Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Regionální politika EU v období 2014-2020 poskytla finanční podporu evropským regionům ve výši 366,8 miliard EUR.

 

Představuje hlavní investiční nástroj EU k dosažení cílů strategie Evropa 2020, mezi něž patří nastartování růstu, tvorba pracovních míst, boj proti změně klimatu, řešení energetické závislosti, omezení chudoby a sociálního vyloučení.

V tomto období jsou stanoveny dva cíle regionální politiky EU:

 1. Investice pro růst a konkurenceschopnost (97,6 % rozpočtu). Cíl bude financován z fondu ERDF, ESF a Fondu soudržnosti.
 2. Evropská územní spolupráce (2,4 % rozpočtu). Tento cíl byl ustanoven již pro období 2007-2013 a nadále bude financován z fondu ERDF.


Regionální politika EU bude v tomto období podporovat všechny regiony EU rozdělené do tří kategorií. To znamená, že přibyla třetí kategorie tzv. přechodných regionů.

 1. méně rozvinuté regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru EU-28;
 2. tzv. přechodové regiony, jejichž HDP se pohybuje v rozmezí 75 – 90 % průměru EU-28;
 3. více rozvinuté regiony, jejichž HDP je vyšší než 90 % průměru HDP.


Oba strukturální fondy (ERDF a ESF) mají stanoveny užší okruh klíčových priorit, na které bude vyčleněna většina finančních prostředků (v rozmezí 50 – 80 % podle kategorie regionů).

Hlavními prioritami pro investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou inovace a výzkum, digitální agenda, podpora pro malé a střední podniky a nízkouhlíková ekonomika. Oproti předchozímu programovacímu období se zdvojnásobí dostupné finanční prostředky na 140 mld. € na podporu malých a středních podniků.

Evropský sociální fond podporuje v tomto období 4 hlavní priority: zaměstnanost a mobilitu, vzdělávání, sociální začleňování a zlepšení veřejné správy.

Třetí nástroj regionální politiky EU, Fond soudržnosti, který je určen na podporu členských států (nikoliv regionů), zaměří 66, 36 mld. EUR na budování transevropských dopravních sítí a environmentální projekty v oblasti infrastruktury. Pro čerpání z Fondu soudržnosti budou způsobilé členské státy, jejichž HDP na hlavu je nižší než 90 % průměru EU-28. Toto kritérium splňuje i Česká republika.
 

Regionální rozvoj a soudržnost po roce 2020


Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 Evropská komise navrhuje modernizovat politiku soudržnosti, což je hlavní investiční politika EU. S rozpočtem ve výši 373 miliard EUR v závazcích na období 2021–2027 má budoucí politika soudržnosti pomoci překlenout přetrvávající rozdíly mezi členskými státy i uvnitř členských států samotných.

 Zatímco v období 2014–2020 bylo 11 „tematických cílů“, nová politika soudržnosti má zaměřit své zdroje na 5 cílů:

1) inteligentnější Evropa díky inovacím, digitalizaci, ekonomické transformaci a podpoře malých a středních podniků;

2) zelenější, bezuhlíková Evropa díky provádění Pařížské dohody a investicím do transformace energetiky, obnovitelných zdrojů a boje proti změně klimatu;

3) propojenější Evropa díky strategickým dopravním a digitálním sítím;

4) sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv a podpoře kvalitní zaměstnanosti, vzdělávání, dovedností, sociálního začleňování a rovného přístupu ke zdravotní péči;

5) Evropa bližší občanům díky podpoře místně vedených strategií rozvoje a udržitelného rozvoje měst v celé EU.

Většina investic z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti má směřovat na první dva cíle: inteligentnější Evropa a zelenější Evropa. Členské státy mají do těchto priorit investovat 65 % až 85 % svých přídělů z těchto dvou fondů, v závislosti na svém relativním bohatství.

Hlavní prvky návrhu Komise pro modernizovanou politiku soudržnosti:

1. Zaměření na klíčové investiční priority, kde může EU nejvíce pomoci: Převážná část investic z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti půjde na inovace, podporu malých podniků, digitální technologie a modernizaci průmyslu. Rovněž bude směřovat do přechodu na nízkouhlíkovou, oběhovou ekonomiku a na boj proti změně klimatu, což povede k dosažení cílů Pařížské dohody.

2. Politika soudržnosti pro všechny regiony a individuálnější přístup k regionálnímu rozvoji:

 • Investice do všech regionů: Investice v rámci politiky soudržnosti mají stále směřovat do všech regionů, protože mnoho z nich v různých částech Evropy – i v bohatších členských státech – se potýká s dokončením průmyslové transformace, bojuje proti nezaměstnanosti a vyrovnává se s globalizovanou ekonomikou.
 • Individuální přístup: Politika soudržnosti má zachovávat 3 kategorie regionů: méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté regiony. Aby se snížily rozdíly a aby mohly regiony s nízkými příjmy a nízkým růstem dohnat ostatní, zůstává rozhodujícím kritériem pro přidělování prostředků HDP na obyvatele. Kromě toho mají lépe odrážet realitu v praxi nová kritéria – nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, změna klimatu a přijímání a integrace migrantů.
 • Místní vedení: do řízení finančních prostředků EU mají být více zapojeny místní, městské a územní orgány a větší míra spolufinancování zvýší odpovědnost za projekty financované EU v regionech a městech.

3. Méně početná, jasnější a stručnější pravidla a pružnější rámec:

 • Zjednodušení přístupu k prostředkům: Komise navrhuje v příštím VFR méně složitá pravidla, méně byrokracie a mírnější kontrolní postupy pro podniky a podnikatele čerpající podporu z EU.
 • Jeden soubor pravidel: Na 7 fondů EU realizovaných v partnerství s členskými státy (tzv. „sdílené řízení“) se má vztahovat jen jeden soubor pravidel, což má vést k snazšímu fungování fondů EU. Tím se může umožnit synergie, například mezi fondy politiky soudržnosti a Azylovým a migračním fondem při tvorbě místních strategií integrace migrantů. Tento rámec rovněž umožňuje účinnější propojení s jinými prostředky ze souboru nástrojů rozpočtu EU; členské státy se mohou například rozhodnout převést část svých zdrojů politiky soudržnosti do programu InvestEU.
 • Přizpůsobení se potřebám: Nový rámec kombinuje stabilitu nezbytnou pro dlouhodobé plánování investic s náležitou úrovní flexibility, aby bylo možné reagovat na nepředvídané události. Přezkumem v polovině období se zjistí, zda jsou pro poslední 2 roky období financování v programech zapotřebí změny a mezi programy fondů EU budou možné omezené převody zdrojů.

4. Posílení vazby na evropský semestr pro zlepšení investičního prostředí v Evropě: Komise navrhuje posílit vazbu mezi politikou soudržnosti a evropským semestrem, vytvořit v Evropě prostředí příznivé pro růst a podnikání, aby investice EU i vnitrostátní investice mohly dosáhnout svého plného potenciálu. Tato větší podpora strukturálních reforem v rámci politiky soudržnosti zajistí plnou doplňkovost a koordinaci s novým, posíleným programem na podporu reforem.

Bližší informace na oficiálních stránkách Evropské komise.

Autor: Euroskop