Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kultura

Hlavním cílem komunitárního programu Kultura je povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi v zemích účastnících se programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství.


Podpora kulturních programů:


Projekty víceleté spolupráce - dlouhodobé projekty 

Tyto projekty musí být tvořeny minimálně šesti subjekty ze šesti různých zemí a předpokládají realizaci dlouhodobých kulturních aktivit; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 200 000-500 000 €/rok. Tří- až pětileté projekty by měly splňovat dva ze tří specifických cílů, přičemž budou upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři výše uvedené cíle.

Akce spolupráce - krátkodobé projekty

Tyto projekty, v max. délce 24 měsíců, musí spojovat tři subjekty ze tří různých zemí zapojených do programu; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 50 000-200 000 €.

Literární překlady

Grant, jehož výše se pohybuje od 2 000 do 60 000 eur a nepřesáhne 50 % celkových nákladů projektu, je určen na financování překladů. Projekt musí zahrnovat překlad a vydání 1-10 publikací. Žádosti podávají české subjekty (nakladatelství); na tento typ se nevztahují žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci.

Spolupráce se třetími zeměmi/ve třetích zemích

Projekty organizované se subjekty ve třetích zemích (konkrétní země jsou speciálně vyhlašovány pro jednotlivé roky). Projekt se musí uskutečnit v dané třetí zemi z 50 %, další podmínkou je minimální dvouletá mezinárodní zkušenost. Pro tuto linii platí dále podobná pravidla jako pro linii 1.2.1 - krátkodobé projekty.

Evropské festivaly

Jedná se o festivaly s rozsáhlou tzv. evropskou přidanou hodnotou, širokým geografickým dosahem a vysokou mírou evropské viditelnosti (pokrytí nejméně sedmi zemí programu); festivaly musí být známé na evropské úrovni po dobu 5 let. 
Evropské festivaly jsou od roku 2010 vedeny nově ve speciální linii. Uznatelné náklady budou pouze takové, které podporují evropský rozměr projektu. Ve výzvě v roce 2010 lze žádat jak o jednoletou podporu, tak o spolupráci trvající tři roky. Žádosti na jeden projekt lze podávat v rámci roční i tříleté spolupráce.


Podpora subjektů působící v oblasti kultury na evropské úrovni


Podpora představuje dotace na provoz spojený se stálým pracovním programem organizací v kategoriích:

  • vyslanec
  • síť
  • subjekty podporující kulturní politiku EU(platformy strukturovaného dialogu avolná uskupení)


Podpora analytických prací, shromažďování a šíření informací a činností zaměřených na maximalizaci účinku projektů v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky


Analýzy a studie; shromažďování a šíření informací a podpora národních kanceláří.

Autor: Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Vysoká škola ekonomická