Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Informační společnost v dubnu 2016

Euroskop, 07.05.2016

Komise zveřejnila, jak bude postupovat při digitalizaci evropského průmyslu

 • Komise představila akční plán pro digitalizaci v oblasti evropského průmyslu i dalších oblastí

 

Komise zveřejnila, jak bude postupovat při digitalizaci evropského průmyslu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitalizace evropského průmyslu Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu  (KOM(2016)180)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe (COM(2016)178)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: EU eGovernment Action Plan 2016-2020 Accelerating the digital transformation of government (COM(2016)179)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market (COM(2016)176)

 • Komise 19. 4. 2016 předložila soubor opatření, která mají podpořit a propojit vnitrostátní iniciativy v oblasti digitalizace průmyslu a souvisejících služeb ve všech odvětvích a prostřednictvím strategických partnerství a sítí podněcují investice.

Pozadí

Soubor iniciativ je prvním balíkem pro průmysl v rámci strategie pro jednotný digitální trh. Předcházel mu soubor návrhů přijatý v prosinci 2015, jenž se týkal autorského práva a digitálních smluv (více v příspěvku „Komise navrhla nová společná pravidla pro digitální smlouvy“, Informační společnost v prosinci 2015), a také návrh rozhodnutí o koordinaci spektra z února 2016 (více v příspěvku „Kvalitní rádiové frekvence by měly podpořit mobilní internetové služby“, Informační společnost v únoru 2016). Tradiční odvětví (např. stavebnictví, zemědělsko-potravinářský, textilní nebo ocelářský průmysl) a malé a střední podniky ve své digitální transformaci obzvláště zaostávají. Studie odhadují, že v příštích 5 letech přinese digitalizace produktů a služeb průmyslu v EU více než 110 mld. € ročně. Několik členských států již zahájilo strategie na podporu digitalizace průmyslu, je však dle Komise potřeba komplexní přístup na evropské úrovni, aby nedocházelo k tříštění trhů a aby bylo možné získat přínosy z vývoje v oblasti digitalizace, například ty, jež nabízí tzv. internet věcí.

Komise navrhla konkrétní opatření k urychlení vývoje společných standardů v prioritních oblastech, jako jsou 5G komunikační sítě nebo kybernetická bezpečnost, a modernizaci veřejných služeb. Komise chce také zřídit evropský cloud, jehož prvním cílem bude poskytnout evropským výzkumníkům a  vědeckým a technickým odborníkům virtuální prostředí, v němž bude uchováván, spravován, analyzován a opětovně používán velký objem výzkumných dat. Bude se opírat o evropskou datovou infrastrukturu a využívat širokopásmové sítě, zařízení pro uchovávání dat velkého rozsahu a výkonné superpočítače umožňující efektivní přístup k velkým souborům dat uloženým v cloudu a jejich praktické zpracování.

V rámci tohoto přístupu Komise pomůže koordinovat vnitrostátní a regionální iniciativy týkající se digitalizace průmyslu. Zaměří investice do evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru a bude výrazně podporovat využívání příležitostí, jež nabízí investiční plán EU a evropské strukturální a investiční fondy, investuje 500 mil. € do celounijní sítě středisek pro digitální inovace (center technologické excelence), v nichž budou podniky moci získat poradenství a testovat digitální inovace. Dále realizuje rozsáhlé pilotní projekty zaměřené na zdokonalení internetu věcí, vyspělé výroby a technologií pro inteligentní města a domácnosti, propojené automobily a mobilní zdravotnické služby. Komise rovněž předloží agendu dovedností EU, která občanům pomůže získávat dovednosti nutné pro pracovní místa v digitální době.

Klíčové a sporné body

Na jednotném digitálním trhu by měly bezpečně a hladce komunikovat propojená zařízení bez ohledu na jejich výrobce, technické vlastnosti nebo zemi původu. K tomu potřebují společné standardy.

 • Komise navrhuje k urychlení postupu stanovování standardů zaměřit se na 5 prioritních oblastí, na něž by se měli soustředit zástupci průmyslu a standardizační orgány při stanovování standardů. Jde o 5G, cloud computing, internet věcí, datové technologie a kybernetickou bezpečnost. Součástí je i spolufinancování testování technologií a experimentování s nimi k urychlení stanovování standardů, a to i v rámci příslušných partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tím se zajistí včasné předložení standardů na podporu inovací a růstu podniků.

Tento rychlejší a cílenější přístup má rovněž urychlit vývoj a zavádění technologií v oblasti inteligentních rozvodných sítí, mobilních zdravotnických služeb, propojených vozidel a dalších odvětví.

Akční plán pro „eGovernment“ modernizuje digitální veřejné služby. Lidé a podniky stále plně nevyužívají digitální veřejné služby, které by měly být bez problémů k dispozici v celé EU. Komise předložila opatření, která mají být zahájena do konce roku 2017:

 • zřídí jednotný digitální portál umožňující uživatelům získat veškeré informační, asistenční a problémy řešící služby, jež potřebují k efektivnímu působení napříč hranicemi;
 • propojí všechny obchodní a insolvenční rejstříky a napojí je na evropský justiční portál (e-justice), který se stane jednotným kontaktním místem;
 • zavede ve spolupráci se správními úřady projekt, který bude ve prospěch firem napříč hranicemi uplatňovat zásadu „pouze jednou“. Firmy tedy budou muset předložit dokumenty veřejným orgánům pouze v jedné zemi EU, a to i pokud působí v jiných členských státech EU;
 • pomůže členským státům EU při rozvíjení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví, například elektronických předpisů a zdravotních záznamů pacientů;
 • urychlí přechod na elektronické zadávání veřejných zakázek, elektronické podpisy a uplatňování zásady „pouze jednou“ ve veřejných zakázkách.

Komise bude postupně zavádět evropskou iniciativu v oblasti cloud computingu prostřednictvím řady opatření. Iniciativa má usnadnit výzkumným pracovníkům a inovátorům přístup k datům a jejich opakované používání a snížit náklady na uchovávání dat a analýzy náročné na výkon. Volné zpřístupnění výzkumných dat může pomoci začínajícím podnikům, malým a středním podnikům a inovacím založeným na datech, včetně oblastí lékařství a veřejného zdraví: 

 • Od roku 2016: vytvoření evropského cloudu pro otevřenou vědu pro evropské výzkumné pracovníky a s nimi spolupracující vědce na celém světě integrací a konsolidací platforem elektronické infrastruktury, spojením stávajících vědeckých cloudů a výzkumné infrastruktury a podporou rozvoje služeb založených na cloud computingu;
 • 2017: standardní otevření veškerých vědeckých dat z budoucích projektů v rámci programu pro výzkum a inovace Horizont 2020;
 • 2018: zahájení stěžejní iniciativy s cílem urychlit začínající rozvoj kvantové technologie, která je základem pro příští generace superpočítačů;
 • do roku 2020: vývoj a zavádění velkokapacitní evropské infrastruktury pro vysoce výkonnou výpočetní techniku, uchovávání dat a sítě, což zahrnuje mimo jiné pořízení dvou prototypů superpočítačů nové generace, zřízení evropského střediska dat velkého objemu a modernizaci páteřní sítě pro výzkum a inovace.

Předpokládaný další vývoj

Komise se nyní zaměří na realizaci jednotlivých opatření v rámci strategie.

Odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021

Daně v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021