Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Politické skupiny v EP

Vedle výborů poslanci zasedají také v politických skupinách (frakcích), kde jsou sdruženi podle politické, nikoli státní příslušnosti.

Politické skupiny mají obdobnou strukturu jako národní strany. Volí si předsedu (v některém případě i dva předsedy) a místopředsedy. V jednacím sále zasedají poslanci podle politické příslušnosti, a to zleva doprava.

Politické skupiny rozhodují o agendě plenárního zasedání a předkládají pozměňovací návrhy, o nichž se bude společně hlasovat. Tzv. koordinátoři skupiny působí jako kontaktní osoby mezi skupinami a výbory a hledají podporu při hlasování o návrzích.

V Evropském parlamentu v legislativním období 2019-2024 působí 7 politických skupin. Někteří poslanci jsou tzv. nezařazenými poslanci, tj. nejsou členy žádné politické skupiny.

 

Evropská lidová strana (EPP)

Logo EPP

V současnosti nejsilnější politická skupina EP s 182 poslanci a poslankyněmi sdružuje konzervativní a liberálně-konzervativní prointegrační politické subjekty v rámci EU. Jejím předsedou je od června roku 2014 bavorský politik za Křesťanskosociální unii (CSU) Manfred Weber. Z Německa pochází také nejpočetnější národní delegace EPP čítající 29 členů.

Česká republika je reprezentována celkem 5 poslanci a poslankyněmi, funkci vedoucího delegace zastává Luděk Niedermayer (TOP 09 a Starostové).

Pro volební období 2014 až 2019 se tato politická skupina dle svého „Reformního programu pro budoucnost Evropy“ zaměřila na čtyři prioritní oblasti: 1) oživení ekonomiky a vytvoření nových pracovních míst (prostřednictvím fiskální odpovědnosti, dokončení jednotného trhu služeb, reindustrializace, či jednotné energetické politiky); 2) svobodu, bezpečnost a spravedlnost (účinná migrační a azylová politika, potírání terorismu, dokončení schengenského prostoru, ochrana vnějších hranic, posílení kybernetické bezpečnosti, práva žen a odstranění rozdílů v odměňování mezi pohlavími); 3) sociální model Evropy (rozvoj sociálně tržního hospodářství, implementace podpory mladým, boj proti daňovým podvodům a rájům), a 4) EU jako globální hráč (posílení Evropské služby pro vnější činnost, rozvoj a posílení transatlantického partnerství, podpora dojednávané dohody TTIP mezi EU a USA, podpora Ukrajiny a nepodlehnutí destabilizačním snahám Ruska v Evropě, posílení obranného průmyslu v EU, perspektiva rozšíření EU o země Balkánu).

Priority pro nové volební období 2019 až 2024 skupina představí do letošního podzimu.

 

Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)

Logo SD

Ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 získala frakce S&D 154 křesel. Skupina se hlásí k inkluzivní evropské společnosti založené na principech svobody, rovnosti, solidarity, diverzity a spravedlnosti. Poslanci frakce se zasazují v boji za sociální spravedlnost, pracovní příležitosti, růst, práva spotřebitelů, za udržitelný rozvoj, reformu finančních trhů a lidská práva. V oblasti pracovních příležitostí členové frakce S&D požadují zajištění lepšího právního rámce pro přeshraniční pohyb pracovníků tak, aby byla svoboda pohybu zachována a zároveň byla zajištěna odpovídající výše platů, sociální standardy či možnosti kolektivního vyjednávání. Skupina rovněž usiluje o vytvoření silné Evropské unie, jež bude demokratická, otevřená občanům a reagující na potřeby Evropanů.  

Předsedkyní skupiny je od 1. července 2019 španělská poslankyně Iratxe García Pérez ze Španělské socialistické dělnické strany (PSOE). García je členkou Evropského parlamentu od roku 2004 a od roku 2014 vedla delegaci poslanců S&D v Evropském parlamentu.  

Frakce S&D sdružuje delegace 26 členských států. Nejpočetnější delegací jsou zástupci Španělska (20 poslanců), nejmenší delegaci má Lucembursko (1 poslanec).

Ve skupině S&D v tomto volebním období nejsou žádní čeští europoslanci.

  

Obnova Evropy (Renew Europe)

Logo RE

Dříve Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) se v červnu 2019 přejmenovala na Obnovu Evropy (Renew Europe). Jedná se v pořadí o třetí nejpočetnější parlamentní frakci EP se 108 poslaneckými mandáty. Politicky se RE profiluje jako liberální a centristická a výrazně prointegrační skupina.

V jejím čele stojí od června 2019 bývalý rumunský premiér Dacian Cioloș za proevropskou Stranu svobody, jednoty a solidarity (PLUS).

Frakce sdružuje politické subjekty z celkem 22 členských států. Česká delegace je v ní zastoupena šesti členy.

Pro osmé legislativní období (2014-2019) si ALDE vytkla ve svém volebním manifestu „Evropa, která funguje“ za cíl usilovat o naplnění následujících cílů: 1) tvorbu pracovních míst a příležitostí (dokončení a rozšíření jednotného trhu, uzavření dohody TTIP mezi EU a USA, podpora malých a středních podniků, vědy a výzkumu či digitální ekonomiky); 2) stanovení nových priorit (reforma evropského rozpočtu a disproporčních příspěvků členských států, prorůstová fiskální orientace, snižování administrativní zátěže, reforma společné zemědělské politiky a redukce subvencí EU v tomto sektoru); 3) obnovení stabilního financování (zdravé a vyrovnané rozpočty a nastavení kontrolních mechanismů při neplnění rozpočtových pravidel); 4) být silnější ve světě a bezpečnější doma (podpora lidských a občanských práv, obrana hodnot EU, jednoznačná podpora dalšího rozšiřování EU, podpora legálních forem imigrace, ochrana osobních údajů); 5) účinná a transparentní Evropa (debyrokratizace institucí EU, lepší využívání principu subsidiarity, audit a případné zrušení neefektivně fungujících unijních agentur).

 

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

Logo GREENS/EFA

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance ve volbách 2019 výrazně posílila a stala se čtvrtou největší francí v Evropském parlamentu se 74 poslanci a poslankyněmi z celkem 16 zemí. Česká republika je zastoupena třemi členy (Piráti).

Skupina družuje poslance za Zelené a dále poslance stran zastupujících znevýhodněné minority a regionální/národní uskupení. Cílí na vybudování otevřené společnosti charakterizované respektováním základních lidských práv a environmentální spravedlnosti.

Členové frakce se zaměřují také na zlepšení struktur demokratické účasti občanů na politickém rozhodování, a to především prostřednictvím začlenění nevládního sektoru, sociálních partnerů a jednotlivých občanů do všech úrovní rozhodování.

V první polovině legislativního období nového Evropského parlamentu povedou frakci společně německá poslankyně Ska Keller za stranu Svaz 90/Zelení a belgický poslanec Philippe Lamberts za stranu Ecolo. Stanovy frakce zavedly paritní zastoupení mužů a žen v předsednictvu.

 

Identita a demokracie (ID)

ENF logo

Skupina Identita a demokracie je nástupcem frakce Evropa národů a svobod (ENF), přejmenovala se v červnu 2019. Zastává silně kritické a odmítavé stanovisko vůči evropskému integračnímu projektu. Jádro frakce tvoří poslanci francouzského Národního sdružení (dříve Národní fronta) Marine Le Penové, italské Ligy (dříve Liga severu) a německé Alternativy pro Německo. Členy jsou například také belgická strana Vlámský zájem, Svobodná strana Rakouska či Strana Finů (dříve Praví Finové). 

V Evropském parlamentu má 73 poslanců a poslankyň, Českou republiku zde zastupují dva poslanci (SPD). V čele akupiny stojí italský poslanec Marco Zanni za stranu Liga.  

 

Evropští konzervativci a reformisté (ECR)

Logo ECR

Politická skupina ECR byla založena v roce 2009 odchodem části poslanců EPP v čele s britskými konzervativci, polskou stranou Právo a spravedlnost a českou Občanskou demokratickou stranou a spojením s dalšími subjekty. Její základy jsou spjaty s mimoparlamentní iniciativou Hnutí za evropskou reformu vyzývající k zásadní revizi fungování EU. 

Ve volbách do EP v květnu 2019 ECR oslabila - v současnosti má 62 členů pocházejících z celkem 17 členských států a stala se tak druhou nejméně početnou frakcí v  EP. Předsednictví frakce společně vykonávají polský poslanec Ryszard Legutko ze strany Právo a spravedlnost a italský poslanec Raffaele Fitto za stranu Bratři Itálie.

Z hlediska politického spektra se ECR sebe sama definuje jako eurorealistickou frakci, která nesouhlasí s perspektivou pokračování „stále užšího svazu“ národů uvnitř EU. Odmítá federalistické tendence a prosazuje volnější a flexibilnější formu spolupráce především na mezivládní úrovni. ECR podporuje svobodu podnikání, minimalizaci regulace, suverenitu a integritu členských států, pevnou transatlantickou vazbu a spolupráci v rámci Severoatlantické aliance, účinnou kontrolu nelegální migrace, posílení energetické bezpečnosti, snižování nadměrné byrokracie, či zvýšení transparentnosti a odpovědnosti unijních institucí. Frakce je dále zastáncem otevřených globálních trhů a v této souvislosti také výrazně podporuje úspěšné dokončení dojednávané dohody TTIP mezi EU a USA.

 

Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)

Logo GUE/NGL

Frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu získala ve volebním období 2019-2024 celkem 41 poslaneckých křesel. Členové skupiny se sdružují za cílem dosažení sociálně spravedlivého, mírového a udržitelného procesu evropské integrace, který je založen na principu mezinárodní solidarity. 

Předsedou skupiny GUE/NGL v Evropském parlamentu je německý poslanec Martin Schirdewan za stranu Die Linke.

Frakce GUE/NGL čítá zástupce ze 13 členských států Unie. Nejpočetnějšími členským státy jsou Španělsko, Řecko a Francie (vždy 6 poslanců). Česká republika má jednu zástupkyni - poslankyni Kateřinu Konečnou (KSČM).

Autor: Oddělení institucionální komunikace ÚV ČR