Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v září 2019

Euroskop, 09.10.2019

EU a USA podepsaly dohodu o dovozu hovězího masa, Státy se dohodly na podpůrných opatřeních pro zemědělce, Program Mléko, ovoce a zelenina do škol bude pokračovat i v letech 2019–2020, Agentura EEA vydala doporučení pro SZP, EU je stále na špici co se obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky týče, EP odmítl možnost patentovat rostliny vypěstované přirozeným způsobem, EEA: Ochrana evropské půdy je klíčem k udržitelné budoucnosti, Členské státy podpořily větší transparentnost cen v potravinovém řetězci

 • Do EU poputuje více hovězího z USA, ale jen toho bez hormonů 

 • Sucho trápí nejen Česko, Komise ulevila zemědělcům v celé EU
 • Program Mléko, ovoce a zelenina do škol se vrací spolu s dětmi do lavic

 • Jaká by měla být SZP? To ví EEA

 • EU vyváží nejvíc potravin na světě

 • EP si nepřeje, aby se daly patentovat rostliny získané obyčejným křížením

 • Klíčem k udržitelné budoucnosti je zdravá půda, udržujme ji ve formě, vzkazuje EEA

 • Ceny v dodavatelsko-potravinářském řetězci budou transparentní, hlavně pro malé producenty a spotřebitele, slibuje Komise

 

Krátce…

 

EU a USA podepsaly dohodu o dovozu hovězího masa

 • Letitý spor o kvótu na dovoz hovězího masa mezi EU a USA se blíží ke konci.

 • Spotřebitelé se nemají čeho obávat, maso musí splňovat stejně přísné podmínky jako domácí produkce.

EU a USA 2. 8. 2019 podepsaly dohodu revidující fungování současné kvóty na dovoz hovězího masa bez obsahu hormonů do EU. Za stávající situace bylo možné do EU dovést celkem 45 tis. tun hovězího masa pocházejícího ze zvířat, kterým nebyly podávány růstové hormony. Nová dohoda, která je také v souladu s pravidly WTO, tuto celkovou kvótu nemění, ale stanovuje, že 35 tis. tun je vyhrazeno pro dovoz z USA a zbývající množství EU poskytne ostatním vývozcům. Dovezené maso přitom musí kromě absence hormonů dodržovat přirozeně i ostatní regule EU o bezpečnosti potravin. Dohodu musí ještě formálně přijmout EP a brzy na to by měla vstoupit v platnost.

 

Státy se dohodly na podpůrných opatřeních pro zemědělce

 • Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu EU uvolnila pravidla pro zemědělce.

 • Zemědělci dostanou dříve přímé platby a nemusí splňovat některé podmínky greeningu.

Členské státy 28. 8. 2019 schválily tzv. podpůrná opatření pro zemědělce kvůli dlouhotrvajícímu suchu navržená Komisí (více v příspěvku „Komise nabízí podporu zemědělcům zasažených suchem“, Zemědělství a rybolov v červenci 2019).  Patří mezi ně vyšší míra zálohových plateb a některé odchylky od naplňování pravidel greeningu, aby zemědělci zajistili dostatek krmiva pro svá hospodářská zvířata. Konkrétně se jedná o udělení až 70 % přímých plateb pro zemědělce již v polovině října 2019; přidělení 85 % plateb na rozvoj venkova ihned po formálním přijetí balíku na začátku září 2019; půdu ponechanou ladem lze považovat za zvláštní plodinu nebo za plochu využívanou v ekologickém zájmu, přestože byla spásána nebo sklizena; možnost osévat meziplodinami jako čistými kulturami (a nikoliv jako směs plodin, jak je v současné době stanoveno), jsou-li určeny k tvorbě pastvin nebo výrobě krmiv; a zkrácení minimální doby 8 týdnů stanovenou pro přítomnost meziplodin, aby pěstitelé mohli po svých meziplodinách včas zasít ozimé plodiny. Komise bude dále monitorovat dopad sucha v členských státech a je připravena zasáhnout v případě potřeby.

 

Program Mléko, ovoce a zelenina do škol bude pokračovat i v letech 2019–2020

 • Propagaci zdravé a vyvážené stravy EU podporuje i v tomto školním roce.

 • Celkem na program vyčlení 250 mil. €.

Komise 2. 9. 2019 informovala, že program zaměřený na propagaci zdravé a vyvážené stravy ve školách Mléko, ovoce a zelenina do škol, bude pokračovat i ve školním roce 2019–2020. Program kromě distribuce zmíněných komodit nabízí i vzdělávací programy o zemědělství a zdravé výživě. Finanční alokace na program činí 250 mil. €, přičemž 145 mil. putuje na ovoce a zeleninu a 105 mil. na mléko a mléčné výrobky. Účast v programu je čistě dobrovolná, ale tradičně se do něj zapojují všechny členské státy, přičemž podporu z EU může každá země doplnit o příspěvek z vlastních zdrojů. Fungování programu (např. jaký druh produktů budou děti dostávat nebo na co se zaměří vzdělávací moduly) si nastavuje každá země sama, musí se ale držet zásad zdravé výživy, ochrany životního prostředí, sezónnosti, dostupnosti a různorodosti. Příklady projektů a čísla z let 2017–2018 jsou k dispozici zde. Komise připravuje také tzv. Balík pro učitele, který obsahuje učební a výukové materiály týkající se důležitosti potravin a zemědělství pro EU.

 

Agentura EEA vydala doporučení pro SZP

 • EEA provedla studii na téma adaptace zemědělského sektoru na změnu klimatu.

 • Navrhuje změnu chování zemědělců, spotřebitelů a potravinového systému v EU jako takového.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 4. 9. 2019 zveřejnila zprávu věnující se adaptaci na změnu klimatu v zemědělství. Zdůrazňuje, že absolutní prioritou EU by měly být snahy zemědělství na změnu klimatu připravit a posílit odolnost sektoru vůči extrémním událostem, kterými jsou sucho, vlny veder a záplavy. Studie uvádí, že díky změně klimatu může dojít k prodloužení vegetačního období plodin a teoreticky k vyšším výnosům, ale zároveň je třeba počítat i s extrémními výkyvy počasí. EEA kvituje cíl SZP zaměřený na adaptační opatření, což by mělo zajistit dostatečné financování pro členské státy a zemědělce. Klíčové pro úspěšnost adaptační strategie však podle ní je, aby se opatření realizovala na jednotlivých farmách. V tomto ohledu EEA považuje za důležité rozšiřovat povědomí o dostupných nástrojích a podporu inovací. Příkladem adaptačních opatření v zemědělství je využívání odolných odrůd plodin, zavádění pokročilých zavlažovacích metod, agrolesnictví, diverzifikace plodin či precizní zemědělství. Kromě toho, jak změna klimatu ohrožuje zemědělství, se studie věnuje i obrácenému vztahu, tedy tím, jak zemědělská činnost přispívá ke klimatické změně. Připomíná, že zemědělský sektor může za 10 % emisí skleníkových plynů, což bude nutné do budoucna změnit, aby EU dostála svým mezinárodním závazkům. EU bude muset dle EEA změnit svůj potravinový systém, snížit emise z hnoje, včetně jeho skladování, a hospodářských zvířat a změnit se bude muset i chování spotřebitelů (méně masa v jídelníčku a zásadně snížit plýtvání potravinami).

 

EU je stále na špici co se obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky týče

 • EU vyvezla v roce 2018 zboží za 138 mld. € a dovezla za 116 mld. €.

 • Nejvíce se vyváží víno, vermut a jiné destiláty, v dovozu dominuje ovoce.

Komise 5. 9. 2019 zveřejnila Zprávu o zemědělsko-potravinářském obchodu za rok 2018, která znovu potvrdila, že EU je celosvětově největším vývozcem těchto komodit. Za rok 2018 vyvezla zboží v hodnotě 138 mld. €, což představuje 7 % celkového vývozu EU. Nejvíce produktů (40 %) z EU putuje do USA, Číny, Švýcarska, Japonska a Ruska. Hlavními vyvezenými artikly jsou víno, vermut, destiláty a likéry, dále kojenecká výživa, čokoláda, těstoviny a jemné pečivo. Naopak do EU v roce 2018 se dovezlo zboží za 116 mld. eur a nejvíce se dovezlo tropického ovoce, kávy a čerstvého a sušeného ovoce.

 

EP odmítl možnost patentovat rostliny vypěstované přirozeným způsobem

 • EP nechce, aby bylo možné patentovat plodiny vzniklé konvenčními způsoby, má strach o potravinovou bezpečnost.

Poslanci EP 19. 9. 2019 odhlasovali rezoluci, která odmítá udělení patentu plodinám získaným prostřednictvím konvenčních procesů, například křížením a selekcí. Obávají se, že by to vedlo ke koncentraci patentovaných plodin do rukou velkých korporací a ve výsledku zdražilo potraviny a ohrozilo potravinovou bezpečnost. Důvodem, proč je patentování plodin vzniklým konvenčními způsoby téma, je kontroverze kolem udělení patentu rajčeti se sníženým obsahem vody a brokolici, která může snížit riziko onemocnění rakovinou ze strany Evropského patentového úřadu. Tyto plodiny však vznikly křížením a přirozenou selekcí.

 

EEA: Ochrana evropské půdy je klíčem k udržitelné budoucnosti

 • EEA zveřejnila dokument o způsobech ochrany půd v EU.

 • Doporučení se zaměřují na půdy ve městech i na venkově.

Evropská agentura ochrany životního prostředí (EEA) 30. 9. 2019 zveřejnila dokument s názvem Signals 2019 Land and soil in Europe, ve kterém definuje a adresuje klíčové problémy půd v EU, jsou jimi například rozšiřování měst, intenzivní zemědělství nebo fragmentace krajiny. Dokument poukazuje na to, že se o půdu na venkově i ve městě musíme lépe starat. Ve městech se jedná například o „recyklaci půdy“, kdy by se neměla zabírat půda pro nové budovy, ale využívat staré průmyslové areály a vyhýbat se pokrývání půdy betonem a asfaltem. V sektoru zemědělství by se mělo snížit užívání chemikálií, aby byla zachována produktivita půdy dlouhodobě a nezvyšovaly se jimi pouze výnosy. Místo toho by se měly zavést opatření podporující šetrné zemědělské praktiky včetně precizního zemědělství a podporovat venkovské komunity, aby nedocházelo k opouštění půdy. Zdravá půda je dle EEA schopna se lépe přizpůsobit změnám klimatu.

 

Členské státy podpořily větší transparentnost cen v potravinovém řetězci

 • Třetí a poslední část balíku opatření pro zlepšení postavení malých producentů a spotřebitelů v dodavatelském řetězci byla podpořena členskými státy.

 • Opatření začnou platit od ledna 2021, ale musí je ještě formálně přijmout Komise.

Členské státy 11. 9. 2019 podpořily návrh Komise (více v příspěvku „Transparentnost je to, co chybí v potravinářsko-dodavatelském řetězci, navrhuje Komise“, Zemědělství a rybolov v květnu 2019) na opatření, která podporují transparentnost cen v potravinářském řetězci. Tato již třetí sada opatření navržená Komisí doplňuje zákaz nekalých obchodních praktik a lepší podmínky pro spolupráci producentů (více v příspěvku „Dohoda EP a Rady řeší nekalé obchodní praktiky v potravinovém řetězci“, Zemědělství a rybolov v prosinci 2018). Návrh má zlepšit sběr a transparentnost údajů o cenách zemědělsko-potravinářských výrobků v jednotlivých fázích dodavatelského řetězce za účelem lepší informovanosti aktérů v něm. Díky tomu budou moci činit kvalitnější podnikatelská rozhodnutí a lépe řídit rizika při různých turbulencích na trhu. Zároveň má dojít k vyvážení informační asymetrie mezi zemědělci a jinými účastníky dodavatelského řetězce včetně spotřebitelů. Opatření se týkají sektorů masa, mléka a mléčných výrobků, vína, obilovin, olejnin a bílkovinných plodin, ovoce a zeleniny, olivového oleje a cukru. Pro sběr údajů budou členské státy využívat stávající struktury, kterými již dnes Komisi podávají informace o trhu. Za oznamování (reprezentativních) cen Komisi budou zodpovědné členské státy. Komise je následně zveřejní na portálu zemědělsko–potravinářských údajů a prostřednictvím středisek EU pro sledování trhu. Opatření začnou platit od 1. 1. 2021.

-          Do EU poputuje více hovězího z USA, ale jen toho bez hormonů

-          Sucho trápí nejen Česko, Komise ulevila zemědělcům v celé EU

-          Program Mléko, ovoce a zelenina do škol se vrací spolu s dětmi do lavic

-          Jaká by měla být SZP? To ví EEA

-          EU vyváží nejvíc potravin na světě

-          EP si nepřeje, aby se daly patentovat rostliny získané obyčejným křížením

-          Klíčem k udržitelné budoucnosti je zdravá půda, udržujme ji ve formě, vzkazuje EEA

-          EFSA vyhodnotila, že kumulativní rizika z reziduálního množství pesticidů ve stravě nejsou hodna regulací EU

-          Ceny v dodavatelsko-potravinářském řetězci budou transparentní, hlavně pro malé producenty a spotřebitele, slibuje Komise

Další články v rubrice