Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Celoživotní vzdělávání

Leonardo da Vinci


Program Leonardo Da Vinci je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu.

Finanční prostředky se poskytuji prostřednictvím podprogramu na následující aktivity:

Decentralizované (administrativní proces je řízen Národní agenturou v České republice)

Projekty mobility jsou zaměřené na odborné stáže a výměny zkušeností osob v počátečním odborném vzdělávání (IVT), osob na trhu práce (PLM) a pracovníků v odborném vzdělávání (VETPRO);

Projekty partnerství  rozvíjejí spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy;

Multilaterální projekty/Projekty přenosu inovací jsou zaměřené na zavádění inovativních obsahů a výstupů z předchozích projektů Leonardo nebo z jiných informačních zdrojů;

Přípravné návštěvy - individuální granty umožňující pracovníkům institucí účastnit se pracovního setkání nebo kontaktního semináře za účelem přípravy projektu.

Centralizované (administrativní proces je řízen Evropskou komisí)

Multilaterální projekty/Projekty vývoje inovací se specializují na vývoj inovací v rámci odborného vzdělávání a přípravy;

Tematické sítě odborníků a organizací jsou zaměřené na identifikaci, zdokonalování a šíření inovací a osvědčených postupů;

Doprovodné aktivity zahrnují informační a komunikační aktivity k podpoře a zlepšení průhlednosti aktivit a výsledků programu, tématický monitoring projektů pracujících na podrobné téma, diseminace.


Comenius


Program Comenius v rámci Programu celoživotního učení je určen pro mateřské školy, základní školy a střední školy a žáky, studenty, učitele a pedagogické pracovníky působící v těchto typech škol. Typy aktivit:

Decentralizované:

Individuální mobility:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Přípravné návštěvy
 • Asistentské pobyty pro studenty-budoucí učitele
 • Mobility žáků/studentů -nejdříve od roku 2008

Podpora spolupráce mezi:

 • školami- projekty pro žáky/studenty a jejich učitele (Comenius - projekty partnerství škol),
 • organizacemizodpovědnými za podobu školního vzdělávání, se zaměřením na posílení spolupráce mezi regiony, včetně mezinárodní příhraniční spolupráce (Projekty Comenius REGIO)-nejdříve od roku 2008.

Centralizované:

 • Multilaterální projekty
 • Tematické sítě

Další aktivity/iniciativy zaměřené na podporu hlavních cílů programu Comenius např.
e-Twinning.


Průřezový program


Průřezový program se v rámci Programu celoživotního učení zabývá aktivitami zaměřenými na jazykové vzdělávání a ICT.

 • Spolupráce a inovace politik v oblasti celoživotního učení 
 • Jazyky  - zahrnuje v sobě mimo jiné aktivity bývalého programu Lingua
 • ICT - rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a postupů využívaných na základě informačních a komunikačních technologií v  oblasti celoživotního učení. Obsahuje mimo jiné aktivity bývalého programu Minerva.
 • Diseminace a šíření výsledků - šíření a využívání výsledků akcí podporovaných podle tohoto programu a předchozích souvisejících programů a výměna osvědčených postupů

Většina aktivit průřezového programu je centralizovaných.


Jean Monet


Program Jean Monnet se zaměřuje na podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí. Studia evropské integrace jsou definována jako analýza původu a vývoje Evropského společenství a Evropské unie ve všech směrech. Program byl zahájen v roce 1990 a jeho cílem je zlepšit znalosti a povědomí o otázkách týkajících se evropské integrace mezi akademickými pracovníky, studenty a občany na celém světě.

Konkrétní cíle programu:

 • podněcovat vysokou kvalitu výuky, výzkumu a reflexe ve studiích evropské integrace na vysokoškolských institucích na celém světě,
 • zvyšovat znalosti a povědomí mezi specializovanými akademickými pracovníky
  a evropskými občany obecně o otázkách evropské integrace,
 • podporovat klíčové evropské instituce zabývající se otázkami evropské integrace,
 • podporovat existenci kvalitních evropských institucí a sdružení působících v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Program Jean Monnet se mohou zapojit:

 • vysokoškolské instituce v EU i mimo ni;
 • sdružení profesorů a výzkumných pracovníků, instituce a výzkumná střediska, která se zabývají studiem procesu evropské integrace na území EU a mimo ni;
 • evropská sdružení činná v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na evropské úrovni


Erasmus


Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání
v Evropě.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

 • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
 • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
 • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. 

Hlavní cíle: 

 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů a zaměstnanců v rámci Evropy,
  a přispět tak k dosažení toho, aby se do roku 2012 zúčastnily mobility studentů
  v rámci programu Erasmus a programů, které mu předcházely, alespoň 3 miliony osob;
 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v Evropě;
 • zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě;
 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky v Evropě.

Do programu se mohou zapojit:

Instituce

 • vysoké školy (veřejné, státní i soukromé)
 • vybrané vyšší odborné školy
 • zprostředkovatelské organizace (konsorcia)

Jednotlivci z VŠ/VOŠ

 • studenti
 • pedagogové
 • další zaměstnanci


Grundtving


Program Grundtving je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání.

 • zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšit objem této mobility
 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé
 • poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin
  a osobám v krajních sociálních podmínkách, zejména pak starším osobám a osobám bez dosažení základní kvalifikace
 • podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání
 • podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního učení
 • zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé


Příklady úspěšných projektů

Pride and prejudice - overcoming stereotypes (Comenius)
 • Předkladatel a partneři: Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, s.r.o.
 • Zaměření projektu: „Pride and Prejudices-Overcoming Stereotypes" je multilaterální projekt interkulturního vzdělávání s hlavním cílem prolomit stereotypní myšlení, zbavit se předsudků a posílit národní hrdost a profesionální zúčastněných škol z Bulharska, Belgie, České republiky, Polska, Rumunska, Turecka, Slovinska a Švédska. Projekt zahrnoval aktivity pro studenty i učitele (tvorba webových stránek, dokumentární filmy, volitelný předmět plánu, soutěže, různé dílny, brožury, ruční pohlednice, kvízy, dotazníky, plakáty, slavnosti, výstavy), které vedly k lepšímu porozumění výše uvedených cílů a vyhodnocení, že většina stereotypů, předsudků a diskriminace byly překonány. Tento projekt také rozvinul socializační, komunikativní, informační složky a komunikační technologie a znalost cizích jazyků. Znamenal obohacení kulturního rozměru a posílil spolupráci mezi mladými lidmi v Evropě.
 • Doba trvání projektu:  2009 - 2011
 • Výše dotace: 812 943 eurUčení se v pozdním věku studenti starším občanům: ICT a mezigenerační komunikace (Grundtwig)
 • Předkladatel a partneři: EDUCAnet, a.s., Praha, Česká republika. Partneři byli Sección de educación permanente de aznalcollar, Aznalcollar, Španělsko, Volkshochschule der Stadt Selb, Selb, Německo, Association E-seniors, Paříž, Francie, Finland Foibe Foundation Service Center Foibe, Vantaa, Finsko, Regionalne Centrum Integracji Spolecnej Wojewódzkiej Biblioteki Publiczne, Krakov, Polsko.
 • Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na rozvoj informační gramotnosti mezi seniory. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti vzdělávání v oblasti informačních technologií pro seniory, zvýšení míry využití ICT mezi touto skupinu a v neposlední řadě překonávání bariér mezi starší a mladší generací. Tyto bariéry jsou i díky moderním technologiím a novým možnostem komunikace stále zřetelnější. V rámci projektu se na zvyšování informační gramotnosti mezi seniory podílí i mladí lidé, což umožňuje starším lidem nejen aktivně se zapojit do moderního života a využívat všech možností, které dnešní svět nabízí, ale i více se přiblížit a porozumět mladé generaci. Navíc jsou v rámci projektu řešeny i další cesty, jak obě generace propojit. Projekt zároveň podporuje myšlenku sebevzdělávání seniorů.
 • Doba trvání projektu: 1.10.2007 – 31.7.2009
 • Výše dotace: 14 800 eur.
Autor: Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Vysoká škola ekonomická