Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vzdělávání

Program Erasmus+ (v období 2007-2013 komunitární programy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Mládež v akci aj.)

 

 • Erasmus+

Rozpočet 14,7 mld. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (výzkumná pracoviště, orgány veřejné správy a samosprávy,
  školy, školící centra, univerzity);
 • Zájmová sdružení, neziskové organizace;
 • Soukromé subjekty (malé a střední podniky).
Podporované aktivity
 • Individuální vzdělávací mobilita
 • Spolupráce za účelem inovace a výměny nejlepší praxe
 • Podpora reformy vzdělávací politiky za účelem modernizace vzdělávání a školících systémů
 • Jean Monnet: Podpora excelence v oboru evropské integrace
 • Sport: Podpora sportovních aktivit na lokální úrovni
Web Oficiální stránky programu Erasmus+


Mezi hlavní cíle programu patří:

 • Podpora mládeže v získávání dovedností prostřednictvím studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí;
 • Posílení kvality vzdělávacích kapacit;
 • Posílení participace mládeže ve společnosti;
 • Podpora vzdělávání a výzkumu zaměřených na evropskou integraci.

Erasmus+ nově zahrnuje oblast sportu, kde se zaměřuje mimo jiné na přeshraniční hrozby populárních sportů, jako je např. doping nebo korupce.  Podle odhadů se na programu bude podílet až pět milionů občanů EU.

Největší část rozpočtu je určena na vzdělávání a školení (77,5 %, z toho téměř polovina na vysoké školství); 10 % pro nově samostatnou kapitolu mládeže; 1,9 % pro program vzdělávání specializovaného na evropskou integraci.


Mezi hlavní podporované aktivity patří:

 • Příležitosti pro jednotlivce v rámci EU i mimo ní (studium, praxe, stáže, odborné vzdělávání, profesní rozvoj a mládežnické aktivity);
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, mládežnickými organizacemi, lokálními a národními autoritami a neziskovými organizacemi;
 • Podpora reformy vzdělávací politiky v členských státech a spolupráce se státy mimo EU.


Mezi nové nástroje programu se řadí:

 • možnost magisterských studentů čerpat levné půjčky na studium v zahraničí a to od 12 tis. € pro studenty jednoletého magisterského studia do 18 tis. € pro studenty dvouletého prostřednictvím finančních zprostředkovatelů určených Evropskou investiční bankou.
 • Vytváření tzv. znalostních aliancí pro vysokoškolské vzdělávání a aliancí pro dovednosti v odvětví. Jedná se o partnerství mezi vzdělávacími institucemi a firmami za účelem intenzivnějšího získávání praktických dovedností studentů a zvýšení zaměstnanosti.

Program stanovuje pět základních okruhů podporovaných aktivit:


Klíčové aktivity č. 1: Individuální vzdělávací mobilita

Podpora programu je poskytována v závislosti na subjektu, který danou podoblast administruje. Finanční prostředky jsou poskytovány na následující aktivity:

Decentralizované (administrativní proces je řízen národní agenturou v České republice)

Projekty mobility jsou zaměřené na studijní pobyty a pracovní stáže pro vysokoškolské studenty, odborné stáže pro studenty odborného vzdělávání, výměnné programy mládeže, aktivity Evropské dobrovolné služby, profesní rozvoj a školení pro zaměstnance všech odvětví vzdělávání. Žadatelem podpory z programu Erasmus+ nemohou být jednotlivci, ale organizace (vysoké školy státní, veřejné a soukromé, konsorcia, neziskové organizace apod.).

Centralizované (administrativní proces je řízen Evropskou komisí, resp. její výkonnou agenturou)

 • Záruky pro půjčky magisterských studentů;
 • Významné akce Evropské dobrovolné služby;
 • Sjednocené studium magisterského stupně studia.

Klíčové aktivity č. 2: Spolupráce za účelem inovace a výměny nejlepší praxe

Decentralizované 

Projekty partnerství rozvíjejí spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a podporují implementaci inovativních aktivit. Projekty jsou zaměřeny na sektorovou i mezisektorovou spolupráci. Podporovány jsou projekty zahrnující spolupráci s průmyslem, na bilaterální i multilaterální úrovni s ohledem na daný sektor.

Centralizované 

 • Vytváření znalostních aliancí v rámci vysokého školství;
 • Vytváření aliancí pro dovednosti v odvětví;
 • Budování kapacit ve vysokém školství;
 • Budování kapacit v oblasti mládežnických aktivit.

 

Klíčové aktivity č. 3: Podpora reformy vzdělávací politiky za účelem modernizace vzdělávání a školících systémů

Decentralizované 

Projekty strukturovaného dialogu mládeže rozvíjejí diskusi mezi politickými představiteli a zástupci mládeže o tématech týkajících se politiky mládeže.

 • Národní setkání mládeže
 • Nadnárodní semináře mládeže

Centralizované 

 • Znalosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;
 • Iniciativy zaměřené na budoucnost;
 • Podpora evropských politických nástrojů;
 • Spolupráce s mezinárodními organizacemi;
 • Dialog zúčastněných aktérů, propagace programu a politiky. 


Jean Monnet: Podpora excelence v oboru evropské integrace

Program Jean Monnet se zaměřuje na podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí. Studia evropské integrace jsou definována jako analýza původu a vývoje Evropského společenství a Evropské unie ve všech směrech. Program byl zahájen v roce 1990 a jeho cílem je zlepšit znalosti a povědomí o otázkách týkajících se evropské integrace mezi akademickými pracovníky, studenty a občany na celém světě.

Program Jean Monnet se mohou zapojit:

 • vysokoškolské instituce v EU i mimo ni;
 • sdružení profesorů a výzkumných pracovníků, instituce a výzkumná střediska, která se zabývají studiem procesu evropské integrace na území EU a mimo ni;
 • evropská sdružení činná v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na evropské úrovni. 


Tato klíčová aktivita je centralizovaná, tzn. řízena Evropskou komisí. V rámci programu fungují tyto aktivity: 

 • Katedry Jean Monnet;
 • Akademické moduly Jean Monnet;
 • Centra excelence Jean Monnet ;
 • Sítě Jean Monnet;
 • Podpora institucím a asociacím Jean Monnet;
 • Projekty Jean Monnet;
 • Vytvoření označení Jean Monnet.


Sport: Podpora sportovních aktivit na lokální úrovni

Podporu získají projekty organizací aktivních v odvětví sportu na lokální úrovni s cílem vypořádat se přeshraničními hrozbami (doping, ovlivňování výsledků zápasů, násilí, diskriminace), podpořit řádnou správu sportovního prostředí a dvojí kariéru sportovců a zajistit rovný přístup všech. Mezi podporované centralizované aktivity patří: 

 • Kooperující partnerství v oblasti sportu;
 • Neziskové evropské sportovní akce;
 • Aktivity posilující datovou základnu pro vytváření politiky sportu;
 • Dialog s relevantními evropskými aktéry.
Autor: Euroskop