Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

ČR a EU - životní prostředí

EU je v oblasti politiky životního prostředí velmi aktivní, Komise v období 2004-2012 vypracovala řadu návrhů, které byly Radou a Evropským parlamentem projednány a schváleny jako závazná legislativa. Na rozmachu politiky životního prostředí se částečně podílela také skutečnost, že některé dříve přijaté normy obsahovaly revizní klauzule. Trvale udržitelný vývoj, boj proti klimatickým změnám a energetická účinnost je navíc stále ve středu pozornosti agendy příslušných institucí EU.

Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP) pro období 2004 – 2010 byla schválená vládou ČR v březnu 2004 a vymezila konsensuální rámec pro dlouhodobé a střednědobé směřování vývoje environmentálního rozměru udržitelného rozvoje. Na konci roku 2012 vznikla nová Státní politika životního prostředí České republiky 2012 – 2020, kterou vláda bude schvalovat v roce 2013. Strategie udržitelného rozvoje ČR, platná v období 2004 – 2009 byla nahrazena v současnosti platným Strategickým rámcem udržitelného rozvoje České republiky, který byl schválen 11. ledna 2010 a bude aktualizován do roku 2015. Tento dokument tvoří dlouhodobý rámec pro politická rozhodování v kontextu mezinárodních závazků, které ČR přijala v souvislosti s členstvím v EU, OECD a OSN, respektující zároveň specifické podmínky ČR.

Tzv. klimaticko-energetický balík, soubor čtyř legislativních návrhů, Komise zveřejnila 23. 1. 2008. V návaznosti na tento balík ČR vypracovala dokument Politika ochrany klimatu v ČR. Při naplnění ambiciózních cílů navrhovaného dokumentu by v roce 2020 měla Česká republika vypouštět ročně do ovzduší o 30 milionů tun emisí skleníkových plynů méně než v roce 2005.

S ochranou životního prostředí úzce souvisí odpadová politika EU. V současnosti v ČR platí zákon č. 185/2001 o odpadech. ČR byla jako členský stát Evropské unie povinna transponovat novou směrnici EP a Rady č. 98/2008 o odpadech, a to do 12. prosince 2010. Ministerstvo životního prostředí tedy vypracovalo dokument Teze odpadového hospodářství ČR. I přes probíhající hospodářskou recesi v EU EP schválil v září 2012 návrh směrnice o energetické účinnosti, kterou předložila Komise v červnu 2011 s tím, že dosavadní 9% výsledek EU v otázce zvyšování energetické účinnosti je nedostatečný.

Členské státy by krom národních „účinnostních" akčních plánů, jež by měly být uveřejněny v letech 2014, 2017 a 2020, měly do 1. 1. 2015 např. připravit dlouhodobé plány („cestovní mapy") úspor ve/skrze stavebnictví (včetně úprav veřejných budov) do roku 2050. Směrnice by se měla začít uplatňovat od jara roku 2014. Podle ČR bude implementace některých článků do právního řádu problematická.


Monitoring legislativy EU k životnímu prostředí

Autor: Iveta Paličková a Petra Kuchyňková, CDK