Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Priority vlády v evropské politice

Dne 27. června 2018 schválila vláda premiéra Andreje Babiše finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky.


Výběr citací z vládního prohlášení

Evropská politika

Zahraniční politika vlády bude sebevědomá, aktivní a srozumitelná. Jejím hlavním motivem bude prosazování českých národních zájmů. Pouze taková zahraniční politika přispěje k posilování bezpečnosti, prosperity a zároveň právního a demokratického charakteru České republiky i zachování míru v Evropě. Jsme a budeme i nadále nedílnou součástí evropského geografického, ekonomického, civilizačního a hodnotového prostoru

Naše zahraniční politika bude vycházet především z členství v EU a NATO.  V základních směrech bude navazovat na předchozí vlády, a to i v oblasti koncepční, bude však výrazněji, proaktivně a pružněji reagovat na aktuální zahraničně-politické problémy či hrozby typu masivní ilegální migrace či terorismu. Vláda se bude snažit o dosažení širšího vnitropolitického konsensu v oblasti zahraniční politiky.

Členství České republiky v Evropské unii a prosazování jejích zájmů v příslušných orgánech je pro vládu prioritní. Česká republika musí být vnímána jako aktivní a respektovaná členská země.

Reforma EU je nezbytným předpokladem pro obnovení důvěry obyvatel Unie v evropský projekt. Vláda ČR se aktivně zapojí do této reformní diskuze. Evropská unie musí dělat méně, ale podstatně lépe.  Musí akcentovat posílení role členských států, Evropské rady a obecně posílení principů subsidiarity a proporcionality. Budeme prosazovat větší využívání unijních nástrojů a politik za účelem sbližování mezd, životní úrovně a sociálních standardů napříč členskými státy.

EU, její instituce i členské státy musí být schopny zabezpečit vnější hranice EU, bojovat proti terorismu a projevům radikálního islamismu a účinně se bránit proti útokům v kybernetické oblasti.

Evropa musí zůstat spolupracující, integrující se na dobrovolné bázi a nediskriminující nečleny eurozóny.  Evropské fondy nesmí být užívány jako prostředek vydírání členských zemí, které mají jiný názor na některé unijní politiky. Diskuse a dialog by měly být preferovaným nástrojem při pochybách o demokratických deficitech v některých členských zemích.

Rozhodování o přijímání uprchlíků (přesídlování) musí jednoznačně zůstat v kompetenci jednotlivých států EU stejně jako rozhodování o migračním mixu z hlediska potřeb ekonomiky. O tom, kdo do jakéhokoli státu EU přijde, nesmějí rozhodovat převaděči, ale suverénní státy na základě společné / konsenzuální dohody členských států EU.

Budeme prosazovat takovou změnu pravidel Společného evropského azylového systému (CEAS), která zamezí zneužívání azylových pravidel pro nelegální vstup do Evropy a umožní systém zachovat pro ty, kteří ochranu opravdu potřebují. Schengenská hranice nesmí být pro ilegální migraci prostupná. Je třeba ji adekvátně střežit. EU musí vytvořit mechanismy obrany a ochrany pro případ, kdy se situace náhle zhorší. Jen tak lze uchovat jednu z hlavních výsad evropského prostoru: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

V souladu s humanitární tradicí i mezinárodními závazky budeme podporovat řešení uprchlictví zejména aktivitami v zemích původu a v zemích prvního útočiště, kam uprchlíci přicházejí. Budeme prosazovat razantnější přístup EU i NATO a budeme se na něm aktivně podílet.

Budeme usilovat o posílení zastoupení českých představitelů a občanů v institucích a orgánech Evropské unie. Budeme aktivněji než dosud informovat veřejnost o svých aktivitách a o klíčových tématech, kterým se v EU věnujeme.

V rámci EU budeme v zájmu prosazení svých národních priorit usilovat o vytváření pragmatických aliancí a uskupení. Dobrá komunikace, spolupráce a koordinace s rozhodujícími evropskými hráči, zejména pak Německem a Francií, je nezbytná a naše strategická partnerství jsou vhodným nástrojem. Velká Británie pro nás zůstane bez ohledu na brexit velmi významným partnerem nejen z pohledu ekonomické výměny a bezpečnosti.


Zahraniční politika


Vláda bude udržovat a dále rozvíjet naše nadstandardní vztahy se Slovenskem. V4 vnímáme jako významnou a důležitou platformu pro spolupráci a formulaci společných postojů. Polsko i Maďarsko pokládáme za důležité partnery jak z hlediska členství v EU a NATO, ale i v bilaterální rovině. Máme zájem na dalším rozvoji vztahů s Rakouskem jak bilaterálně, tak i v rámci tzv. Slavkovského formátu.

Transatlantická vazba je nejdůležitější bezpečnostní, obchodní i hodnotovou vazbou pro Evropu i USA. NATO je páteří naší bezpečnostní politiky. Spolupráci s USA chce vláda rozvíjet především v oblasti obrany, bezpečnosti, obchodu, investic a vědy a výzkumu. Navážeme rovněž na naše tradiční přátelství a strategické partnerství s Izraelem, nicméně i nadále budeme prosazovat mírové řešení palestinské otázky v souladu s rezolucemi RB OSN a mezinárodním právem. Podpoříme postupnou integraci západního Balkánu do EU, což pomůže do budoucna stabilizovat citlivý region. Významné je pro Českou republiku i Východní partnerství, především spolupráce s Ukrajinou.

Nejvyšší prioritou je zachování míru, a tedy i záruka dodržování mezinárodního práva, Charty OSN a rezolucí RB OSN. Chceme se v EU mnohem aktivněji účastnit diskuze o budoucích vztazích s Ruskou federací se snahou o nalezení všeobecně přijatelných řešení vedoucích ke snížení napětí v Evropě.  Z hlediska posilování stability a důvěry v Evropě budeme podporovat aktivní roli OBSE včetně české kandidatury na předsednictví v této organizaci.

S Čínou chceme docílit vyvážených a vzájemně výhodných vztahů na základě uzavřených dohod respektujících pravidla mezinárodního obchodu. Budeme podporovat další rozvoj vztahů s Japonskem a Jižní Koreou. Budeme rozvíjet obchodní a politické vztahy s dalšími zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Součástí české zahraniční politiky bude důraz na dodržování lidských práv. Využijeme za tím účelem naše členství v Radě pro lidská práva OSN v období 2019 až 2021.

Chceme být aktivní a efektivnější i v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Vláda bude prosazovat lepší zacílení nástrojů humanitární a rozvojové pomoci k řešení migrační krize prostřednictvím poskytování této pomoci v zemích, odkud do Evropy migranti proudí. Takto vynakládanou zahraniční pomoc lze právem považovat za výdaje na posilování bezpečnosti ČR.

Nadále budeme podporovat multilaterální mezinárodní uskupení, jako jsou OSN, WTO, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo OECD. Tyto instituce jsou klíčové z hlediska globálního přístupu k problémům bezpečnosti (jaderné otázky, migrační záležitosti), ale také ekonomiky, rozvoje a životního prostředí. Zvážíme přístup do nově vznikajících institucí, jako např. AIIB.

V oblasti zahraniční obchodní politiky budeme rozvíjet proaktivní ekonomickou diplomacii, která napomůže lepšímu prosazování českých ekonomických zájmů. Podpoříme exportéry jak v hledání nových obchodních příležitostí, tak v udržení jejich přítomnosti na stávajících trzích a ochráníme investiční projekty v zahraničí. Provedeme reformu všech stávajících zahraničních zastoupení a agentur s cílem zvýšit jejich efektivitu, včetně případných úprav kompetencí mezi jednotlivá ministerstva a personálního auditu.

V neposlední řadě se chceme vrátit k obnovení mechanismu pravidelných setkání nejvyšších ústavních činitelů ČR k zahraniční a bezpečnostní politice.

Celý text Programového prohlášení vlády z června 2018 najdete na webu vlada.cz.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop