Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Konkurenceschopnost a inovace

Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace 2007-2013 (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) je program zaměřený na podporu inovací včetně ekoinovací, podnikání, informačních a komunikačních technologií a energetiky.

60% rozpočtu je určeno malým a středním podnikům. Je komplementární ke komunitárnímu 7. rámcovému programu pro vědu a výzkum a současně kohezní politice EU implementované pomocí strukturálních fondů v členských státech prováděné jednotlivými národními Operačními programy.


Podnikání a inovace (EIP)


EIP je jedním ze specifických programů v rámci CIP. Zaměřuje se na podporu inovací a malých a středních podniků (MSP) v Evropské unii se zaměřením  na:

 • Přístup k financímpro malé a střední podniky prostřednictvím finančních nástrojů CIP, které se zaměřují na malé a střední podniky v různých fázích jejich životního cyklu a podporu investic do technologického rozvoje, inovací a ekologických inovací, přenosu technologií a přeshraniční rozšíření obchodní činnosti.
 • Obchodní služby: "Enterprise Europe Network". Obchodní a inovační servisní střediska po celé EU i mimo ni poskytují podnikům řadu kvalitních a bezplatných služeb, které jim napomáhají k tomu, aby byly více konkurenceschopné.
 • Podporu pro zlepšeníinovační politiky: Podpora nadnárodních sítí, různých aktérů inovačního procesu a inovačních společností, včetně srovnávacích iniciativ a výměnu osvědčených postupů.
 • Ekologické inovace: pilotní projekty a projekty tržní replikace pro testování v reálných podmínkách inovativních produktů, procesů a služeb, které nejsou plně na trhu vzhledem k rizikům, a které jsou zaměřeny na snižování dopadů na životní prostředí, prevence znečišťování nebo dosažením účinnějšího využívání přírodních zdrojů.
 • Podporu inovací a strategií pro malé a střední podniky prostřednictvím smluv
  a grantů:Analytické práce a zvyšování informovanosti (tj.konferenceastudie)
  o určitém průmyslovém odvětví, malých a středních podnicích či inovační politiky, které jsou vytvářeny za účelem informovat a podporovat politické činitele a vytvářet politické návrhy na zvýšení spolupráce mezi členskými státy EU.


Informační a komunikační technologie - Politika na podporu programu (ICT - PSP)


Cílem programu je klást důraz na řízení inovací v oblastech veřejného zájmu, kde EU čelí výzvám jako přechod k nízkouhlíkové ekonomice nebo vypořádání se stárnoucí společností. Program přispívá ke zlepšení životního prostředí pro rozvoj služeb založených na informačních a komunikačních technologiích a pomáhá překonat překážky, jako je nedostatek interoperability a fragmentaci trhu.

Financování jde především na pilotní akce, zahrnující jak veřejné, tak soukromé organizace, na ověření v reálném prostředí, inovativní a interoperabilní služby založené na informačních a komunikačních technologiích v oblastech jako jsou:

 • Informační a komunikační technologie (ICT) pro zdraví, stárnutí a začlenění;
 • Digitální knihovny;
 • ICT pro zlepšení veřejných služeb;
 • ICT pro energetickou účinnost a inteligentní mobility;
 • Vícejazyčný web a Internet vývoj


Evropský program Inteligentní energie (IEE)


EE pomůže dosáhnout ambiciózních změn klimatu a energetických cílů, které si EU na období 2007 - 2013 stanovila.

Program podporuje konkrétní projekty, iniciativy a nejlepší postupy prostřednictvím ročních výzev k předkládání návrhů. Příklady projektů financovaných v rámci tohoto programu zahrnují:

 • Školení o nových stavebních technikách, které mohou vést až k 50 % nebo více energetickým úsporám ve srovnání s tradičními budovami;
 • Zlepšení efektivity podpůrných programů pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v celé Evropě;
 • Pomoc evropským městem vytvořit energeticky šetrnější a čistší dopravu.

 

Příklady úspěšných projektů

 

European Destinations of Excellence (EDEN)
 • Předkladatel a partneři: Česká centrála cestovního ruchu
 • Zaměření projektu: Projekt European Destinations of Excellence (EDEN) vyhlásila Evropská komise poprvé v roce 2006. Volba „znamenitých evropských destinací má upozornit na rozmanitost, ale i společné znaky evropských turistických destinací a zároveň podpořit sociální, kulturní a environmentální udržitelnost cestovního ruchu. Lepší povědomí o rozmanitosti a kvalitě evropského cestovního ruchu přispěje k upevnění pozice Evropy jako vedoucí turistické destinace světa. Soutěž do níž je zapojeno 25 států, organizuje Evropská komise, koordinátorem pro Českou republiku je agentura Czech Tourism. Každá země vyhlásí vždy jednou za rok svůj EDEN. Hlavním úkolem celého klání je propagace regionů vtuzemsku i zahraničí. Titul European Destination of Excellence pomáhá zviditelnit především méně známé evropské destinace.
 • Doba trvání projektu: 2012 - 2013
 • Výše dotace: 49 183 eur

 

 

Enterprise Europe networks
 • Předkladatel a partneři: Technologické centrum Akademie věd České republiky

 • Zaměření projektu: Enterprise Europe Networkjeceloevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Zahrnutím národních informačních sítí a jejich napojením na Evropskou komisi vytvoří Enterprise Europe Network celoplošné pokrytí všech členských států EU a spolupracujících zemí jednotným kompetentním servisem. Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Česká část sítě Enterprise Europe Network se skládá ze tří modulů. První, s názvem Poradenství pro podnikatele, navazuje na bývalou síť EUROInfo Center a poskytuje především informace související s podnikáním na evropském trhu. Druhý modul Inovace a technologický transfer pokračuje v práci bývalých Innovation Relay Center a nabízí poradenství a asistenci v oblasti technologického transferu a inovací. Třetím modulem je Projektové poradenství. Cílem tohoto modulu je zvyšování informovanosti o možnostech finančních dotací, grantů a jiných forem podpory vhodných pro české žadatele. V rámci české části sítě Enterprise Europe Network je pořádáno mnoho vzdělávacích i jiných akcí, je zajištěn přístup do databází nabídek a poptávek, poskytnuto poradenství v oblastech evropského podnikání, financování projektů z programů EU a ochrany duševního vlastnictví. Pravidelně je vydáván Newsletter sítě a další informační materiály.
 • Doba trvání projektu: 24 měsíců (rok 2010)
 • Výše dotace: 2 112 993 eur
Autor: Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Vysoká škola ekonomická