Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Institucionální záležitosti v červenci 2010

Euroskop, 05.08.2010
EP nakonec schválil zprávu o Evropské službě pro vnější činnost

EP nakonec schválil zprávu o Evropské službě pro vnější činnost

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. července 2010 k přijetí rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost

Na plénu EP proběhlo 8. 7. 2010 dlouho očekávané hlasování týkající se Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). Jednalo se o hlasování o zprávě Elmara Broka týkající se návrhu rozhodnutí Rady zakládajícího organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost, který představila vysoká představitelka EU pro SZBP Catherine Ashton. Plénum nakonec podpořilo zprávu ve svém usnesení většinou 549 hlasů z celkových 736.

Pozadí

Ačkoliv je EP v dané věci pouze konzultován, takže by zde neměl figurovat jako rozhodující aktér, nakonec se do této úlohy do značné míry sám postavil. EP totiž dlouhou dobu dával najevo nespokojenost týkající se zejména rozpočtových otázek a otázek kontroly činnosti EEAS (více v příspěvku „Debata o Evropské službě pro vnější činnost pokračuje"). V červnu 2010 byla však dojednána kompromisní dohoda mezi zástupci španělského předsednictví, Komise, EP a Ashtonovou, která obsahovala některé ústupky EP (např. politickou a rozpočtovou odpovědnost EEAS EP, vytvoření specifické struktur zabývající se lidskými právy na úrovni vedení i delegací EEAS) (více v příspěvku „Bylo dosaženo politické dohody o Evropské službě pro vnější činnost").

Tato dohoda značně usnadnila hlasování EP, který zejména v posledních letech a měsících dává najevo, že jeho hlas musí být brán vážně, a to paradoxně i v otázkách, v nichž má pouze konzultační pravomoc. Pod jejím vlivem oznámily zejména frakce socialistů (S&D) a zelených (Greens/EFA), že dohodu podpoří. Frakce konzervativců a reformistů (ECR) dávala najevo, že jejím přáním byl menší a úspornější diplomatický servis fungující spíše na mezivládní bázi spolupráce. Jakýmsi jazýčkem na vahách se nakonec stala nejpočetnější frakce EPP, která se nemohla dohodnout, zda kompromis podpoří, nebo hlasování pozdrží až do podzimu 2010.

Klíčové body a stav projednávání

v hlasování o zprávě europoslance Elmara Broka týkající se obecných organizačních záležitostí EEAS (jako je organizační struktura či odpovědnost jiným institucím) se 549 poslanců vyslovilo pro, 78 proti a 17 se zdrželo. Před samotným hlasováním přetrvávaly některé obavy týkající se nerovnoměrného zastoupení členských států, především na nejvyšších postech v rámci EEAS. Tyto poukazy zaznívaly zejména z nových členských států, ale i od některých zástupců Německa v EP). Další pochybnosti vyslovovali někteří europoslanci (zejména EPP a GUE/NGL) vzhledem k tomu, že ve strukturách EEAS odpovědných za krizový management je údajně příliš mnoho osob spojených s armádními složkami a civilní role je nedostatečně oddělena od složky vojenské.

Zástupcům nových členských států se nakonec nepodařilo dosáhnout původně požadovaného příslibu zavedení kvót pro příslušníky nedostatečně reprezentovaných členských států mezi úřednickým sborem EEAS a spokojili se s příslibem revize fungování a personálního obsazení postů v rámci EEAS, k němuž má dojít v roce 2013. EP se nepodařilo dosáhnout ani dalšího původního požadavku, který se týkal toho, aby EP mohl rozhodovat (včetně práva veta) o obsazení nejvyšších postů v rámci EEAS (nejvyšší posty v rámci jednotlivých delegací a posty speciálních zástupců EU). Kompromisu bylo naproti tomu dosaženo v otázkách odpovědnosti a rozpočtu (operační rozpočet EEAS má být součástí rozpočtu Komise, na jehož tvorbě se nyní rovným dílem podílí EP, administrativní rozpočet EEAS má být naproti tomu nezávislý).

Předpokládaný další vývoj

Po letní pauze by měl EP hlasovat ještě o oddělených nařízeních, která se týkají zaměstnaneckých a rozpočtových otázek spojených s EEAS. Za tím účelem je potřeba doplnit stávající rozpočet pro rok 2010. Tato hlasování již probíhají v režimu spolurozhodování. Současně by měl následovat nábor pracovníků diplomatické služby. Optimistická varianta stále hovoří o tom, že EEAS by měla začít fungovat do 1. 12. 2010, což je 1. výročí vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

Odkazy