Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

7. rámcový program věda a výzkum

Komunitární program 7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 - 2013) je hlavním nástrojem ES pro financování výzkumu a vývoje. Hlavním cílem 7. RP je prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje, inovací, mobility výzkumníků a specifických typů projektů podporujících spolupráci firem a výzkumu posílit konkurenceschopnost Evropy a tím přispět k naplnění cílů Lisabonské strategie. Program podporuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu; hraniční výzkum; mobilitu výzkumníků; výzkum realizovaný malými a středními podniky apod.

Program je rozdělen do 4 klíčových specifických programů:


Spolupráce/Cooperation 


V tomto programu jde o výzkum vyvolaný potřebami společnosti, podporuje tedy obdobné aktivity, jaké známe z předchozích rámcových programů. Jsou to zejména projekty řešené mezinárodními konsorcii sestavenými z několika národních týmů, dále budou vytvářeny tematicky zaměřené sítě a podpůrné aktivity a půjde též o koordinaci výzkumných programů i o projekty spolupráce se třetími zeměmi. Pro tento program je stanoveno deset kooperačních témat, která zhruba navazují na tematické programy 6. RP:

 • Zdraví
 • Potraviny, zemědělství a biotechnologie
 • Informační a komunikační technologie
 • Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
 • Energie
 • Životní prostředí (včetně klimatických změn)
 • Doprava (včetně letectví)
 • Socioekonomické a humanitní vědy
 • Kosmický výzkum
 • Bezpečnostní výzkum


Myšlenky/Ideas 


Tento program si klade za cíl naplnit ambice výzkumných týmů v oblasti špičkového - hraničního výzkumu, a to v celém rozsahu vědy a výzkumu (nejsou zde preferované žádné oblasti, výzkumník si sám určí téma projektu). Projekty předkládají jednotlivci/jednotlivé týmy, není tedy třeba sestavovat mezinárodní konsorcium. K řízení tohoto programu byla na konci února 2007 ustavena na Komisi autonomní Evropská výzkumná rada (ERC), která v současnosti nabízí tři grantová schémata (v blízké době by mělo vzniknout čtvrté):

 • Granty prozačínající výzkumné pracovníky- Starting Grants
 • Granty prozkušené výzkumné pracovníky- Advanced Grants
 • Granty pro "zkoušku konceptu" -Proof of Concept
 • (Synergy Grants pro 2-4 členné týmy výzkumníků)


Lidé/People 


Tento program rozvíjí současný systém mobilit Marie Curie pro jednotlivé výzkumné pracovníky, a posiluje tak možnosti rozvoje jejich kariéry a vytváří hlubší návaznosti na národní systémy. Posílení by mělo nastat jak v kvantitativní, tak i v kvalitativní úrovni. Jednou z priorit je výměna pracovníků mezi akademickou sférou a podniky. V rámci programu je financováno pět typů aktivit:

 • Počáteční vzdělávání (školící sítě Marie Curie)
 • Celoživotní vzdělávání (evropské stáže; reintegrační granty; kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programů)
 • Spolupráce a výměna pracovníků průmysl - akademie
 • Mezinárodní rozměr (stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumníky; stáže pro výzkumníky ze třetích zemí v EU; mezinárodní reintegrační granty)
 • Zvláštní aktivity (Noc vědců, ceny za excelenci)


Kapacity/Capacities


Cílem tohoto programu je budování materiálního, organizačního a lidského zázemí a kapacit pro evropský výzkum a vývoj. Pro tento program je stanoveno sedm témat:

 • Výzkumná infrastruktura
 • Výzkum ve prospěch malých a středních podniků (MSP)
 • Regiony znalostí
 • Výzkumný potenciál
 • Věda ve společnosti
 • Koherentní vývoj výzkumných politik
 • Mezinárodní spolupráce

V rámci programu je tedy možné budovat evropské výzkumné infrastruktury, podporovat výzkum vycházející vstříc potřebám malých a středních podniků (MSP), podporovat regionální výzkumná uskupení (klastry), vytvářet partnerské programy mezi vědeckovýzkumnými institucemi v „konvergenčních regionech" (regiony s HDP pod 75 % průměru EU, tedy celá ČR kromě Prahy) a vyspělými regiony (tzv. twinning) atd. Co se týká budování výzkumné infrastruktury, publikovalo Evropské strategické fórum pro výzkumnou infrastrukturu (ESFRI) tzv. Mapu infrastrukturních projektů, jejichž výstavbu či rozšíření Evropská komise od roku 2007 iniciuje. Komise ovšem přispívá pouze na přípravu těchto projektů, vlastní výstavbu financují téměř výhradně členské státy, které o infrastrukturu projeví zájem.


Příklady úspěšných projektů

Fusenet
 • Předkladatel a partneři: Česká republika se stala partnerem projektu Fusenet prostřednictví ÚSTAVu FYZIKY PLAZMATU AV R, V. V. I. a University Karlovy v Praze. Koordinátorem projektu byla Technická univerzita Eidhoven z Nizozemska. Projektu se účastnilo dalších 34 institucí z členských států EU.

 • Zaměření projektu: Cílem projektu je zřízení evropské sítě Fusion pro vzdělávání v oblasti spojení vědy a techniky, který je součástí komplexního balíčku koordinačních akcí s cílem zvýšit, zlepšit a rozšířit vzdělávání voblasti vědy a vzdělávacích aktivit v Evropě. Projekt FUSENET se týká všech úrovní vzdělání, od střední školy přes bakalářské a magisterské programy až k PhD. Tato síť má trvalou identitu - Sdružení Fusenet, které zajišťuje platformu pro koordinaci stávajících opatření, zahájení, rozvoj a provádění nových celoevropských akcí a pro výměnu a šíření informací o vzdělávání a vědě.

 • Doba trvání projektu: 2008-10-01 - 2012-09-30.
 • Výše dotace: 1 852 480 eur

 

Termotex
 • Předkladatel a partneři: Předkladatelem projektu byl FOV FABRICS AB ze Švédska. Česká Republika se stala partnerem prostřednictvím společnosti REGULUS s.r.o. společně s dalšími 8 členy EU.

 • Zaměření projektu: Tento projekt je zaměřen na rychle rostoucí trh se solárními kolektory. Konkurenceschopnost kolektorů EU v solárním průmyslu je hlavní problém v tomto rychle rostoucím trhu. Navrhovaný projekt zvýší konkurenceschopnost 6000 malých a středních podniků v evropském odvětví solárních kolektorů, poskytováním technologie, která významně zlepší účinnost a efektivitu nákladů kolektorů, což poskytne odvětví nezbytnou dynamiku ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti vůči současnému vedoucímu postavení Číny a Spojených Států na trhu.

 • Doba trvání projektu: 2008-10-01 - 2011-06-30
 • Výše dotace: 812 943 eur
Autor: Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Vysoká škola ekonomická