Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Změny v regionální politice po 2014

Jak se změní regionální politika EU v letech 2014-2020.

 

  • Nastavení systému předběžných podmínek

Nově jsou stanoveny podmínky pro možnost regionu čerpat ze strukturálních fondů, mezi které patří přijetí tzv. strategie „inteligentní specializace“ pro rozpoznání specifických předností a potenciálu regionů, reformy příznivé pro podnikání, dopravní strategie, opatření ke zlepšení systému zadávání veřejných zakázek, dodržování zákonů v oblasti životního prostředí atd.

  • Finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání

V letech 2014-2020 bude zavedena tzv. výkonnostní rezerva. To znamená, že 6 % alokovaných prostředků jednotlivým členským státům bude přerozděleno v roce 2019 programům, které splní předem definované cíle vytyčené Evropskou komisí a členskými státy.

  • Vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů)

Výraznější orientace na výsledky v rámci všech strukturálních a investičních fondů (fondy regionální politiky EU a společné zemědělské politiky EU) má motivovat příjemce k provádění kvalitních projektů.

  • Zavedení společné strategie pro větší koordinaci a omezení přesahů

Cílem společného strategického rámce je zajistit lepší koordinaci mezi jednotlivými fondy regionální politiky EU a lepší vazba na další nástroje EU, jako je program Horizont 2020, CEF nebo EaSI (viz sekce KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY EU).

  • Zjednodušená a mezi fondy sblížená pravidla pro způsobilost výdajů (společný soubor pravidel, jednodušší účetní pravidla, širší využití digitálních technologií)


  • Znovuzavedení pravidla n+3

Pravidlo n+3 ovlivňuje časovou způsobilost výdajů. V praxi to znamená, že například finanční prostředky alokované pro členský stát pro rok 2014 musí být reálně vyčerpány nejpozději do tří let tj. do konce roku 2017. Toto pravidlo je klíčové pro přípustnou dobu realizace projektu a jeho finanční vypořádání. Pravidlo n+3 platilo v České republice již v letech 2007-2010. Do roku 2013 bylo uplatňováno pravidlo n+2.

  • Propojení regionální politiky EU s ekonomickým stavem členského státu

Čerpání z fondů EU může být ovlivněno stavem ekonomiky daného členského státu z hlediska např. nadměrného rozpočtového schodku. Evropská komise může požádat členské státy, aby změnily své programy za účelem podpory zásadních strukturálních reforem. V případě, že ekonomická doporučení budou opakovaně a závažným způsobem porušována, může Komise v krajním případě pozastavit poskytování prostředků.

  • Posílení městského rozměru této politiky (vyčlenění minimální částky pro integrované projekty ve městech)


  • Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací (rozšíření možnosti jejich použití pro malé a střední podniky) atd.

Konkrétní možnosti a podporované priority financované v rámci regionální politiky EU stanovují operační programy, které si definují jednotlivě členské státy ve spolupráci s Evropskou komisí. Podobu operačních programů v ČR naleznete v sekci ČEPRÁNÍ Z FONDŮ EU V ČR 2014-2020.

Autor: Euroskop