Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2011

Euroskop, 05.03.2011

EP: Opatrně s automatickým zvyšováním věku odchodu do důchodu

EP: Opatrně s automatickým zvyšováním věku odchodu do důchodu

Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě (KOM(2010)365)

Plénum EP 16. 2. 2011 poměrem 535:85:57 přijalo svou pozici k zelené knize týkající se budoucnosti/udržitelnosti penzijních systémů v EU.

Pozadí

Komise zelenou knihu uveřejnila v červenci 2010 (více v příspěvku Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2010). Současně s tím zahájila veřejnou konzultaci, jež byla ukončena v listopadu 2010. Její výsledky ukázaly, že názory na danou problematiku a její potenciální řešení se výrazně liší (více v příspěvku Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2010).

V pozadí dané iniciativy lze číst reakci na dlouhodobé stárnutí populace v EU a s tím související tlak na penzijní systémy jednotlivých členských států. Penzisté pobírají důchod déle než dříve (jen 50 % lidí ve věku 60 let v EU pracuje) a zároveň se snižuje počet těch, kteří jsou schopni/ochotni do penzijních systémů aktivně přispívat.

Klíčové body a stav projednávání

EP za významné podpory socialistů odmítl, aby udržitelnost důchodových systémů v EU byla zajištěna automatickou úpravou zvyšující důchodový věk v souladu s růstem naděje na dožití (ačkoli šlo o požadavek zpravodajky textu Rii Oomen-Ruijten a jde i o jeden z návrhů německo-francouzského paktu pro konkurenceschopnost; viz výše).

V prvním (státním) pilíři penzijních systému by měly členské státy pouze koordinovat své aktivity, ve druhém (povinném fondovém) pilíři by mělo docházet ke změnám jen po důkladné konzultaci se sociálními partnery a v pilíři třetím (nepovinném fondovém) by měla být iniciativa nasměrována k „lepší regulaci" postavení příslušných fondů.

Obecně by měla Komise podle EP rozpracovat otázku údajné genderové a sociální exkluze spjaté s penzijními systémy. S tím souvisí i požadavek, aby členské státy první pilíř svých důchodových systémů definovaly tak, aby negarantoval jen minimální příjem (těsně nad hranicí chudoby; toho by mohlo být dosaženo např. efektivním zdaněním finančního sektoru; více v příspěvku Daně v říjnu 2010), a aby vytvořily co nejpříznivější podmínky, aby i lidé v (před)důchodovém věku mohli pracovat. Pokud jde o (přeshraniční) přenositelnost nároků na důchod (a tedy i potenciální revizi směrnice č. 2003/41 týkající se přenositelnosti zaměstnaneckého penzijního pojištění), měla by Komise iniciovat adekvátního evropského registračního systému (popř. doplňkového celounijního penzijního systému).

Předpokládaný další vývoj

V září 2011 by měla Komise na základě příspěvků z veřejné konzultace a pozice EP předložit (konkrétnější) bílou knihu.

Odkazy