Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výbory v EP

Poslanci Evropského parlamentu jsou rozděleni do stálých parlamentních výborů, které se podílejí na legislativním procesu.

Pro období 2014 - 2019 je počet stálých výborů stanoven na 20 stálých a 2 podvýbory.

Zasedání parlamentních výborů jsou veřejná a konají se jednou či dvakrát za měsíc. Politické skupiny a nezařazení poslanci zpravidla zaujímají post ve dvou i více výborech (každý poslanec musí být členem nejméně jednoho výboru). Každý výbor má svého předsedu a několik místopředsedů, volených na období dvou a půl let, a vlastní sekretariát.

Parlamentní výbory vypracovávají a přijímají zprávy o legislativních návrzích či přicházejí se zprávami z vlastního podnětu. Výbory připravují materiály pro plenární zasedání Parlamentu. Dále posuzují a předkládají pozměňovací návrhy směrnic a nařízení vypracovaných Evropskou komisí. Vedle stálých výborů může Evropský parlament zřídit i výbory dočasné a vyšetřovací (2. prosince 2015 EP schválil půlroční mandát pro Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAX2); 16. prosince 2015 bylo rozhodnuto o zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu (EMIS)). Tyto výbory však nedisponují právem předkládat stanoviska jiným výborům.

 

Stálé výbory

David McAllisterPředseda:
David McAllister
(EPP, DE)

Výbor pro zahraniční věci (AFET)

Výbor pro zahraniční věci se podílí na tvorbě zahraniční politiky EU a na navazování a rozvoji vztahů s partnery, dohlíží na proces rozšiřování a sleduje činnost ostatních orgánů EU (EK, ESVČ). Jeho souhlas je nezbytný u většiny mezinárodních dohod.
Pier Antonio Panzeri

Předseda:
Pier A. Panzeri
(S&D, IT)

Podvýbor pro lidská práva (DROI)

Podvýbor pro lidská práva se zabývá všemi otázkami spojenými s lidskými právy, ochranou menšin a podporou demokratických hodnot. Každoročně uděluje Sacharovovu cenu za svobodu myšlení.

Anna E. FotygaPředsedkyně:
Anna E. Fotyga     (ECR, PL)

Podvýbor pro bezpečnost a obranu (SEDE)

Podvýbor pro bezpečnost a obranu podporuje diskuzi o Společné bezpečnostní a obranné politice EU a vyhodnocuje její vývoj. S ohledem na bezpečnost Unie a jejích občanu také provádí její kontrolu.
Linda McAvan

Předsedkyně:
Linda McAvan
(S&D, UK)

Výbor pro rozvoj (DEVE)

Klíčovými úkoly výboru pro rozvoj je spolurozhodování o rozpočtových prostředcích, určených na pomoc poskytovanou EU, a snaha o co nejlepší koordinaci mezi dárcovskými zeměmi a rozvojovými agenturami.
Bernd Lange

Předseda:
Bernd Lange
(S&D, DE)

Výbor pro mezinárodní obchod (INTA)

Výbor pro mezinárodní obchod má důležitou úlohu pro stanovování obchodní politiky EU. Zajišťuje demokratickou kontrolu právních předpisů v oblasti obchodu a mezinárodních obchodních dohod, které lze provádět jen se souhlasem EP.
Jean Arthuis

Předseda:
Jean Arthuis
(ALDE, FR)

Rozpočtový výbor (BUDG)

Rozpočtový výbor EP je součástí evropského rozpočtového orgánu. Společně s Radou tedy je tedy zodpovědný za posouzení a schválení rozpočtu EU.
Ingeborg Grässle

Předsedkyně:
Ingeborg Grässle
(EPP, DE)

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT)

Výbor pro rozpočtovou kontrolu je zodpovědný za kontrolu využívání prostředků z rozpočtu EU. Sleduje, zda byly prostředky použity v souladu s předpisy a zda se podařilo dosáhnout stanovených politických cílů.
Roberto Gualtieri

Předseda:
Roberto Gualtieri
(S&D, IT)

Hospodářský a měnový výbor (ECON)

Hospodářský a měnový výbor se zabývá otázkami týkajícími se hospodářské a měnové unie, regulace finančních služeb, volného pohybu kapitálu a plateb, daňové politiky, politiky hospodářské soutěže nebo mezinárodního finančního systému.
Thomas Händel

Předseda:
Thomas Händel
(GUE/NGL, DE)

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL)

Cílem výboru pro zaměstnanost a sociální věci je ovlivňovat a stanovovat právní rámec pro politiku zaměstnanosti, všechny aspekty sociální politiky, pracovních podmínek odborného vzdělávání a volného pohybu pracovníků a důchodců.
Adina-Ioana Vălean

Předsedkyně:
Adina-Ioana Vălean
(EPP, RO)

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)

Hlavní náplní činnosti výboru ENVI je boj proti změně klimatu. Vedle toho se zabývá zlepšováním informací o potravinách poskytovaných spotřebitelům, řešením otázek veřejného zdraví na evropské úrovni nebo nakládáním s odpady a ochranou biodiverzity.
Jerzy Buzek

Předseda:
Jerzy Buzek
(EPP, PL)

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)

Stěžejním cílem výboru ITRE je reindustrializace. Zabývá se při tom zejména právním a hospodářským rámcem pro inovativnější průmysl, výzkumem a vývojem v oblasti vzdělání, podporou malých a středních podniků nebo vytvořením evropského elektronického trhu.
Anneleen Van Bossuyt

Předsedkyně:
Anneleen Van Bossuyt
(ECR, BE)

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)

Výbor IMCO udržuje legislativní dohled nad pravidly volného pohybu zboží a služeb, volného pohybu pracovníků a nad celní politikou, hospodářskými zájmy spotřebitelů a nad jejich dodržováním.
Karima Delli

Předsedkyně:
Karima Delli
(Zelení/EFA, FR)

Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN)

Výbor pro dopravu a cestovní ruch se podílí na formulování legislativy v oblasti dopravy, cestovního ruchu a poštovních služeb. Cílem výboru je zajistit mobilitu a zároveň chránit klima.
Iskra Mihaylova

Předsedkyně:
Iskra Mihaylova
(ALDE, BG)

Výbor pro regionální rozvoj (REGI)

Výbor pro regionální rozvoj je zodpovědný za politiku soudržnosti a regionální rozvoj Unie. Spolu s Radou, Komisí, Výborem regionů a dalšími partnery se podílí na vytváření jejich právního rámce.
Czesław A. Siekierski

Předseda:
Czesław A. Siekierski
(EPP, PL)

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI)

Výbor AGRI se zabývá nejen společnou zemědělskou politikou, ale také zdravím a životními podmínkami zvířat, zdravím rostlin, kvalitou zemědělských produktů a lesnictvím. Je zodpovědný za kontrolu práce Komise v těchto oblastech.
Elmar Brok

Předseda:
Alain Cadec
(EPP, FR)

Výbor pro rybolov (PECH)

Výbor pro rybolov se věnuje zejména reformě společné rybářské politiky s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost mořského prostředí, rybích populací a samotných rybářů, průmyslových odvětví spojených s rybolovem a pobřežních komunit.
Petra Kammerevert

Předsedkyně:
Petra Kammerevert
(S&D, DE)

Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT)

Výbor pro kulturu a vzdělávání řeší všechny kulturní aspekty činnosti EU (šíření kultury, kulturní dědictvím, kulturní a jazyková rozmanitost) a otázky vzdělání. Je příslušný pro program Erasmus +, Kreativní Evropa a Evropa pro občany.
Pavel Svoboda

Předseda:
Pavel Svoboda
(EPP, CS)

Výbor pro právní záležitosti (JURI)

Výbor JURI je odpovědný především za problematiku duševního vlastnictví a řeší také právo společností a pravidla mezinárodního práva soukromého. Dohlíží zároveň na využívání aktů v přenesené pravomoci a přijímá rozhodnutí týkající se ochrany zájmů EP u soudu.
Claude Moraes

Předseda:
Claude Moraes
(S&D, UK)

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)

Výbor LIBE řeší téměř všechny právní předpisy a dohlíží na politiku v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. To zahrnuje například boj proti terorismu, ochranu základních práv, boj proti jakékoliv diskriminaci nebo zajištění ochrany údajů.
Danuta M. Hübner

Předsedkyně:
Danuta M. Hübner
(EPP, PL)

Výbor ústavní záležitosti (AFCO)

Úkolem výboru pro ústavní záležitosti jsou institucionální aspekty budoucnosti EU. Zabývá se vyhodnocováním provádění inovací Lisabonské smlouvy a pozornost věnuje také evropské občanské iniciativě nebo zavedení nového statutu evropských politických stran.
Vilia Blinkevičiūtė

Předsedkyně:
Vilija Blinkevičiūtė
(S&D, LT)

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)

Členové výboru pro práva žen a rovnost pohlaví se soustředí na téma práv žen a rovnosti pohlaví. Konktrétně se zabývají otázkami, jako je nerovnost v odměňování, ekonomická nezávislost žen, nedostatečné zastoupení žen v rozhodovacím procesu nebo obchodování se ženami.
Cecilia Wilkström

Předsedkyně:
Cecilia Wilkström
(ALDE, SV)

Petiční výbor (PETI)

Petiční výbor je spojením mezi EP a občany EU – zabývá se peticemi, které může každý občan EU podle článku 227 Smlouvy o fungování EU kdykoliv předložit EP. Kromě toho se výbor podílí na zjišťování problémů s prováděním legislativy EU v členských státech.

 

Dočasné a vyšetřovací výbory

Petr Ježek

Předseda:
Petr Ježek
(ALDE, CZ)

Výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3)

Výbor pro finanční trestné činy vznikl v březnu 2018 v reakci na sérii odhalení o daňových únicích (mj. Luxleaks, Panama Papers, Football Leaks, Paradise Papers). Výbor navazuje na šetření předchozích zvláštních výborů TAXE, TAX1, TAX2 a PANA a rozšiřuje šetření např. i na zdanění digitálního odvětví či podvody s DPH. Po uplynutí dvanáctiměsíčního mandátu předloží  výbor zprávu se závěry a doporučeními.

 Eric Andrieu

Předseda:
Eric Andrieu
(S&D, FR)

 

Výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů (PEST)

Výbor byl ustanoven v únoru 2018 v reakci na kontroverzní rozhodnutí Evropské rady, kterým bylo prodlouženo povolení používat glyfosfát. Během své devítiměsíční působnosti výbor PEST vypracovává zprávu o postupu povolování pesticidů v EU.

 Nathalie Griesbeck

Předsedkyně:
Nathalie Griesbeck
(ALDE, FR)

 

Výbor pro boj proti terorismu (TERR)

V červenci 2017 schválil Evropský parlament zřízení zvláštního výboru pro boj proti terorismu. Jeho cílem je vypracovat zprávu s návrhy jak bojovat proti terorismu v Evropě a zlepšit přeshraniční spolupráci.

Zdroj fotografií: Evropský parlament © Evropská unie, 2018

Autor: Oddělení institucionální komunikace ÚV ČR