uvedených oblastech nutné.

Řídícím orgánem Fondu soudržnosti je v ČR Ministerstvo pro místní rozvoj, které koordinuje dva zprostředkující orgány fondu – Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy.

Více informací na stránkách Evropské komise.

Evropský zemědělský záruční fond (EAGF)


Evropský zemědělský záruční fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova vznikly v roce 2005 rozdělením původního fondu fungujícího v rámci společné zemědělské politiky EU Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF), který fungoval již od roku 1962.

Z evropského zemědělského záručního fondu jsou financovány zejména tržní opatření společné zemědělské politiky (přímé platby zemědělcům, intervenční opatření, náhrady při vývozu apod.).

Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. Platební agenturou v ČR, která zprostředkuje finanční podpory společné zemědělské politiky je Státní zemědělský intervenční úřad (SZIF).

Více informací na stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)


Je to finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny nebo kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.

V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství, zprostředkujícím subjektem pak Státní zemědělský intervenční fond.

Více informací na stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF.

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)


Je to finanční nástroj na podporu rybolovu, který spadá do společné rybářské politiky EU. Fond podporuje projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti a ochraně životního prostředí. Financuje aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu (např. odbahňování rybníků), investice na modernizaci zpracovatelského průmyslu, modernizace plavidel, podpory likvidace už nedostačujících plavidel, zlepšování akvakultury apod. Fond je pokračovatelem Evropského rybářského fondu z období 2007-2013. 

Více informací k fondu na oficiálních stránkách Evropské komise a stránkách Ministerstva zemědělství.

Fond solidarity


Fond poskytuje rychlou a flexibilní finanční pomoc při velké přírodní katastrofě. O pomoc může zažádat členský stát, pokud jsou škody vyšší než 0,6 % HDP postiženého státu. V rámci fondu se poskytuje pomoc i preventivním opatřením proti těmto přírodním katastrofám.

K uvolnění finančních prostředků z fondu v případě katastrofy dochází na základě dohody mezi EP, Radou a Komisí. Jeho roční rozpočet činí 1 miliardu €. Pomoc z Fondu solidarity je určena nejen členským státům, ale i přistupujícím státům. To byl také případ České republiky, která po ničivých povodních v srpnu 2002 na základě dohody s Evropskou komisí získala v lednu 2003 na odstranění popovodňových škod celkem 129 milionů €.  Následně Česká republika obdržela finanční pomoc z Fondu solidarity na řešení škod po povodních ještě třikrát (naposledy v listopadu 2013).

Dalšími příklady využití pomoci z uvedeného fondu je příspěvek na likvidaci následků ztroskotání ropného tankeru Prestige ve Španělsku, následků zemětřesení v Itálii v roce 2009 a 2012 či pomoc Francii v souvislosti s bouří Klaus v lednu 2009.

Více informací na oficiálních stránkách Evropské komise.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci


Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) financuje projekty na pomoc pracovníkům propuštěným v důsledku globalizace. To znamená např. v případě bankrotu velkého podniku či při přemístění továrny mimo území EU, případně když je v určitém regionu v jednom odvětví propuštěno mnoho lidí najednou. O pomoc z tohoto fondu mohou požádat pouze členské státy.

Více informací na oficiálních stránkách Evropské komise.

Příručka pro malé a střední podniky

Z jakých programů mohou těžit malé a střední podniky?

Publikace ke stažení


Připravila:

  • Hospodářská komora
  • CEBRE
  • OEZ
  • Zastoupení EK