Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnitřní trh v březnu 2019

Euroskop, 10.04.2019

Komise vyzvala ČR a Německo, aby dodržovaly pravidla EU pro volný pohyb zboží, EU zhodnotila unii kapitálových trhů, Změny v CMU mají podpořit postavení malých a středních podniků, Nový program po roce 2020 sloučí podporu pro soukromé a veřejné investice z EU

 

 • ČR a Německo nedodržují pravidla volného pohybu zboží

 • Zpráva o hodnocení CMU

 • Změny v Unii kapitálových trhů

 • Po roce 2021 bude nový fond InvestEU

  

Krátce…

 

 

Komise vyzvala ČR a Německo, aby dodržovaly pravidla EU pro volný pohyb zboží

 • Komise zaslala odůvodněné stanovisko Německu a dodatečnou výzvu Česku, aby dodržovaly pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh.

 • Komise vyzvala 8 členských států, aby v plném rozsahu provedly pravidla EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

Komise se 7. 3. 2019 rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Německu a dodatečnou výzvu Česku, a požádat je, aby dodržovaly pravidla EU pro uvádění stavebních výrobků na trh (nařízení č. 305/2011). Německo i ČR ukládají dodatečné požadavky na silniční bezpečnostní bariéry, které již byly posouzeny podle nařízení a náležitě opatřeny označením CE. Komise se domnívá, že obě země tím, že ve svých nabídkových řízeních ukládají dodatečné požadavky na výrobky, které nesou označení CE, vytvářejí překážku obchodu na vnitřním trhu a tím porušují právní předpisy EU. Německo i ČR mají nyní 2 měsíce na to, aby na obavy Komise zareagovaly. Pokud Komise neobdrží uspokojivé odpovědi, může se rozhodnout, že předloží věc Německa SD EU a ČR zašle odůvodněné stanovisko.

Komise dále 7. 3. 2019 vyzvala 8 členských států, aby v plném rozsahu provedly pravidla EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Komise zaslala odůvodněné stanovisko Rakousku a Nizozemsku a výzvu ČR, Maďarsku, Itálii, Slovinsku, Švédsku a VB, protože ve svém právním řádu v plném rozsahu neprovedly pravidla EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu (čtvrtá směrnice č. 2015/849 o boji proti praní peněz). Přestože tyto členské státy oznámily úplné provedení, Komise po posouzení oznámených opatření konstatovala, že některá ustanovení chybí. V květnu 2015 se členské státy dohodly, že tato unijní pravidla ve svém právním řádu provedou do června 2017. Dotčené členské státy mají nyní 2 měsíce na reakci a přijetí příslušných opatření. Pokud tak neučiní, může Komise přikročit k dalším krokům v řízení o nesplnění povinnosti.

 

EU zhodnotila unii kapitálových trhů

 • U 10 ze 13 legislativních návrhů týkajících se CMU předložených Komisí bylo dosaženo dohody a 3 návrhy byly s konečnou platností přijaty.

 • Základní kameny CMU podle Komise již existují.

Komise 15. 3. 2019 vydala hodnotící zprávu týkající se CMU, jejímž cílem je usnadnit podnikům v EU přístup k financování. CMU má odstraňovat překážky pro přeshraniční investice a současně směrovat investice do projektů šetrných k životnímu prostředí, a přispívat tak k udržitelné a uhlíkově neutrální agendě EU. Fungující CMU je podle EU nezbytná coby doplněk bankovní unie a dále k posílení HMU a mezinárodní úlohy €. Dle hodnocení Komise zrealizovala všechna opatření, k nimž se zavázala v akčním plánu CMU ze září 2015 a v přezkumu v polovině období z června 2017, a položila tak hlavní základy unie kapitálových trhů  (více v příspěvku „Komise položila základy unie kapitálových trhů“, Vnitřní trh v září 2015 a v příspěvku „CMU: Rada se dohodla na úpravách akčního plánu“, Vnitřní trh v červenci 2017).  U 10 ze 13 legislativních návrhů týkajících se CMU předložených Komisí bylo dosaženo dohody a 3 návrhy byly s konečnou platností přijaty. Dohody bylo dosaženo také u 2 ze 3 návrhů Komise týkajících se udržitelného financování. Komise kromě toho přijala 2 nařízení v přenesené pravomoci, která obsahují většinu prováděcích opatření k finalizaci reformy prospektu, dalšího významného milníku při dokončování unie kapitálových trhů. Přijatá pravidla stanoví formát a obsah prospektu a dokumenty, které jej mají tvořit. Tato opatření mají pomoci dosáhnout hlavních cílů snazšího získávání finančních prostředků na kapitálových trzích, ochrany investorů a podpory sbližování dohledu v EU.

 

Změny v CMU mají podpořit postavení malých a středních podniků

 • Změny v CMU mají pomoci SME v přístupu k diverzifikovaným zdrojům financování.

 • Pravidla musí ještě formálně schválit EP a Rada.

Rada 20. 3. 2019 potvrdila dohodu, které společně s EP dosáhly 6. 3. 2019.  Dohoda se týká nových pravidlech pro CMU, která by měla pomoci SME financovat jejich růst, inovovat a vytvářet pracovní místa. Jedná se o důležitý prvek CMU, díky němuž mají mít menší podniky přístup k diverzifikovaným zdrojům financování ve všech fázích svého rozvoje. Revidovaná pravidla jim mají zlevnit a usnadnit přístup na veřejné trhy prostřednictvím tzv. trhů pro růst malých a středních podniků, což má být nová kategorie obchodních systémů určená speciálně pro malé emitenty. Kotování na burzách cenných papírů může SME pomoci, protože může snížit jejich závislost na bankovním financování a přinést jim širší investorskou základnu, snazší přístup k dodatečnému vlastnímu kapitálu a dluhovému financování a také větší povědomí veřejnosti a známost značky. Cílem změn předpisu o zneužívání trhu je nalézt rovnováhu mezi omezením byrokracie pro malé podniky a zajištěním integrity trhu a ochrany investorů. Revidovaný rámec má vytvářet společný soubor pravidel ohledně smluv o zajištění likvidity pro trhy pro růst malých a středních podniků ve všech členských státech, přičemž ovšem ponechává příslušným vnitrostátním orgánům dostatečnou flexibilitu k přizpůsobení tržních postupů místním podmínkám. Tím se má zajistit minimální úroveň likvidity a měla by se snížit volatilita akcií SME. Navrhované změny nařízení o prospektu mají umožnit emitentům na trzích pro růst malých a středních podniků, aby při přesunu na regulovaný trh (tj. na hlavní burzu) vytvářeli jednodušší prospekt, což může pro rostoucí malé a střední podniky znamenat významnou úsporu nákladů (více v příspěvku „Snazší přístup malých a středních podniků na finanční trhy, potvrdila Rada“, Vnitřní trh v únoru 2019). EP by měl o této dohodě hlasovat na plenárním zasedání v dubnu 2019. 

 

Nový program po roce 2020 sloučí podporu pro soukromé a veřejné investice z EU

 • Dojde ke sloučení fonu EFSI a dalších 13 finančních nástrojů EU.

 • Výše finančních prostředků ve fondu se bude teprve vyjednávat na úrovni EU.

EP a Rada 20. 3. 2019 dosáhly dohody na Programu InvestEU, který byl navržen v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 jako nástroj na podporu soukromých a veřejných investic v Evropě. Tato předběžná dohoda je významným krokem k vytvoření Programu InvestEU, kterým se má sloučit Evropský fond pro strategické investice a 13 dalších finančních nástrojů EU. InvestEU navazuje na Junckerův plán, tj. investičního plánu pro Evropu. Záruka nového programu má dosahovat minimálně 38 mld. € a měla by vést k mobilizaci nejméně 650 mld. €. Program InvestEU je partnerstvím se skupinou Evropské investiční banky (EIB), tj. banky EU, a měli by se do něj moci zapojit také jiní realizační partneři. EP a Rada musí předběžnou dohodu ještě formálně schválit. Rozpočtové aspekty Programu InvestEU závisejí na dosažení celkové dohody o příštím dlouhodobém rozpočtu EU, který Komise navrhla v květnu 2018. Doposud byly prostřednictvím EFSI do března 2019 mobilizovány investice ve výši téměř 390 mld. €. Operace dosud schválené v rámci EFSI představují ve všech 28 členských státech financování v celkovém objemu 72,5 mld. €.

Další články v rubrice

Vnitřní trh v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Vnitřní trh v březnu 2020

Euroskop, 10.04.2020

Vnitřní trh v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Vnitřní trh v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020

Vnitřní trh v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020