Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Program Mládež v akci probíhající v letech 2007 až 2013, je nejnovějším přírůstkem do rodiny programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí. Navazuje na předešlý program Mládež (2000-2006) a pokračuje v podpoře osvědčených činností: mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby, iniciativ mládeže a aktivit zaměřených na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Navíc zavádí nová opatření na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže a rozšiřuje možnosti spolupráce s nečlenskými zeměmi EU.

Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, kteří mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí (pouze u některých akcí). Hlavní cílovou skupinou programu jsou mladí lidé ve věku 15 až 28 let. Program je otevřen všem mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či kulturní původ. Program je také určen pracovníkům s mládeží.


Akce 1 Mládež pro Evropu


Výměny mládeže (akce 1.1)

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit. Podpora projektů dvou a více skupin mladých lidí převážně ve věku 13 - 25 let, které spojuje stejný zájem.

Iniciativy mládeže (akce 1.2)

Iniciativa mládeže je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí).

Projekty participativní demokracie (akce 1.3)

Projekty participativní demokracie si kladou za cíl zvýšit aktivní účast mladých lidí ve veřejném životě na místní, regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni. Nabízí mladým lidem možnost dozvědět se o rozhodovacích procesech a o tom, jak je oni sami mohou aktivně ovlivňovat. Podporuje účasti mladých lidí na demokratickém životě v jejich místní, regionální či národní komunitě a na mezinárodní úrovni.


Akce 2 Evropská dobrovolná služba


Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii. Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo v partnerské zemi.

Organizace, která vysílá nebo hostí dobrovolníka, může být nezisková organizace nebo sdružení, místní, regionální či státní orgán nebo mezinárodní vládní organizace.

Koordinující organizací může být nezisková organizace nebo sdružení, místní, regionální nebo státní orgán, orgán působící v oblasti mládeže, sportu či kultury nebo mezinárodní vládní organizace.

Cílem Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Individuální EDS
Zapojen je pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost k začlenění do místní komunity.

Skupinová EDS
Umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Může se účastnit až 30 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích.


Mládež ve světě


Tato dílčí akce podporuje projekty se sousedními zeměmi EU a dalšími zeměmi světa. Zapojit se může jakákoli nestátní nezisková organizace nebo sdružení, místní, regionální nebo státní veřejný subjekt zapojený do práce s mládeží či neformální skupina mladých lidí z ČR (ta však nemůže být žadatelem).

Cílem této akce je podpořit dialog, vzájemnou toleranci, interkulturní povědomí a solidaritu mezi zeměmi Evropské unie a partnerskými zeměmi.

Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi (akce 3.1)
Podporuje projekty s partnerskými zeměmi, které sousedí s Evropskou unií. Podporuje zejména výměny mládeže, školení, semináře a projekty zaměřené na vytváření sítí. Žádost o grant se podává k České národní agentuře Mládež ke třem uzávěrkám za rok.

Spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa (akce 3.2)
Podporuje projekty s partnerskými zeměmi z jiných částí světa. Podporuje výměny a vzdělávání mladých lidí i pracovníků s mládeží, partnerství a vytváření sítí. Tato akce je centralizovaná - žádost o grant se podává k Výkonné agentuře EACEA do Bruselu.


Akce 4 Systémy na podporu mládeže


Systémy na podporu mládeže jsou zaměřeny na podporu osob pracujících s mládeží a na rozvoj kvality programu Mládež v akci na evropské úrovni. Zapojit se mohou nevládní organizace činné v oblasti mládeže na evropské úrovni, Evropské fórum mládeže, nestátní neziskové organizace, sdružení, místní, regionální nebo státní veřejné subjekty zapojené do práce s mládeží a regionální či místní veřejné orgány.


Akce 5 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže


Podpora strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a politickými činiteli a rozvoj spolupráce mezinárodních organizací.

Žádost o grant může podat jakýkoli státní veřejný subjekt, nezisková organizace nebo sdružení se sídlem v zemi programu.

Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku (akce 5.1)
Podporuje semináře, spolupráci a strukturovaný dialog mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a politiky.

Podpora aktivit zlepšujících znalosti o mládeži (akce 5.2)
Pomáhá Evropské komisi zjišťovat stav znalostí souvisejících s prioritami v oblasti mládeže stanovenými v rámci otevřené metody koordinace.

Autor: Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Vysoká škola ekonomická