Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí

LIFE

 

  • LIFE

Rozpočet 3,46 mld. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
  • Veřejné subjekty (výzkumná centra, univerzity, veřejná správa);
  • Neziskové organizace;
  • Soukromé subjekty (malé a střední podniky)

 

Program EU pro životní prostředí funguje již od roku 1992. Jeho záměrem je podpora implementace a integrace environmentálních a klimatických cílů EU do politik členských států i praxe soukromého sektoru. V letech 2014-2020 je rozdělen na podprogram Životní prostředí a nový podprogram Změna klimatu.


1. Podprogram Životní prostředí (LIFE Environment)

Třemi základními prioritami programu jsou 1) příroda a účinné využívání zdrojů, 2) biologická rozmanitost a 3) správa, politika a informace v oblasti životního prostředí. Významná část prostředků určená na akční granty je vyčleněna na podporu ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Mezi ně patří: pilotní a demonstrační projekty, sdílení nejlepší praxe, technická pomoc, šíření informací atd. Další možnou formou jsou provozní granty pro neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí.


2. Podprogram Změna klimatu (LIFE Climate Action)

Na problematiku řešení změny klimatu bude vyčleněn trojnásobek finančních prostředků oproti období 2007-2013 (program LIFE+). Podprogram stanovuje tři priority: 1) snižování emisí skleníkových plynů, 2) přizpůsobení se změně klimatu a 3) správa a informace. Podporu získá nový typ tzv. integrovaných projektů, které podpoří zahrnutí opatření související se změnou klimatu napříč různými sektory na regionální úrovni, vytváření místních a regionálních strategií a akčních plánů a financování ze soukromých zdrojů prostřednictvím poskytování půjček a záruk u lokálních bank.

Autor: Euroskop