Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Auditoři hodnotili evropský globalizační fond. Prošel kontrolou?

Jan Kinšt, Jana Jirousková, 7.4. 2014, Evropský účetní dvůr
euro - peníze

Evropští auditoři hodnotili opatření Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) za období 2007-2012. Konstatovali dvě věci: většině pracovníků, kteří ztratili zaměstnání při hromadném propouštění z důvodu globalizace či finanční a hospodářské krize fond nabídnul individualizovaná a dobře koordinovaná opatření k znovuzískání zaměstnání. Evropský účetní dvůr ale není přesvědčen, že všechny prvky stávajícího mechanismu EFG jsou pro poskytování podpory ty nejvhodnější.


Auditní vzorek


Cílem auditu Účetního dvora, který pokrýval období 2007-2012, bylo posoudit, zda EFG vytvořením přidané hodnoty EU přispěl k brzkému návratu propuštěných pracovníků na pracovní trh. Přidaná hodnota EU má jít nad rámec hodnoty, kterou by jinak vytvořily samostatně jednotlivé státy. Auditory např. zajímalo, zda byla realizovaná opatření personalizovaná a dobře koordinovaná s jinými opatřeními podobné povahy (např. financovanými z ESF), zda došlo k účelnému začlenění propuštěných pracovníků nebo např. zda celý proces schvalování jednotlivých projektů nebyl zbytečně zdlouhavý. Auditoři analyzovali osm intervencí ve čtyřech členských státech přímo na místě (Dánsko, Německo, Irsko a Litva). Celková výše těchto intervencí činila 67 milionů EUR. Vzorek zahrnoval pouze realizované případy a zohledňoval různou velikost ekonomik EU, rozmanitost zasažených hospodářských odvětví a důležité rozdíly mezi kritérii pro intervence EFG.

Dobře nstavená a koordinovaná opatření...


Evropský účetní dvůr došel k závěru, že téměř všem pracovníkům byla nabídnuta individualizovaná a dobře koordinovaná opatření. Zpráva auditorů uvádí příklad, kdy se v Dánsku z EFG podporovala realizace opatření odborné přípravy vysoké kvality. Tato opatření měla dlouhodobější povahu, byla personalizována a ve výsledku vedla k získání kvalifikace, jež svou úrovní vysoce převyšuje úroveň kvalifikace obvykle nabízené nezaměstnaným, a tedy jim umožňuje zcela změnit obor působnosti. Dalším příkladem jsou odborné kurzy navržené pro obory související s leteckým průmyslem při irském leteckém úřadu nebo specializované kurzy pro propuštěné zaměstnance firmy Dell s názvem „Rozjeďte svou firmu“.

… Nicméně někdy přednost dána financování z ESF


I když strategickým úkolem ESF není zabývat se nepředvídanými událostmi, všechna opatření v rámci nařízení EFG lze nicméně uplatňovat i v rámci ESF. Z průzkumu Účetního dvora mezi členskými státy, které intervence z EFG nikdy nevyužily, vyplynulo, že z důvodu vyšší míry spolufinancování z fondu ESF v některých členských státech (až 85 %), rychlosti, obeznámenosti, volnějších podmínek žádosti a možnosti předběžného financování dávají některé členské státy přednost ESF. Dalším důvodem je, že v případě hromadného propouštění může být pro některé členské státy snazší přesměrovat finanční prostředky z ESF na podporu propuštěných pracovníků než žádat o podporu z EFG. Příkladem jsou britské orgány, které nikdy o podporu z EFG nežádaly, i když bylo identifikováno několik případů vhodných pro financování z EFG. Naopak nejintenzivněji využívají podporu z EFG Německo a Rakousko.

Obtížné hodnocení výsledků


Aby bylo možné posoudit účelnost financování z fondu, je zapotřebí monitorovat a hodnotit výsledky, přičemž nejrelevantnějším ukazatelem úspěchu je schopnost opětovně profesně začleňovat propuštěné pracovníky. U drtivé většiny auditovaných projektů existovaly údaje o začlenění pracovníků ihned po ukončení, přičemž se pohybovaly na téměř 60% v případě řešení začlenění propuštěných pracovníků v jednom litevském stavebním podniku, po 21% v případě podniku v Irsku. Z šetření Účetního dvora ale vyplynuly i nedostatky v monitoringu a hodnocení. Nebyly např. stanoveny konkrétní výkonnostní a kvantitativní cíle opětovného začlenění pracovníků pro období po předložení závěrečné zprávy. Někdy členské státy nerozlišovaly mezi opatřeními financovanými z různých fondů (např. EFG a ESF) a bylo tak těžké odlišit jejich dopad. Navíc bylo obtížné údaje o opětovném začlenění porovnávat, a to i z toho důvodu, že některé členské státy nevytvořily dostatek srovnatelných údajů pro EFG a ESF.

Kritika systému podpory příjmů


Dostupné údaje v průměru ukazují, že jedna třetina finančních prostředků EFG jen kompenzovala vnitrostátní režimy podpory příjmů nezaměstnaných. To Účetní dvůr hodnotí velmi negativně, protože lze pak těžko hovořit o přidané hodnotě EU. Účetní dvůr se domnívá, že pouze odborná příprava a přímá aktivní opatření v zájmu podpory propuštěných pracovníků jsou smysluplné a nejsou pouhým dodatečným financováním vnitrostátních systémů členských států.

Zdlouhavé schvalovací řízení


Dalším problémem, na který Účetní dvůr ve své zprávě poukazuje, je příliš zdlouhavé schvalovací řízení v rámci EFG. Proces, jenž začíná oficiální žádostí členského státu a končí závazkem Komise a rozpočtového orgánu poskytnout finanční příspěvek na intervenci EFG, trvá v průměru 41 týdnů. To odrazuje potenciální uživatele podpory, a především snižuje schopnost fondu fungovat jako mechanismus „rychlé reakce“ v krizové situaci.

Doporučení účetního dvora


S ohledem na svá zjištění Evropský účetní dvůr doporučuje členským státům a Komisi podniknout nezbytné kroky k zajištění dostupnosti aktuálních a spolehlivých údajů, jež jim umožní monitorovat dosahování cílů a srovnatelnosti výsledků jednotlivých opatření. Dále navrhuje omezit financování EU na opatření, u nichž je pravděpodobné, že vytvoří přidanou hodnotu EU. V neposlední řadě auditoři doporučují evropským zákonodárným orgánům, aby jako alternativu režimu EFG uvážily úpravu rámce ESF s cílem rychleji poskytovat podporu pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání v důsledku hromadného propouštění.

Pozn.: Rada a Evropský parlament schválily dne 11. října 2013 znění nového nařízení o EFG, které umožňuje členským státům, aby od ledna 2014 žádaly o spolufinancování z EFG podle nových pravidel.

Plné znění Zvláštní zprávy č. 7/2013 „Přispěl Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci k opětovnému profesnímu začlenění propuštěných pracovníků přidanou hodnotou EU?“ je dostupné na www.eca.europa.eu.

Autor: Jan Kinšt a Jana Jirousková (Evropský účetní dvůr)

Další články v rubrice

Reforma autorských práv – čeká nás jiný internet?

Magda Komínková, psáno pro Euroskop, 13. 3. 2019, 13.03.2019

Jaké akce plánuje EU proti dezinformacím?

Magda Komínková, psáno pro Euroskop, 1. 3. 2019

Analýza struktury obchodu se Spojeným královstvím

Úřad vlády, Euroskop, 07.02.2019

Spor Unie s Polskem a Maďarskem je zatím bez výsledku

Komínková Magda, 19. 12. 2018, psáno pro Euroskop