Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

ČR a EU - veřejné zdraví

Členské státy sice nesou plnou odpovědnost za organizaci politiky veřejného zdraví a poskytování zdravotní péče, EU však vypracovala bílou knihu „Společně pro zdraví" na období 2008-2013, jež navazuje na strategii EU, která vznikla v roce 2000 a byla revidovaná v roce 2004. V roce 2004 vnikl také dokument Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR. Pro finanční období 2014–2020 EK navrhla jako třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví program „Zdraví pro růst“.

Hlavními principy evropské zdravotní politiky jsou vztah zdraví a ekonomické prosperity, integrace zdraví do všech politik a posílení vlivu EU v této oblasti v celosvětovém měřítku. Seznam směrnic a nařízení publikovaných po vstupu ČR do EU v gesci ministerstva zdravotnictví ČR lze nalézt zde. Mezi zásadní normy projednávané v EU lze zařadit přeshraniční zdravotnickou péči nebo farmaceutický balík.

Přeshraniční zdravotnická péče


Návrh směrnice je součástí širšího sociálního balíku a má pomoci pacientům uplatňovat právo na přístup k přeshraniční zdravotní péči (více zde). V ČR využívá této možnosti dle statistik průměrně okolo 2% občanů. Transpoziční lhůta pro členské státy stanovená touto směrnicí uplyne 25. října 2013. V ČR byla směrnice č. 2011/24 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči zapracována zákonem č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Farmaceutický balík


Součástí balíku je návrh směrnice týkající se posílení legálního distribučního řetězce léčiv před pronikáním padělaných léčivých přípravků, směrnice týkající se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci a směrnice týkající se poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis. EK následně v říjnu 2011 uveřejnila revidované návrhy týkající se farmakovigilance a informací, které mohou výrobci poskytovat veřejnosti o lécích na předpis. Farmakovigilancí se v českém prostředí zabývá několik norem. Na tvorbě balíčku se podílela také Česká lékárnická komora.


Monitoring legislativy EU k veřejnému zdraví

Autor: Iveta Paličková a Petra Kuchyňková, CDK