Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální inovace

 

  • Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Rozpočet 920 mil. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
  • Veřejné subjekty (orgány veřejné správy a samosprávy, univerzity, mezinárodní organizace);
  • zájmová sdružení, neziskové organizace;
  • soukromé subjekty (malé a střední banky)


Program (Employment and social innovation, EaSI) sdružuje 3 doposud fungující programy v letech 2007-2013 a podporuje udělování mikrograntů a celkovou mobilitu pracovníků v EU. Zaměřuje se se na mladé nezaměstnané, prosazuje rovné příležitosti, nediskriminaci a napomáhání dlou­hodobě nezaměstnaným.

Mezi sdružené programy patří (1) mikrofinanční nástroj, který umožňuje nezaměstnaným vzít si půjčku (mikrogranty) a založit si vlastní podnikání. EaSI roli tohoto nástroje rozšiřuje o podpo­ru sociálních podniků, které se neorientují primárně na zisk.

Dále je to (2) evropský zaměstnanecký servis (EURES), který podporuje mobilitu a informova­nost pracovníků napříč EU. EaSI roli tohoto nástroje rozšřije o intenzivnější výměnu informací a propojení mezi zaměstnavateli a budoucími zaměstnanci na­příč regiony.

Třetím nástrojem je program PROGRESS, který financuje projekty nevládních organizací nebo veřejných orgánů, kampaně v oblasti zaměstnanosti, sociálního začlenění a rovných příležitostí. Program PROGRESS získá 61 % finančních prostředků, EURES 18 % a mikro­granty získají 21 % z celkového rozpočtu.

Autor: Euroskop