Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Justice a vnitro

Práva a občanství, Soudnictví (Justice), Evropa pro občany, HERCULE III, PERICLES 2020

 

 • Práva a občanství

Rozpočet 439 mil. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (orgány státní správy a samosprávy atd.);
 • Neziskové organizace, asociace;
 • Soukromé subjekty
 

Spojuje tři programy fungující v období 2007-2013: program Základní práva a občanství, DAPHNE III a část programu PROGRESS (2 sekce: Antidiskriminace a Rozmanitost; Rovnost a pohlaví) atd.


Program Práva a občanství (Rights and Citizenship) podporuje projekty vytvářející prostor garantující občanská práva zejména v souvislosti s prosazováním principu nediskriminace, práv spotřebitelů, rovnosti pohlaví, práv dětí, ochrany osobních údajů a obecně občanskými právy plynoucími z Evropského občanství.

Podporované aktivity jsou následující:

 • Analytická činnost – statistiky, vypracování jednotné metodologie pro práci s daty, studie, výzkumy veřejného mínění, publikační činnost, organizace seminářů, konferencí a školení atd.;
 • Školící činnost – pracovní stáže, výměnné pobyty pro zaměstnance, vývoj on-line vzdělávacích programů;
 • Spolupráce, šíření nejlepší praxe a inovativních řešení, výměna zkušeností, informační a mediální kampaně;
 • Podpora klíčových aktérů (orgány členských států a evropské asociace při implementaci práva EU, sítě expertů atd.).

 

 • Soudnictví (Justice)

Rozpočet 472 mil. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
 •  Veřejné subjekty (orgány státní správy a samosprávy atd.);
 • Neziskové organizace, asociace;
 • Soukromé subjekty


Program podporuje soudní spolupráci v EU v otázkách civilního i trestního práva. Cílem je podpora efektivního a konzistentního aplikování práva EU. Další podporovanou oblastí je prevence a snížení užívání drog. Program sjednocuje tři zvláštní programy fungující v období 2007-2013: Civilní soudnictví, Kriminální soudnictví a Drogová prevence a informovanost o drogách. Základními nástroji jsou školící aktivity, šíření informovanosti a posílení nadnárodní spolupráce.

Podporovanými aktivitami jsou následující:

 • Analytická činnost – statistiky, vypracování jednotné metodologie pro práci s daty, studie a analýzy atd.;
 • Školící aktivity pro soudce a zaměstnance soudů;
 • Spolupráce, šíření nejlepší praxe a inovativních řešení, výměna zkušeností atd.;
 • Podpora klíčových aktérů (asociace na evropské úrovni, lokální a regionální orgány, sítě expertů atd.).


 • Evropa pro občany

Rozpočet 186 mil. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (výzkumná centra, veřejná správa a samospráva, univerzity);
 • think-tanky, asociace a zájmová sdružení


Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Jednou ze základních podmínek programu je nadnárodnost podporovaných projektů, která může být vyjádřena volbou nadnárodního tématu, charakterem organizátorů projektu či zaměřením na veřejnost z různých zemí.

Obecným cílem programu je:

 • přispět k vnímání občanů o tom, co je Evropská unie, jaká je její historie a rozmanitost;
 • podpořit evropské občanství a zlepšit podmínky pro uplatňovaní občanských práv a demokratickou participaci občanů na evropské úrovni.

Mezi konkrétní podporované aktivity se řadí

 • podporování činnosti, diskusí a úvah souvisejících s evropským občanstvím a demokracií, historií evropské integrace (např. příčiny totalitních režimů v moderních dějinách Evropy), sdílenými hodnotami a společnými cíli s ohledem na mladou generaci občanů.
 • Podpora demokratické a občanské participace prostřednictvím rozvoje a porozumění občanů procesu vytváření politik EU a rozšíření povědomí občanů o možnostech společenského angažování a dobrovolnických aktivit na unijní úrovni. 


 • Program na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů (HERCULE III)

Rozpočet 110 mil. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (veřejná správa, vzdělávací instituce);
 • neziskové organizace


HERCULE III je program určený pro boj proti podvodům, korupci a dalším protiprávním aktivitám poškozujících finanční zájmy EU. Funguje v rámci spolupráce mezi Evropskou komisí a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Podporovanou aktivitou programu je poskytování technické a provozní podpory pro orgány činné v trestním řízení v jejich boji proti přeshraničním podvodům, profesní školení apod. Program HERCULE III funguje již ve třetím rozpočtovém období EU.

 • Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (PERICLES 2020)

Rozpočet 7,7 mil. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (veřejná správa);
 • Soukromé subjekty (banky)


Program se zaměřuje na mezinárodní spolupráci v prevenci a boji proti padělání eurobankovek a mincí. Mezi podporované aktivity patří realizace seminářů, školících kurzů a výměnných stáží se zapojením orgánů z EU i ze třetích zemí. PERICLES 2020 navazuje na program PERICLES v období 2007-2013.

Autor: Euroskop