Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přehled Fondů EU

 

  • Přehled Fondů EU

Název Vznik Podporuje
Evropský sociální fond 1960 "měkké" projekty (zaměstnanost)
Evropský zemědělský záruční fond 1962 podpora zemědělců
Evropský fond pro regionální rozvoj  1975 "tvrdé" projekty (podpora chudších regionů v celé Evropské unii)
Fond soudržnosti (Kohezní fond) 1993 podpora chudších států EU (nikoli regionů)
Fond solidarity 2002 pomoc při velké přírodní katastrofě
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2005 rozvoj venkova, součást Společné zemědělské politiky
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 2007 pomoc propuštěným pracovníkům
Evropský námořní a rybářský fond 2014 podpora rybářů, navazuje na Evropský rybářský fondEvropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)


Financuje především investiční (tvrdé) projekty. Pomáhá snižovat nerovnosti v zaostávajících regionech a upadajících průmyslových oblastech.

Nejvíce peněz plyne do zlepšení infrastruktury a investice do výroby, které vedou vzniku pracovních míst. Mezi podporované projekty patří např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, regenerace tzv. brownfields, úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů či podpora začínajícím podnikatelům.

V regionech směřuje podpora více na projekty rozvoje obcí a měst, zlepšení infrastruktury nebo zvýšení cestovního ruchu, takže je možné podpořit např. turistické cesty, zakoupit vozidla veřejné dopravy, rekonstruovat kulturní památky, zvýšit kapacitu ubytování či materiálně vybavit školy.

Evropský sociální fond (ESF)


Financuje především neinvestiční (měkké) projekty. V rámci posilování hospodářské a sociální soudržnosti podporuje zvýšení zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí.

Peníze z fondu jsou využívány např. na vzdělávání zaměstnanců, podporu návratu lidí na trh práce, rozvoj služeb zaměstnanosti, speciální programy pro osoby postižené sociální exkluzí, inovativní vzdělávací programy, zlepšování podmínek pro využívání ICT ve školách, zavádění moderních metod vzdělávání.

Fond soudržnosti (Kohezní fond)


Je určený na podporu chudších států, nikoli regionů. Tím se liší od Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj, a nepatří proto do strukturálních fondů. Fond vznikl v roce 1993.

Nárok na pomoc z fondu má stát, který nedosáhl 90 % průměru HNP Evropské unie a který realizuje program „hospodářské konvergence“. V současnosti jde o všechny „nové“ členské státy, Portugalsko a Řecko.

Fond spolufinancuje velké infrastrukturní projekty v oblasti ochrany životního prostředí a transevropských dopravních sítí (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy, městská doprava při dodržování zásad udržitelného rozvoje), dále má přispívat k zajištění posunu podporovaných států k rozpočtové stabilitě, vyžadované HMU, aniž by se omezovaly rozsáhlé investice, jež jsou v uvedených oblastech nutné.

 

Fond solidarity


Fond poskytuje rychlou a flexibilní finanční pomoc při velké přírodní katastrofě. O pomoc může zažádat členský stát, pokud jsou škody vyšší než 0,6 % HDP postiženého státu. V rámci fondu se poskytuje pomoc i preventivním opatřením proti těmto přírodním katastrofám.

K uvolnění finančních prostředků z fondu v případě katastrofy dochází na základě dohody mezi EP, Radou a Komisí. Jeho roční rozpočet činí 1 miliardu €. Pomoc z Fondu solidarity je určena nejen členským státům, ale i přistupujícím státům. To byl také případ České republiky, která po ničivých povodních v srpnu 2002 na základě dohody s Evropskou komisí získala v lednu 2003 na odstranění popovodňových škod celkem 129 milionů €.  Následně Česká republika obdržela finanční pomoc z Fondu solidarity na řešení škod po povodních ještě třikrát (naposledy v listopadu 2013).

Dalšími příklady využití pomoci z uvedeného fondu je příspěvek na likvidaci následků ztroskotání ropného tankeru Prestige ve Španělsku, následků zemětřesení v Itálii v roce 2009 a 2012 či pomoc Francii v souvislosti s bouří Klaus v lednu 2009.


Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci


Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) financuje projekty na pomoc pracovníkům propuštěným v důsledku globalizace. To znamená např. v případě bankrotu velkého podniku či při přemístění továrny mimo území EU, případně když je v určitém regionu v jednom odvětví propuštěno mnoho lidí najednou. O pomoc z tohoto fondu mohou požádat pouze členské státy.


Fondy pro zemědělce a rybáře


Evropský zemědělský záruční fond (EAGF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Evropský námořní a rybářský fond (EMFF).

Autor: Euroskop