Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

ČR a EU - doprava

V oblasti dopravy lze za významné považovat zejména revize silničních a železničních balíků a přijetí směrnice o tzv. eurovinětě. Do dopravní oblasti se významně prolínají environmentální prvky, tato oblast je tedy provázána také s politikou životního prostředí.

Euroviněta


Návrh směrnice o tzv. eurovinětě KOM(2008) 436 Komise předložila v červenci 2008, intenzivně se jí věnovalo české předsednictví v roce 2009, které vzhledem k probíhající krizi navrhlo odložit její platnost o čtyři roky. Výsledná směrnice 2011/76 byla přijata v září 2011 a uveřejněna v Úředním věstníku EU v říjnu 2011.

Myšlenka internalizace externích nákladů založená na aplikaci principu „znečišťovatel platí" je podle Ministerstva dopravy ČR ve své podstatě správná. V konceptu Strategie dopravy do roku 2020 ministerstvo uvádí, že zavedení směrnice využije a přistoupí v oblasti nákladní silniční dopravy ke zpoplatnění vybraných externích nákladů (hluk a znečištění ovzduší). Slibuje si nejen zisk dalších finančních zdrojů, ale řešení tranzitní situace v zemi. ČR očekává zavedení poplatků u svých sousedů.

Silniční balík


Tzv. silniční balík byl schválen v roce 2009. Jedná se o soubor tří návrhů majících za cíl revidovat pravidla pro přístup na trh u přepravy zboží a osob.

České předsednictví dosáhlo v roce 2009 u silničního balíčku shody, což bylo považováno za úspěch. Na základě silničního balíku připravuje ČR novelu silničního zákona, který má také upravovat základní podmínky pro výkon samotné činnosti silničního dopravce.

Železniční balíky


Komise uveřejnila návrh na revizi tzv. prvního železničního balíku a sdělení, jež předesílá další legislativní aktivity v sektoru 17. 9. 2010.

O změnách prvního železničního balíku se sice na úrovni EU neformálně hovořilo již 2 roky, ovšem legislativním procesem ještě procházel tzv. třetí železniční balík (Komise jej představila v roce 2007; druhý železniční balík byl uveřejněn v roce 2004). Posilování konkurenceschopnosti železniční dopravy a přepravy po železnici kvůli její větší šetrnosti k životnímu prostředí patří mezi dlouhodobé cíle EU a bylo i cílem českého předsednictví v roce 2009. Na konečné podobě revize prvního železničního balíku se Rada a EP shodly v červnu 2012. V roce 2013 Komise předloží návrh balíku čtvrtého, který se dotkne liberalizace vnitrostátní osobní železniční dopravy.

Po vstupu ČR do EU došlo k vypracování Dopravní politiky České republiky na léta 2005-2013. Vláda na svém zasedání dne 20. července 2011 schválila usnesením vlády č. 565 materiál Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005–2013. Strategii dopravní politiky pro období 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR připravuje.


Monitoring legislativy EU v dopravě

Autor: Iveta Paličková a Petra Kuchyňková, CDK